fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Ponad półtora miliarda złotych w konkursach unijnych dla firm

123RF
Bon na innowacje, uzyskanie ochrony patentowej, pozyskanie środków ze sprzedaży akcji lub obligacji, promocja towarów na międzynarodowych rynkach – na te i jeszcze inne rodzaje projektów przedsiębiorcy będą mogli w przyszłym roku pozyskać unijne pieniądze.

W przyszłym roku na przedsiębiorców czekać będą kolejne możliwości związane z funduszami unijnymi. Tylko w programie „Inteligentny rozwój", biorąc pod uwagę te fragmenty (działania), za które odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, uruchomionych zostanie kilka nowych konkursów.

Zgodnie z aktualnym planem naboru wniosków w przyszłym roku można oczekiwać ogłoszenia co najmniej siedmiu nowych konkursów. Wiele z nich ma zostać podzielonych na etapy, co będzie wydłużało okres naboru wniosków i dawało więcej czasu na ich przygotowanie (chociaż zawsze istnieje ryzyko wyczerpania budżetu i wcześniejszego zamknięcia naboru).

Tych siedem konkursów można także przełożyć na pieniądze. Ich uruchomienie, a następnie rozstrzygnięcie i wreszcie przyznanie dofinansowania zwycięzcom oznacza w praktyce ponad 1,6 miliarda złotych, z czego najwięcej zostanie przeznaczone na wsparcie projektów związanych z komercjalizacją działań badawczo-rozwojowych. Cała wymieniona kwota może trafić do mikro, małych i średnich firm, które zmobilizują się i w odpowiednim czasie zabiorą za przygotowanie koncepcji rozwoju, którą przełożą na odpowiedni wniosek o dofinansowanie. Przygotowanie dobrego projektu, który będzie dopasowany do kryteriów wyboru dla konkretnego działania, wymaga bowiem czasu.

Badania na rynek

Bardzo ciekawie, po raz kolejny, zapowiada się realizacja działania 3.2.1 „Badania na rynek". W zakresie tego działania ogłoszone mają być co najmniej dwa konkursy z budżetami 750 mln zł i 500 mln zł. Pierwszy dla ogółu mikro, małych i średnich firm, drugi skierowany dodatkowo do przedsiębiorców działających na obszarze średnich miast (chodzi o pobudzenie innowacyjności firm w mniejszych ośrodkach).

Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację nowych inwestycji w budynki, maszyny, aparaturę, urządzenia i technologie służące praktycznemu wykorzystaniu realizowanych wcześniej projektów badawczych. Efektem każdego projektu musi być zatem nowy lub znacząco ulepszony produkt (towar lub usługa), który jest efektem badań i znajdzie się na rynku dzięki przeprowadzonej inwestycji. Wdrażane wyniki badań mogą być efektem prac własnych przedsiębiorcy, jak i mogą być nabyte od jednostek naukowo-badawczych, którym wcześniej przedsiębiorca zlecił opracowanie nowych produktów.

O ile w czasie prac wdrożeniowych uzasadnione okazałoby się prowadzenie dodatkowych prac rozwojowych nad produktem, ich koszt może zostać uznana za kwalifikowany (w ustalonych granicach). Warto także pamiętać, że w zakresie działania 3.2.1 preferowane są projekty wpisujące się w krajowe inteligentne specjalizacje.

Oba konkursy (ogólny i skierowany do średnich miast) mają zostać ogłoszone 14 lutego, przy czym nabór wniosków rozpocznie się 20 marca.

Droga na giełdę

Program „Inteligentny rozwój" (działanie 3.1.5 „Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego – 4Stock") otwiera przed firmami drogę do pozyskania zewnętrznego finansowania. Chodzi o dofinansowanie procesu przygotowania firmy do emisji akcji lub obligacji i uplasowania ich na rynku zorganizowanym (np. na Giełdzie Papierów Wartościowych, rynku NewConnect albo Catalyst). W szczególności chodzi tu o zapewnienie firmie dotacji na zakup specjalistycznych usług doradczych związanych z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów (np.: procedura obiegu informacji poufnych, polityka informacyjna spółki, raport due dilligence, wycena spółki, raport z audytu sprawozdań finansowych, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, teaser inwestycyjny, prezentacja inwestorska).

Tak jak w całym programie „IR" także tutaj udzielana pomoc ma oczywiście swój cel: jest to wsparcie firm mających pomysł na dalszy, dynamiczny rozwój, gotowych wprowadzić innowacyjne rozwiązania i jednocześnie borykających się z brakiem kapitału. Wartość możliwej do pozyskania dotacji zależy od wybranej drogi pozyskania kapitału i może wynosić od 60 tys. zł do nawet 800 tys. zł, przy intensywności wsparcia na poziomie 50 proc.

Z bonem do badań

Bon na innowacje jest ciekawym instrumentem, który może otworzyć firmę na wprowadzanie nowych towarów, usług lub procesów oraz współpracę z sektorem badawczym. Nie wymaga od firmy posiadania własnego zaplecza badawczego oraz wykwalifikowanej kadry. Tym wszystkim powinna dysponować wybrana przez firmę jednostka naukowo-badawcza. I właśnie ona ma realizować na rzecz przedsiębiorcy projekt związany z wprowadzeniem u niego innowacyjnych rozwiązań. Część kosztów tej usługi pokrywa bezpośrednio przedsiębiorca, pozostała jest finansowana ze środków unijnych, właśnie poprzez bon na innowacje.

Zgodnie z planem naboru wniosków na przyszły rok stosowny konkurs ma zostać ogłoszony 19 lutego, nabór wniosków wystartuje 22 marca. Jego budżet zamyka się kwotą 70 mln zł.

Patenty i wzory

Możliwość sięgnięcia po bezzwrotne dotacje będą także miały te firmy (sektora MSP), które już wcześniej prowadziły własne badania przemysłowe (tworzenie zupełnie nowych produktów, technologii, usług) lub prace rozwojowe (znaczące doskonalenie znanych produktów, procesów, usług lub technologii) i teraz, przed wprowadzeniem ich na rynek, muszą zadbać o ochronę własności przemysłowej. O ile sztuką jest bowiem już samo stworzenie czego nowego, to dla przedsiębiorcy w pełni satysfakcjonujące będzie dopiero korzystne sprzedanie nowego lub udoskonalonego produktu. A żeby to zrobić, warto zadbać o uzyskania patentu lub znaku ochronnego. W przeciwnym wypadku zbyt szybko ktoś inny może zacząć korzystać z jego wiedzy i pomysłów.

Nabór wniosków do działania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" ma rozpocząć się 6 marca (ogłoszenie konkursu nastąpi 1 lutego). Mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy będą mogli łącznie wykorzystać 50 mln zł.

Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy, na jeden projekt wynosi pół miliona zł (finansowane jest maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych). Przykładowo w przypadku ubiegania się o ochronę własności przemysłowej, środki te wolno wykorzystać (koszty kwalifikowane) na:

- opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego,

- pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku lub wzoru oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej,

- pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku lub wzoru oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej.

- zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia (np.: pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, których dotyczy projekt, a dodatkowo dotyczą obszarów, na których wnioskodawca zamierza uzyskać ochronę).

Zagraniczna ekspansja

Program „IR" to także szansa dla eksporterów oraz firm planujących rozwój eksportu. Przedsiębiorcy mają szansę otrzymać dofinansowanie na realizację działań promujących ich oraz ich wyroby na wybranych rynkach. Szansę na wsparcie mają firmy działające w kilku wybranych branżach (biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda polska, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, polskie specjalności żywnościowe, sprzęt medyczny, branże kosmetyczna, meblarska, usług prozdrowotnych) albo te, które zdecydują się na wybór jednego z rynków perspektywicznych. W tej chwili zalicza się do nich następujące kraje: Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam.

Konkurs do działania 3.3.3 „Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand" ma zostać ogłoszony 1 marca 2018r. Nabór wniosków wystartuje 4 kwietnia i będzie prowadzony do 8 maja. Na dofinansowanie projektów ma trafić 150 mln zł.

Cały przyszłoroczny plan naboru wniosków oraz szczegółowe opisy zawartych w nim działań, za które odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości można znaleźć na stronie internetowej tej instytucji (www.parp.gov.pl). ©?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA