fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Fundusze unijne: jak wybrać wykonawcę audytu wzorniczego

Wybór firmy, która oceni działalność przedsiębiorstwa pod kątem wykorzystania wzornictwa przemysłowego, jego potencjału w tym zakresie i wyda rekomendacje w postaci audytu wzorniczego, musi zostać dokonany z zachowaniem zasad konkurencyjności.

Małe i średnie firmy, które działają na obszarze jednego z województw Polski wschodniej, mogą starać się o unijne dotacje na przygotowanie audytu wzorniczego. Chodzi tutaj o zakup usługi doradczej od wyspecjalizowanej firmy (instytucji), która taki dokument przygotuje.

Należy jednak pamiętać, że wybór takiej jednostki musi nastąpić zgodnie z regulaminem konkursu, ustawą o powołaniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz wytycznymi w zakresie tzw. kwalifikowania wydatków. W związku z tym zachowane muszą być zasady m.in. w zakresie: sposobu upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, określenia warunków udziału w postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu zamówienia, określenia kryteriów oceny ofert i terminu ich składania.

W związku z tym PARP na swojej stronie internetowej przypomina i zwraca uwagę na postanowienia wytycznych odnoszące się do określania kryteriów oceny ofert, zawarte w rozdziale 6.5.1. Zgodnie z punktem 6 tego rozdziału: Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawierają wymagania związane z przedmiotem zamówienia publicznego, przy czym:

- kryteria te nie mogą zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców.

- kryteria te powinny, co do zasady, określać poza wymaganiami dotyczącymi ceny również inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.

W związku z tym, że usługi audytu wzorniczego są usługami o charakterze priorytetowym, w postępowaniach w sprawie wyłonienia wykonawców tych usług przedsiębiorcy (wnioskodawcy) nie mogą wskazywać kryteriów odnoszących się do właściwości wykonawcy. Kryteria mogą odnosić się wyłącznie do przedmiotu zamówienia. Natomiast wymagania dla wykonawców należy określić w warunkach udziału w postępowaniu, uwzględniając obowiązujące w tzw. działaniu 1.4 kryteria oceny merytorycznej oraz postanowienia punktu 5 rozdziału 6.5.1 wytycznych, zgodnie z którym: Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia publicznego, przy czym nie mogą one zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projekt i prowadzących do dyskryminacji wykonawców.

Stąd bardzo ważna uwaga. Zastosowanie kryteriów odnoszących się do właściwości wykonawcy będzie skutkować negatywną oceną projektu w trakcie oceny formalnej.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA