fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Wystąpienie partnera ze spółki partnerskiej

123RF
Wykonywałam wolny zawód i byłam partnerem w spółce partnerskiej. Niestety ze względów zdrowotnych utraciłam uprawnienia zawodowe. Jaki jest teraz mój status, co muszę zrobić – pyta pani Iwona.

Wspólnikiem w spółce partnerskiej (dalej: sp.p.) może być wyłącznie osoba fizyczna mająca prawo do wykonywania wolnego zawodu określonego bądź w kodeksie spółek handlowych (art. 88) albo w ustawach szczególnych. Zarówno zawiniona, jak i niezawiniona utrata uprawnień przez jednego partnera – w sytuacji, w której spółka liczy co najmniej 3 wspólników – nie pociąga za sobą skutku w postaci jej rozwiązania. Rodzi natomiast po stronie tego partnera, który z jakiegokolwiek powodu utracił uprawnienia zawodowe, obowiązek wystąpienia ze spółki. Najpóźniej powinno to nastąpić z końcem roku obrotowego, w którym utracił on prawo wykonywania wolnego zawodu. Istnieje również możliwość wcześniejszego wystąpienia wspólnika. Gdyby jednak partner nie podjął odpowiednich czynności (tj. zaniechał złożenia stosownego pisemnego oświadczenia), po bezskutecznym upływie tego ostatecznego terminu (czyli z końcem roku obrotowego), przyjmuje się, że wystąpił ze spółki w ostatnim dniu roku obrotowego (z końcem tego dnia). Najczęściej rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a zatem - w takim przypadku – to definitywne wystąpienie wspólnika nastąpi z upływem 31 grudnia. Rok obrotowy może być również obliczany w innym cyklu dwunastomiesięcznym. Jeżeli partner wyznaczył datę wystąpienia ze spółki, jego wyłączenie nastąpi właśnie na koniec tego dnia (przy czym, datą graniczną zawsze jest ostatni dzień roku obrotowego). Gdy zaś taki termin w piśmie nie został przez niego oznaczony, to jego ustąpienie nastąpi z końcem dnia dotarcia właściwego oświadczenia do zarządu (jeśli organ ten jest wieloosobowy – to do jednego z jego członków bądź prokurenta – gdy sp.p. reprezentuje zarząd) albo jednego ze wspólników mających prawo reprezentacji podmiotu.

Wystąpienie partnera ze spółki jest jednostronną czynnością prawną. Polega ono na złożeniu pisemnego oświadczenia kierowanego albo do zarządu, albo do wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki. Ta forma pisemna zastrzeżona jest wyłącznie dla celów dowodowych. Oznacza to, że jej niezachowanie nie pociąga za sobą skutku w postaci nieważności owego oświadczenia. Przy czym, nie ma przeszkód, aby została zastosowana inna forma, np. aktu notarialnego.

Niezłożenie przez partnera pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze spółki w ostatnim dniu roku obrotowego powoduje to, że z końcem tej właśnie daty i tak – ex lege – traci on status wspólnika. Wystąpienie partnera powinno być połączone z obowiązkiem rozliczenia się z nim w trybie art. 65 k.s.h. Podlega również obligatoryjnemu zgłoszeniu do KRS.

Należy odróżnić utratę prawa do wykonywania wolnego zawodu objętego profilem sp.p. od zawieszenia tego prawa. W tym drugim przypadku, wspólnik nie jest zobligowany do opuszczenia grona partnerów. Pozostali wspólnicy mogą jednak wówczas żądać jego wyłączenia – w trybie art. 63 § 2 k.s.h. w zw. z art. 89 k.s.h. – w uznaniu, iż zaistniał ważny ku temu powód. Najlepiej jest uregulować w kontrakcie danego podmiotu sposób postępowania w sytuacji zawieszenia prawa do wykonywania wolnego zawodu objętego profilem jego działalności. Analogicznie, jak zawieszenie prawa wykonywania profesji (objętej profilem spółki), należy rozpatrywać przypadek faktycznego zaprzestania sprawowania wolnego zawodu, choćby w związku z trwałą niezdolnością do jego wykonywania. ?

—Anna Borysewicz adwokat

Wystąpienie partnera ze spółki jest jednostronną czynnością prawną, polega na złożeniu pisemnego oświadczenia kierowanego albo do zarządu, albo do wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki

podstawa prawna: art. 63 § 2 w zw. z art. 89, a nadto art. 87 § 1, 96 § 1, 201 § 1 i 205 § 1 i 2 w zw. z art. 97 § 2, a także art. 100 ustawy z 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. DzU z 2017r., poz. 791)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA