fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Analiza środowiskowa przy uchwalaniu planu miejscowego

Fotorzepa, Radek Pasterski
Wyniki analiz środowiskowych przy uchwalaniu planu miejscowego mogą wywierać znaczący wpływ na możliwości inwestorów.

W praktyce gospodarczej przy realizacji inwestycji można się spotkać z procedurą oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i decyzjami środowiskowymi. Jednak to nie wszystko. Jeżeli przedsiębiorca chce zagospodarować konkretny teren, to prędzej czy później mogą go dotknąć także skutki strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

O przeznaczeniu nieruchomości, podejmowanych na niej działaniach i zakresie realizowanych inwestycji przesądza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Często inwestorom zależy na tym, aby na danym terenie uchwalono określony plan umożliwiający realizację gospodarczego przedsięwzięcia. Muszą oni pamiętać, że przy tej okazji, obok procedury sporządzania planu, przeprowadzona zostanie właśnie strategiczna ocena oddziaływania.

Jej zadaniem jest sprawdzenie skutków i konsekwencji środowiskowych postanowień przygotowywanego dokumentu. W tym celu w gminie w uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko. Zawiera ona ocenę przewidywanych znaczących oddziaływań wynikających z przyjętego planu na różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki oraz dobra materialne. Prognoza musi przedstawiać rozwiązania zapobiegające, ograniczające lub kompensujące przyrodniczo negatywne oddziaływania na środowisko. Tak przygotowana prognoza stanowi jeden z elementów dokumentacji związany z projektem planu. Jest dołączana do projektu kierowanego do organów uzgadniających, jak również do projektu planu w czasie konsultacji społecznych.

Zdarzyć się może, że proponowane w projekcie planu ograniczenia zabudowy na nieruchomości uzasadnione zostaną wnioskami z prognozy oddziaływania na środowisko. Przedsiębiorca może do tych twierdzeń się odnieść, gdy wyznaczony zostanie termin na składanie uwag do planu miejscowego. Wtedy nie musi się odnosić do planu bezpośrednio, ale właśnie do prognozy oddziaływania na środowisko, jej wyników czy nawet zastosowanej metodologii jej tworzenia.

Dużą rolę przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko odgrywają regionalny dyrektor ochrony środowiska i organ inspekcji sanitarnej. To oni na początku doprecyzowują zakres prognozy, a następnie ją opiniują. Teoretycznie gmina nie musi zawsze takiej opinii uwzględniać. Jednak takie podejście może mieć długofalowo negatywne dla niej skutki.

Jeżeli dochodzi tylko do zmiany wcześniej obowiązującego planu i nie wpływa ona rażąco na rodzaj i skalę konsekwencji dla środowiska – można od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko odstąpić. Nie będzie tak w przypadkach zmiany planów, w których dopuszcza się realizację (zabronionych wcześniej) większych inwestycji.

Na pewno warto, by przedsiębiorcy śledzili wyniki analiz środowiskowych przy uchwalaniu planu miejscowego. Mogą one wywierać znaczący wpływ na możliwości inwestorów.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA