fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Ulga B+R szczególnie korzystna dla branży IT

123RF
Organy podatkowe uznają, że rozwój gry komputerowej to działalność badawczo-rozwojowa. Taka interpretacja otwiera drogę do wykorzystania ulgi B+R w całej branży IT.

W działaniach polskiego ustawodawcy zauważalny jest trend pobudzania i rozwoju innowacyjności. Elementem, który ma stymulować wzrost innowacyjnych przedsiębiorstw jest m.in. ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R). W konsekwencji wdrożenie ulgi B+R już dziś może pozwolić na czerpanie korzyści podatkowych przez dłuższy czas. Branża IT intensywnie się rozwija – dlatego ulga B+R już teraz powinna stać się przedmiotem szczególnego zainteresowania dyrektorów finansowych i właścicieli spółek IT.

Dodatkowe odliczenie

Ulga B+R pozwala na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania części określonych kosztów uzyskania przychodów (tzw. „koszty kwalifikowane"). Skorzystanie z ulgi na działalność B+R oznacza de facto dwukrotne zaliczenie części wydatków do kosztów uzyskania przychodów (przez ujęcie ich w kosztach i przez dodatkowe odliczenie ich części od podstawy opodatkowania). Powoduje to uzyskanie wymiernych korzyści finansowych dla spółki. Prowadzone z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prace ustawodawcze sukcesywnie zwiększają atrakcyjności ulgi B+R, rozszerzając zakres kosztów podlegających odliczeniu oraz zwiększając poziom możliwych odliczeń.

„Działalność badawczo-rozwojową" zdefiniowano jako „działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań". Ustawodawca szczegółowo zdefiniował również pojęcia „badań naukowych" i „prac rozwojowych".

W dotychczasowej praktyce interpretacyjnej organy podatkowe potwierdzały, czy określona działalność podatnika może zostać uznana za działalność B+R. Przykładowo, za taką działalność zostały uznane prace nad rozwojem produktów, procesów i technologii dotyczących gier komputerowych.

Organy potwierdzały, że działalnością badawczo-rozwojową są prace związane m.in. z tworzeniem i projektowaniem nowych, zmienionych lub ulepszonych gier oraz dodatków i rozszerzeń, w tym także niedostępnych wcześniej elementów lub funkcjonalności gry, jak również prace związane z opracowaniem technologii, które składają się na silnik gry.

Jakie warunki

Warunkiem odliczenia wydatków jest ich wyodrębnienie jako kosztów działalności B+R w ewidencji rachunkowej podatnika. Odliczeniu nie podlegają natomiast wydatki, które zostały podatnikowi zwrócone (np. w formie dotacji, przy czym do ulgi można kwalifikować część kosztu niepokryty dotacja).

Z odliczenia nie może również skorzystać podatnik, który w danym roku prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (niezależnie od tego, czy zezwolenie dotyczyło, czy nie, działalności B+R).

Wysokość odliczeń wynosi od 30 proc. do 50 proc. poniesionego wydatku (w 2016 r. było to od 10 proc. do 30 proc.), w zależności od rodzaju wydatku oraz tego, czy podatnik posiada status mikroprzedsiębiorcy bądź małego albo średniego przedsiębiorcy.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty działalności B+R.

W przypadku braku możliwości dokonania (pełnego) odliczenia ze względu na poniesioną stratę lub zbyt niski dochód, dokonuje się go w kolejnych sześciu latach podatkowych (w przypadku wydatków, które poniesiono w 2016 r. i które nie zostały odliczone w zeznaniu za ten rok – w kolejnych trzech latach podatkowych).

Nowelizacja przepisów w zakresie ulgi B&R jest obecnie przedmiotem prac parlamentarnych. Zgodnie z brzmieniem projektu nowelizacji, m.in. ograniczenie możliwości skorzystania z ulgi przez podatników prowadzących działalność w specjalnej strefie ekonomicznej ulegnie liberalizacji, a wysokość dopuszczalnych odliczeń dla wszystkich podatników zostanie zwiększona.

Komentarz eksperta

Dorota Majcher-Czyż, menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Wiele kwestii praktycznych związanych ze stosowaniem ulgi B+R stało się przedmiotem dyskusji między podatnikami a organami podatkowymi.

Wątpliwości budzi w szczególności odliczanie na podstawie ulgi wynagrodzeń i związanych z nimi składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, którzy zostali wprawdzie zatrudnieni w celu realizacji działalności B+R, ale faktycznie wykonywane przez nich obowiązki dotyczą takiej działalności jedynie częściowo. Powstaje pytanie, czy w takiej sytuacji, na potrzeby kalkulacji odliczenia na podstawie ulgi, należy wziąć pod uwagę całość wynagrodzeń i składek takich pracowników, czy jedynie część tych wydatków, odpowiadającą np. czasowi pracy poświęcanemu na działalność B+R?

Ponadto warto się zastanowić, czy ekspertyzy, opinie, usługi doradcze lub równorzędne muszą być wykonywane lub świadczone przez jednostkę naukową, aby wydatki poniesione w związku z tymi świadczeniami mogły zostać odliczone na podstawie ulgi. Początkowo organy podatkowe zgadzały się z podatnikami, że wymóg „wykonywania lub świadczenia przez jednostkę naukową" odnosił się jedynie do „wyników badań naukowych", natomiast pozostałe świadczenia – ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i równorzędne – mogły być nabywane od dowolnych podmiotów. Korzystne dla podatników stanowisko organów z czasem uległo jednak zmianie.

Ustawy podatkowe nie określają również, w jaki sposób należy korygować odliczenia wydatków dokonane na podstawie ulgi B+R w sytuacji, gdy wydatki te – już po ich odliczeniu – zostaną podatnikowi zwrócone, np. w formie dotacji. Czy w takiej sytuacji korekta odliczeń dokonanych w ramach B+R powinna zostać dokonana na bieżąco, czy może wstecz, przez korektę zeznania podatkowego za rok, w którym skorzystano z ulgi?

Skorzystanie z ulgi B+R powinno zostać poprzedzone zabezpieczeniem pozycji podatnika przez uzyskanie interpretacji indywidualnych dotyczących kwestii dyskusyjnych związanych z planowanymi odliczeniami. Ponadto, warto wprowadzić do procesów księgowych procedury, które pozwolą na sprawne i efektywne skorzystanie z przysługujących podatnikowi odliczeń.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA