fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Administracja budowlana - będą zmiany

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie dla architekta uprawnień budowlanych dwustopniowych
Fotolia
Zmieni się administracja budowlana. Nowe obowiązki i uprawnienia architektów i inżynierów.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad dwoma ustawami. Pierwsza to: ustawa o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego a druga: ustawa o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Oba projekty są związane z przygotowywanym kodeksem urbanistyczno-budowlanym. Nowe przepisy przewidują zmianę nazwy administracji architektoniczno-budowlanej na inwestycyjną.

Według projektu kodeksu budowlanego pozwolenie na budowę i zgłoszenie zastąpi zgoda inwestycyjna. Będzie ona funkcjonować także zamiast wielu innych decyzji administracyjnych, a mianowicie: o warunkach zabudowy, podziale nieruchomości, zmianie sposobu użytkowania. Zgodę inwestycyjną ma wydawać starosta (prezydent miasta na prawach powiatu), a dla skomplikowanych inwestycji – wojewoda.

Starostowie przejmą szereg zadań, które do tej pory były w gestii gmin. Nowe przepisy przewidują, że do ich zadań ma należeć: prowadzenie postępowań w sprawie zgody inwestycyjnej; podziały i scalanie nieruchomości; wywłaszczanie z nieruchomości i wypłata odszkodowań.

Organami wyższego stopnia w stosunku do starosty ma być wojewoda, zaś w stosunku do wojewody - minister infrastruktury i budownictwa (obecnie jest główny inspektor nadzoru budowlanego).

Projekt kodeksu nie wprowadza zmian w strukturze nadzoru budowlanego. Pierwotnie projekt przewidywał likwidację powiatowych inspektoratów (jest ich 377) i zastąpienie ich okręgami (miało być ich 100). Zdaniem jednak resortu infrastruktury tak dużą reformę należy odpowiednio przygotować. Dlatego będzie ona wprowadzana stopniowo. Jej pierwszym etapem jest wprowadzenie pionowego podporządkowania organów nadzoru budowlanego - głównemu inspektorowi nadzoru budowlanego

Zmianie ulec ma sposób powoływania powiatowego i wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Powodem są zastrzeżenia co do ich obiektywizmu w zakresie kontroli obiektów budowlanych należących lub realizowanych przez organy powiatu czy wojewodę.

Ministerstwo chce też na nowo uregulować zawód urbanisty, całkowicie zderegulowany kilka lat temu. Projekt definiuje zawód urbanisty. Zgodnie z nim sporządza on projekty aktów planowania przestrzennego, raporty krajobrazowe oraz opracowuje opinie lub analizy urbanistyczne. Urbaniści nie będą już mieli, swojego samorządu. Mogą zrzeszać się w formie stowarzyszeń.

By pracować w tym zawodzie niezbędny ma być wpis do centralnego rejestru osób posiadających prawo do wykonywania zawodu urbanisty prowadzonego przez ministra infrastruktury.

O wpis będzie mogła się ubiegać się osoba, która zdała egzamin państwowy. By do niego przystąpić, trzeba będzie mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać tytuł zawodowy magistra albo równorzędny.

Urbaniści mają podlegać odpowiedzialności zawodowej, grozić im będzie, nawet kara utraty uprawnień. Sankcje ma nakładać rzecznik dyscyplinarny, a postępowanie prowadzić komisja dyscyplinarna powołana przez ministra.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie dla architekta uprawnień budowlanych dwustopniowych. Uprawnienia pierwszego stopnia będzie mogła uzyskać osoba, która zdała egzamin, ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie architektury, odbyła półroczną praktykę przy sporządzaniu projektów inwestycyjnych czy opracowań projektowych.

Uprawnienia budowlane drugiego stopnia zostaną rozszerzone o prawo do kierowania robotami budowlanymi. Otrzyma je ten, kto posiada uprawnienia w zawodzie architekta pierwszego stopnia, odbył półtoraroczną praktykę zawodową przy sporządzaniu projektów budowlanych w zakresie projektów inwestycyjnych oraz opracowań projektowych, odbył półroczną praktykę zawodową na budowie oraz zdał egzamin.

Projekt ustawy co do zasad nadawania uprawnień budowlanych w zawodzie inżyniera budownictwa nie zakłada wprowadzenia zasadniczych zmian. Tak jak jest to obecnie, uprawnienia w zawodzie inżyniera budownictwa będą mogły być nadawane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. W decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w zawodzie inżyniera budownictwa określona musi zostać specjalność oraz rodzaj prac projektowych lub robót budowlanych objętych uprawnieniem. ?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA