fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Skutki nadużycia umocowania przez pełnomocnika

Fotorzepa, Robert Garciński Robert Garciński
Ze względu na niezależność pełnomocnictwa od stosunku podstawowego, działanie pełnomocnika będące nadużyciem umocowania, co do zasady nie wywiera wpływu na stosunek zewnętrzny z osobą trzecią. Działanie przedstawiciela sprzeczne z zasadami współżycia społecznego w stosunku do jego mocodawcy nie przesądza o tym, że czynność prawna zawarta przez pełnomocnika jest automatycznie nieważna.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku II CSK 228/17 z 28 lutego 2018 r.

W.C. jako teść i pełnomocnik powódki, działając na podstawie pełnomocnictwa otrzymanego od powódki A.J. i jej ówczesnego męża A.C, darował swojej żonie S.C. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Powódka wystąpiła przeciwko pozwanym S.C. oraz A.C. o uzgodnienie księgi wieczystej w odniesieniu do tego prawa przez wpis w dziale I. po jednej drugiej części dla niej i A.C. SR nie uznał żądania i stwierdził, że doszło do skutecznego rozporządzenia majątkiem powódki przez pełnomocnika. Sąd II instancji również apelację powódki uzasadniając, iż inicjatorka postępowania nie wykazała, że była to czynność sprzeczna z jej rzeczywistą lub domniemaną wolą. Powódka wystąpiła następnie do Sądu Najwyższego ze skargą kasacyjną, zarzucając naruszenie art. 65 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego dotyczących wykładni oświadczeń woli i zamiaru stron przy zawieraniu umów.

SN przy...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA