fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje na rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach

www.sxc.hu
W kilku regionach trwają konkursy, w których do zdobycia są środki na prowadzenie badań, wykonywanie eksperymentów, testowanie nowych technologii i procesów oraz zakup usług od wyspecjalizowanych podmiotów. Łącznie do pozyskania są miliony złotych.

Przed taką szansą wciąż stoją na przykład przedsiębiorcy z województw: mazowieckiego, śląskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Mogą oni w tej chwili składać wnioski o dofinansowanie na projekty związane z:

- prowadzeniem badań przemysłowych, czyli takich badań, które służą zdobyciu nowej wiedzy i umiejętności, dzięki którym opracowane będą nowe produkty, procesy i usługi lub wprowadzone znaczące ulepszenia do już istniejących produktów, procesów i usług,

- eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, które polegają na nabywaniu, łączeniu i wykorzystywaniu aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności np. z dziedziny nauki, technologii czy działalności gospodarczej w celu planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług,

- zakupem wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu, usługi czy technologii.

Oczywiście w zależności od województwa szczegółowy zakres dopuszczalnych projektów oraz cele i rezultaty, jakie powinny zostać osiągnięte dzięki ich realizacji, są nieco inne. Wszystko dlatego, że każdy region posiada własny program operacyjny wraz z jego uszczegółowieniem, gdzie środki dla przedsiębiorców podzielone są na różnorodne działania. Uwzględniając podział na tzw. schematy lub rodzaje projektów pod hasłem prowadzenia badań i prac rozwojowych mogą kryć się nieco inne wymogi. Przykładowo może to być obowiązek realizacji przedsięwzięć w obszarach wpisujących się w tzw. inteligentne specjalizacje. W jednym regionie o środki będą mogły ubiegać się wszystkie firmy (prowadzące działalność w danym województwie), w innym konkurs może być kierowany wyłącznie do firm z sektora MSP. Należy pamiętać o tych różnicach.

Na Mazowszu dwa konkursy

Przykładowo w województwie mazowieckim zarówno mikro, małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa mogą składać aplikacje w ramach konkursu do działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw". Przy tym równolegle prowadzone są dwa nabory wniosków. Jeden dla rodzaju projektów: „Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych" (konkurs nieprofilowany). W praktyce oznacza to możliwość pozyskania do dwóch mln zł wsparcia na prowadzenia badań i prac rozwojowych w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje regionu, z wyłączeniem przedsięwzięć mających na celu rozwój istniejącej technologii. Na dofinansowanie najlepszych projektów zarezerwowano pięć mln euro, a wnioski o wsparcie można składać do 10 stycznia przyszłego roku.

Natomiast do drugiego konkursu można zgłaszać przedsięwzięcia wpisujące się w następujący typ projektu „Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego". W tym wypadku wspierane mogą być:

- inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług,

- stworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych.

Należy uwzględnić, że w tym przypadku aplikacje będą przyjmowane tylko do czwartego grudnia. Na dofinansowanie projektów przeznaczono sześć mln euro.

Z tym samym numerem

W przypadku województwa śląskiego także realizowane jest działanie o numerze 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach". I podobnie jak na Mazowszu z pieniędzy mogą skorzystać wszystkie firmy bez względu na ich wielkość (w tym wypadku prowadzące działalność na Śląsku). Dopuszczalne są dwa różne rodzaje projektów (których nie wolno jednak łączyć):

- tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej,

- wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Na sfinansowanie projektów, które w największym stopniu sprostają kryteriom wyboru, zarezerwowano przeszło 195 mln zł.

Podobne projekty mogą liczyć na wsparcie także w województwie warmińsko-mazurskim, a Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego będzie czekać na aplikacje do 28 listopada. Wszystko za sprawą działania 1.2.1 „Działalność B+R przedsiębiorstw". O środki mogą ubiegać się przedsiębiorcy, a także ich konsorcja oraz konsorcja z udziałem instytucji otoczenia biznesu, jednostek sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem takiego konsorcjum musi być przedsiębiorca.

Dotacja może zostać przyznana na budowę lub rozbudowę firmowych laboratoriów, działów B+R albo tworzenie centrów badawczo-rozwojowych. Natomiast w przypadku firm już posiadających niezbędne zaplecze badawcze lub współpracujących z jednostkami naukowymi dotacja może być przeznaczona na prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako element większego projektu B+R).

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego dysponuje kwotą przeszło 10 mln zł. I tyle właśnie trafi do tych firm lub ich konsorcjów, które przedstawią najciekawsze projekty (spełnią w największym stopniu wszystkie obowiązujące kryteria).

Bon na innowacje

Z kolei mikro, małe i średnie firmy z województwa lubelskiego mogą sięgnąć po bony na innowacje (działanie 1.5). Dzięki temu instrumentowi firmy mogą realizować projekty polegające na zakupie wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu/usługi/technologii (pod warunkiem przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących je do specyfiki przedsiębiorstwa). Dodatkowo, przy realizacji takiego projektu wsparciem mogą zostać objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.

Druga możliwość to zakup usług badawczo-rozwojowych, w zakresie:

- opracowania nowej lub udoskonalonej usługi, produktu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie cech technicznych i/lub użytkowych, projektu inżynierskiego – konstrukcyjnego, technologicznego, oprzyrządowania itp.,

- opracowania prototypów, projektów pilotażowych lub demonstracyjnych,

- testowania i walidacji nowych lub ulepszonych produktów/usług/technologii w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania.

Ostatni sposób na wykorzystanie bonu to realizacja projektu polegającego na zakupie usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej związanych z przygotowaniem zgłoszenia patentowego/wzoru użytkowego, a dotyczących: wykonania badań, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych i technicznych związanych z przedmiotem zgłoszenia oraz refundacji opłat ponoszonych w związku z dokonywaniem zgłoszenia.

Na sfinansowanie projektów zarezerwowano blisko 12,8 mln zł. Aplikacje wolno składać do końca listopada.

Dotacje dla rzemieślników

Przed szansą pozyskania środków na modernizację swoich zakładów produkcyjnych lub unowocześnienie oferty usługowej stoją także dolnośląscy mikroprzedsiębiorcy – rzemieślnicy. Specjalnie do nich skierowany jest konkurs w ramach działania 1.5.1 „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP - unowocześnienie/zmiana rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle". Zakres projektu musi być powiązany z dziedziną rzemiosła, której dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej aplikującego wnioskodawcy (rzemieślnika). Ocenie podlegać będzie, czy projekt przyczyni się do wprowadzenia innowacji produktowej i procesowej. Maksymalna dopuszczalna wartość inwestycji to 50 tys. zł., przy poziomie dofinansowania sięgającym 85 proc. (zadeklarowanie większego udziału własnego Wnioski o dofinansowanie przyjmuje Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. A ostateczny termin na ich złożenie to siódmy grudnia. Łącznie dolnośląscy rzemieślnicy będą mogli pozyskać ok. dwóch mln zł.

Więcej informacji o wszystkich zasygnalizowanych konkursach można znaleźć na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA