fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Sąd Najwyższy wzmocnił środki ochrony prawnej uczestników przetargu

123RF
W odwołaniu od wyboru najkorzystniejszej oferty można kwestionować zaniechanie zamawiającego polegające na niewykluczeniu wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego lub na nieodrzuceniu oferty, która powinna podlegać odrzuceniu.

Tak wynika z dwóch jednobrzmiących uchwał, które Sąd Najwyższy podjął  17 listopada 2017 (sygn. III CZP 56/17 oraz III CZP 58/17) w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w G. w sprawie zaskarżenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach poniżej progów unijnych.

Sąd ten miał wątpliwości, czy w pojęciu "wybór najkorzystniejszej oferty" z art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp) mieści się prawo wniesienia odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, którego wadliwość polega na zaniechaniu odrzucenia oferty podlegającej odrzuceniu?

W przypadku, gdyby odpowiedź SN była pozytywna, zadał drugie pytanie:  czy art. 198 f ust. 2 zdanie czwarte pzp wyłącza możliwość uchylenia zaskarżonego postanowienia przez sąd okręgowy rozpoznający skargę na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania w razie stwierdzenia, iż nie zachodziły przesłanki do odrzucenia?

Na oba pytania SN odpowiedział twierdząco.

- Zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty mogą obejmować także zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego lub zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu. Artykuł 198f ust. 2 zdanie czwarte pzp wyłącza możliwość uchylenia przez sąd okręgowy na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania.

Zakres pojęcia "wybór najkorzystniejszej oferty" od dawna budził wątpliwości, gdyż w pzp nie ma legalnej definicji tego terminu. Ustawodawca zdefiniował jedynie pojęcie najkorzystniejszej oferty.

W uchwałach, zgodnych z oczekiwaniami wykonawców, Sąd Najwyższy wskazał, że dla zamówień podprogowych, o pewnej wartości zamówienia, art. 180 ust. 2 Prawa zamówień publicznych identyfikuje przedmiot zaskarżenia, czyli to, co mogą zainteresowani zaskarżyć. Przedmiotem zaskarżenia jest wybór najkorzystniejszej oferty, ale ten wybór najkorzystniejszej oferty może być skarżony z rozmaitych powodów. W rozpatrywanych sprawach zarzuty dotyczyły tego, że wbrew stanowi faktycznemu zamawiający nie odrzucił oferty lub nie wykluczył oferenta z przetargu. Sąd Najwyższy sprecyzował, że taka kategoria zarzutów także prowadzi do poddania ocenie, czy wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany przez zamawiającego, zgodnie ze standardami Prawa zamówień publicznych.

Odnosząc się do drugiego z pytań prawnych Sąd Najwyższy podkreślił, że postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą było oceniane przez Trybunał Konstytucyjny jako tryb postępowania przedsądowego.

- Zasady odwołalności od orzeczeń decyzji Konstytucja nie traktuje w sposób tak kategoryczny, aby zasada ta miała nie doznawać żadnych wyjątków. Zastrzeżona jest dwuinstancyjność postępowania sądowego, jednakże prawo do wniesienia odwołania (art. 78 Konstytucji) może doznawać ograniczeń. Ustawodawca skierował rozstrzyganie tych spraw innemu organowi niż sądownictwo powszechne dlatego, że jest to organ wyspecjalizowany - uzasadnił SN.

Dodał, że aby zapewnić sprawność postępowania ustawodawca przewidział jeden, uniwersalny środek zaskarżenia, zbudowany na modelu apelacji, mający wady z tego tytułu, że obejmuje zarówno rozstrzygnięcia o charakterze formalnym i merytorycznym.

- Skoro ustawodawca dla danego środka zaskarżenia wyłączył orzeczenia kasatoryjne, to oznacza to, że sąd musi rozważyć sprawę zarówno pod względem formalnym jak i materialnym - stwierdził w uchwałach Sąd Najwyższy.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA