fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Cy podwykonawca może żądać zapłaty od inwestora, gdy umowę zawierał z wykonawcą

www.sxc.hu
Czy podwykonawca może kierować roszczenia o zapłatę do inwestora zamiast do wykonawcy?

- Sp. z o.o., której członkiem zarządu jestem, jako inwestor, zawarła umowę na roboty budowlane z generalnym wykonawcą (firmą X). Ten zaś, za zgodą mojej spółki, zawarł umowę z podwykonawcą (firmą Y). Na skutek różnych perturbacji budowa stanęła, natomiast firma X odstąpiła od umowy z firmą Y. Podwykonawca wystawił fakturę za wykonanie części robót, której generalny wykonawca nie zapłacił. Firma Y skierowała więc do naszej spółki jako inwestora żądanie uregulowania zapłaty tejże faktury. Czy jej roszczenie jest zasadne? – pyta czytelnik.

W świetle art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

Podwykonawca może zatem skierować żądanie zapłaty według własnego wyboru: tylko do generalnego wykonawcy (ewentualnie w przypadku dalszego podwykonawcy – do podwykonawcy) albo jedynie do inwestora, względnie od razu solidarnie do obu tych podmiotów łącznie.

Jeżeli więc podwykonawca na drodze sądowej nie uzyskał zaspokojenia swojego roszczenia od generalnego wykonawcy, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, aby skierował powództwo o zapłatę przeciwko inwestorowi, wykazując jego solidarną odpowiedzialność.

Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest bowiem zgoda inwestora. Gdy ten ostatni w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania określonych w nich robót, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że zaaprobował on zawiązanie owej umowy. Natomiast do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą niezbędna jest akceptacja inwestora i wykonawcy (obowiązują powyższe reguły). Komentowane umowy zaś powinny przybrać formę pisemną pod rygorem nieważności.

Zgoda inwestora może być zatem wyrażona trojako:

- wyraźnie – pisemnie lub ustnie;

- w sposób dorozumiany czynny – przy zastosowaniu art. 60 kodeksu cywilnego tutaj konieczne jest, aby inwestor posiadał wiedzę o istotnych elementach umowy podwykonawczej, tj. przede wszystkim o wynagrodzeniu i zakresie prac powierzonych podwykonawcy;

- w sposób dorozumiany bierny (milczący) tj. brak pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu w terminie 14 dni od przedłożenia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą realizacji – określonych w nich – robót.

Sąd Najwyższy na przykład w wyroku z 4 lutego 2011 r, III CSK 152/10 uznał, iż sposób czynny wyrażenia zgody na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą może przybrać różną formę. Inwestor może ją wyrażać w sposób wyraźny pisemnie bądź ustnie, albo poprzez inne zachowanie, które w sposób dostateczny ujawnia jego wolę (art. 60 kodeksu cywilnego). Może zatem nastąpić to przez czynności faktyczne, w sposób dorozumiany, m.in. przez tolerowanie obecności pracowników podwykonawcy na placu budowy noszących kombinezony i kaski z nazwą jego firmy, odbieranie wykonanych przez niego robót oraz dokonywanie podobnych czynności. Przepis art. 6471 § 2 k.c. nie uzależnia odpowiedzialności inwestora od przedłożenia mu dokumentacji, jeśli wyraża on w sposób czynny zgodę na udział podwykonawcy w realizacji inwestycji. Może on uzyskać wiedzę o umowie pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą z dowolnego źródła, zarówno przed jej zawarciem jak i później.

W sprawie czytelnika zasadnicze znaczenie ma jednak to, że doszło do odstąpienia od umowy o wykonanie robót budowlanych między firmą X i Y. Okoliczność ta zaś wyklucza odpowiedzialność inwestora na podstawie art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego. Tak też uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 10 lipca 2015r., III CZP 45/15.

Roszczenie finansowe firmy Y jako podwykonawcy względem spółki czytelnika jako inwestora jest zatem bezzasadne.

podstawa prawna: art. 6471 § 2–5 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 539)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA