fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Podatek od nieruchomości: kiedy grupa producentów rolnych płaci niższy podatek od magazynu na płody rolne

Adobe Stock
Budynek, w którym spółka-grupa producentów warzyw i owoców zamierza przechowywać płody rolne wyprodukowane przez jej członków nie służy wyłącznie działalności rolniczej. Tym samym nie korzysta on ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Spór w sprawie dotyczył rozliczania danin z gminą. We wniosku o interpretację firma wyjaśniła, że jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa rolne zarejestrowane w ewidencji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Spółka jest też zarejestrowana w ewidencji producentów tego systemu jako grupa producentów owoców i warzyw. Grupa została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Czyja ziemia

Dalej spółka wskazała, że jest właścicielem gruntów rolnych o łącznej powierzchni ponad 1 ha, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako sady. Teraz wznosi tam budynek, który będzie służył do przechowywania, magazynowania, sortowania i przygotowywania owoców wyprodukowanych wyłącznie przez członków grupy.

Spółka przekonywała, że budynek będzie służył prawie całkowicie przechowywaniu owoców i warzyw wytworzonych na gruntach członków grupy. Te wyprodukowane na jej gruntach stanowić będą jedynie znikomą część przechowywanych w budynku płodów rolnych.

Zapytała czy budynek będzie ujawniony w ewidencji gruntów i budynków jako gospodarczy dla rolnictwa i wykorzystywany wyłącznie do przechowywania owoców i warzyw wytworzonych przez członków grupy, będzie zwolnieniony z podatku od nieruchomości. Sama wskazywała na zwolnienie z art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dla budynków gospodarczych, położonych na gruncie gospodarstwa rolnego i służący wyłącznie działalności rolniczej.

Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. Zauważył, że jednym z warunków zwolnienia na które powołuje się spółka jest „służenie" budynków gospodarczych „wyłącznie działalności rolniczej".

Budynek służy działalności handlowej

Zdaniem urzędników nie można uznać, że budynek, w którym spółka zamierza przechowywać płody rolne wyprodukowane przez członków grupy służyć będzie wyłącznie działalności rolniczej w rozumieniu ustawy. Budynek będzie służył prawie całkowicie działalności handlowej, ponieważ spółka dokonuje zakupu owoców i warzyw, sortuje je, przechowuje, a następnie sprzedaje te produkty odbiorcom zewnętrznym. Płody rolne nie będą więc przedmiotem odpłatnej lub nieodpłatnej usługi, lecz będą przedmiotem zakupu, a następnie sprzedaży.

Co na to sądy

Z taką wykładnią najpierw zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Stwierdził, że sporny budynek nie będzie podlegał zwolnieniu z podatku od nieruchomości jako budynek gospodarczy, położony na gruncie gospodarstwa rolnego i służący wyłącznie działalności rolniczej. W ocenie sądu nie służy on bowiem wyłącznie działalności rolniczej.

Jaki jest główny cel

Ostatecznie prawa do zwolnienia skarżącej odmówił też Naczelny Sąd Administracyjny.

Nie miał co prawda wątpliwości, że sporny obiekt jest budynkiem gospodarczym położonym na gruncie gospodarstwa rolnego. Nie zgodził się jednak, że służy on „wyłącznie działalności rolniczej". NSA zauważył, że aby utworzyć grupę producentów owoców i warzyw należy spełnić kilka warunków. Przy czym może ona prowadzić swoją działalność w formie spółki z o.o., akcyjnej, spółdzielni, stowarzyszenia lub zrzeszenia. Wszystko zależy od tego czy głównym celem jej działalności będzie cel gospodarczy czy tylko reprezentacja interesów członków.

Typowe umowy sprzedaży

Zdaniem NSA w przypadku wyboru spółki z o.o. jako formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności przez grupę producentów warzyw i owoców członkowie grupy są jej udziałowcami. I są zobowiązani do sprzedaży spółce całości lub określonej części wyprodukowanych w swoich gospodarstwach rolnych warzyw i owoców. Spółka zakupione od członków grupy produkty rolne odsprzedaje osobom trzecim – odbiorcom zewnętrznym. A uzyskaną z ich sprzedaży kwotę powinna w określonym terminie przekazać członkom-producentom tytułem zapłaty za dostarczone przez nich produkty po potrąceniu należnej spółce opłaty (wynikającej z umowy).

Sąd zgodził się, że transakcje zakupu produktów rolnych przez spółkę od jej udziałowców to typowe umowy sprzedaży w rozumieniu art.535 § 1 k.c. Przepisy dotyczące grup producentów warzyw i owoców nie wprowadzają w tym zakresie żadnych modyfikacji.

To z pewnością nie jest rolnictwo

Po analizie przepisów NSA uznał, że spółka prowadzi działalność gospodarczą sprzedając na rzecz osób trzecich zakupione od członków grupy wyprodukowane przez nich warzywa i owoce. A skoro tak to nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w stosunku do budynku wykorzystywanego wyłącznie do przechowywania owoców i warzyw zakupionych od członków, bo nie służy on wyłącznie działalności rolniczej lecz gospodarczej.

Jak zauważył sąd zwolnienie z art.7 ust.1 pkt 4 lit.b) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma charakter przedmiotowy. Obejmuje budynki związane z działalnością rolniczą, bez względu na to, czyją one stanowią własność lub w czyim posiadaniu się znajdują. NSA podkreślił, że w spornej sprawie to spółka wykorzystuje budynek gospodarczy do swojej działalności gospodarczej (tj. przechowywania produktów zakupionych od członków), a nie członkowie grupy do przechowywania wyprodukowanych przez siebie produktów rolnych.

W jego ocenie grupa producentów warzyw i owoców działająca w formie spółki z o.o. nie prowadzi działalności rolniczej w rozumieniu art.1a ust.1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie zakupu płodów rolnych od członków grupy (udziałowców) i ich odsprzedaży podmiotom zewnętrznym (trzecim).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 września 2017 r.

sygnatura akt: II FSK 2362/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA