fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Trybunał: roszczenie informacyjne w prawie własności przemysłowej - niezgodne z konstytucją

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Przepis Prawa własności przemysłowej, który w sprawie o naruszenie praw do znaków towarowych pozwala zobowiązać portal aukcyjny do wyjawienia informacji o podmiotach zbywających towary oraz o ilości i cenach uiszczanych za te towary, jest niezgodny z konstytucją.

Skargę do TK wniosła spółka prowadząca portal aukcyjny, którą Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych zobowiązał do udzielenia wnioskodawcy (niemieckiej firmie)  informacji o pochodzeniu elementów oznaczonych znakami towarowymi: słownym lub słowno-graficznym, oferowanych za pośrednictwem portalu przez dwóch użytkowników działających pod pseudonimami. Sąd nakazał podanie: firm lub nazw oraz adresów sprzedających, ilości wystawionych na sprzedaż i zbytych przez sprzedających towarów oznaczonych wskazanymi znakami towarowymi, kwot uzyskanych ze sprzedaży tych towarów w okresach od dnia rejestracji użytkowników do dnia udzielenia przedmiotowej informacji. Spółka złożyła zażalenie, ale sąd apelacyjny je oddalił.

W skardze do TK spółka przekonywała, że art. 286(1) ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej, jest niezgodny z konstytucją, a źródłem tej niekonstytucyjności  jest nieprawidłowa implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/48/WE z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, w szczególności przewidzianej w niej instytucji tzw. „roszczenia informacyjnego". Skarżąca podkreśliła, że roszczenie to, w świetle art. 8 Dyrektywy, pełni funkcję środka wspomagającego dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. Jego istota polega na możliwości żądania przez uprawnionego ujawnienia, przez osobę naruszającą wskazane prawa lub przez inną osobę, takich informacji, które są niezbędne do skutecznej ochrony prawa wyłącznego.

Skarżąca stwierdza, że ustawodawca krajowy dokonując implementacji Dyrektywy, nie wyważył w ogóle interesów uprawnionego i osoby trzeciej niebędącej naruszycielem. Wprowadzone, na podstawie art. 286(1) pwp, obowiązki obciążające osoby trzecie, obejmujące wyjawienie informacji o podmiotach zbywających towary oraz o ilości i cenach uiszczanych za te towary, są nieproporcjonalnie duże i nie spełniają konstytucyjnych standardów ograniczeń wolności działalności gospodarczej. W szczególności wobec braku powiązania roszczenia informacyjnego, dochodzonego od osoby trzeciej, z postępowaniem przeciwko osobie naruszającej prawa oraz ze względu na brak korelacji pomiędzy skalą naruszenia a zakresem dochodzonych informacji. Skarżąca podkreślała, że krajowa regulacja prawa do informacji w prawie własności przemysłowej nie zawiera rozwiązań umożliwiających miarkowanie obowiązków informacyjnych.

Poza tym, ingerując w sferę praw związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa, nie zapewnia mechanizmów obronnych przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przez podmiot prywatny, uzyskanych informacji. Gwarancje wynikające z dwuinstancyjnego postępowania sądowego skarżąca spółka uznała za niewystarczające, zwłaszcza ze względu na specyficzny tryb dochodzenia roszczenia informacyjnego.

Skarżąca podkreślała m.in., że uprawnienie do uzyskania od osoby trzeciej szczegółowych informacji o działaniach osoby naruszającej prawa stanowi swoiste żądanie procesowe, odrębne od konstrukcji zabezpieczenia roszczenia. To oznacza, że przy jego dochodzeniu wnioskodawca nie ma obowiązku wykazania interesu prawnego. Może to skutkować nadużyciem instytucji roszczenia informacyjnego i zdobywania, za pomocą tego środka prawnego, informacji w zakresie szerszym niż byłoby to uzasadnione zakresem prawdopodobnego naruszenia praw wynikających z własności intelektualnej.

Trybunał przychylił się do stanowiska spółki i uznał art. 286(1) ust. 1 pkt 3 pwp za niezgodny z konstytucją.

Przewodniczącym składu orzekającego był sędzia Grzegorz Jędrejek, a sprawozdawcą - sędzia Mariusz Muszyński.

sygnatura akt: SK 19/16

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA