fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Unijna dotacja pozwalająca sfinansować odsetki od kredytu

www.sxc.hu
Podstawowym celem programu Gwarancja Biznesmax jest zwiększenie dostępności kredytów finansujących innowacyjne projekty firm. Jednak dzięki niemu przedsiębiorcy mogą także skorzystać z systemu refundacji spłaconych odsetek.

Działania objęte inicjatywą Gwarancja Biznesmax są kolejnymi mającymi wspierać innowacyjne przedsiębiorstwa. Współfinansowane ze środków programu „Inteligentny rozwój" tworzą warunki szerszego dostępu do kredytów komercyjnych dla mikro, małych i średnich firm. Podmiotów, które nieraz mają interesujące pomysły na rozwój, ale brak im środków na ich sfinansowanie, a jednocześnie niemożność pochwalenia się długą historią działalności oraz ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń ogranicza im możliwość skorzystania z kredytu lub pożyczki.

Czytaj także: Unijne dotacje na rozwój firm - tworzenie nowych produktów lub usług, kreowanie nowych technologii

I właśnie takim przedsiębiorcom z pomocą przychodzi program Gwarancja Biznesmax realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jego trzon – zgodnie z nazwą – stanowią gwarancje, o jakie mogą ubiegać się firmy starające się równolegle o kredyt w jednym z banków komercyjnych. Co daje uzyskanie takiej gwarancji? Jest to zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu (zwykle pewnej części kapitału). Przyznanie gwarancji powoduje, że bank komercyjny ponosi mniejsze ryzyko wejścia w transakcję, ponieważ ma pewność, że w przypadku braku płatności po stronie kredytobiorcy odzyska znaczą część zainwestowanych środków. A to może przełożyć się – i tak powinno być w praktyce – na niższą marżę i/lub prowizję, brak żądania ustanowienia innych zabezpieczeń (hipoteka, zastaw, poręczenia innych podmiotów lub osób fizycznych). Może także skłonić bank do podwyższenia kwoty kredytu i/lub wydłużenia okresu jego spłaty.

Bez kosztów

Na tym polegają korzyści dla przedsiębiorcy, który dzięki gwarancji może w ogóle uzyskać kredytu lub wynegocjować jego przyznanie na lepszych dla siebie warunkach. Sama gwarancja jest oczywiście znanym i stosowanym na rynku finansowym instrumentem. Różnica pomiędzy „zwykłą" gwarancją, a tą oferowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego jest jednak zasadnicza i sprowadza się do kosztów.

Odwołując się do warunków rynkowych, podmiot ubiegający się o gwarancję w banku musi po prostu za nią zapłacić. Im większa kwota do zabezpieczenia, dłuższy okres kredytowania i niższy potencjał firmy, tym wyższa będzie taka opłata. Natomiast w przypadku gwarancji BGK zabezpieczenie jest udzielane bezpłatnie. A to dzięki temu, że cały program jest finansowany przez środki unijne oraz te z budżetu państwa. Dlatego też przyznanie gwarancji jest równoznaczne z udzieleniem pomocy ze środków publicznych.

Dla innowacyjnych

Taki oderwany od warunków rynkowych model zabezpieczania transakcji, darmowy dla przedsiębiorców (oczywiście mowa wyłącznie o gwarancji, nie kosztach kredytu) musi oznaczać, że nie jest on dla wszystkich. Jedynie dla tych firm, które będą chciały i będą w stanie spełnić określone warunki. A te odnoszą się przede wszystkim do szeroko rozumianej innowacyjności. W największym skrócie można napisać, że program jest skierowany do tych przedsiębiorców, którzy planują przeprowadzić u siebie inwestycję bazującą na wynikach badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz skutkującą wprowadzeniem na rynek nowych produktów (towarów, usług) lub innowacji procesowych, organizacyjnych albo marketingowych.

Zgodnie z warunkami programu Gwarancją Biznesmax może zostać objęty nowy kredyt przeznaczony na sfinansowanie:

- kosztów kwalifikowanych projektu polegającego na wdrożeniu innowacji będącej wynikiem własnych lub nabytych prac badawczo-rozwojowych (B+R) – wariant 1

- kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego, ponoszonych przez przedsiębiorcę spełniającego co najmniej 1 z 15 kryteriów podmiotowych – wariant 2.

O ile w pierwszym wariancie chodzi o to, aby przedsiębiorca mógł wykazać, że dysponuje obiecującymi wynikami prac B+R, niezależnie od tego, czy sam do nich doszedł, czy po prostu zakupił je na rynku, tak w wariancie drugim musi spełnić co najmniej jedno z kryteriów „innowacyjnego przedsiębiorcy". A za takiego może zostać uznany ten, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji,

- będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną,

- posiada status centrum badawczo-rozwojowego,

- posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu,

- jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego,

- jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego,

- środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizację projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu i w okresie trzech lat od zakończenia realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost przychodów o 30 proc.,

- w ciągu ostatnich pięciu lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu" finansującego działalność innowacyjną,

- w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10 proc. sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym,

- w ciągu ostatnich pięciu lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotował w tym czasie wzrost przychodów o 30 proc.,

- w ciągu ostatnich trzech lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu,

- w ciągu ostatnich pięciu lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania B+R lub innowacji,

- w ciągu ostatnich pięciu lat ubiegając się o dofinansowanie w ramach programów wspierania wdrożeń wyników prac B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej,

- w ciągu ostatnich pięciu lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności,

- w ciągu ostatnich trzech lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15 proc. rocznie.

Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie gwarancji wraz z samym wnioskiem o kredyt w wybranym przez siebie banku komercyjnym. Przy tym należy uwzględnić, że musi to być instytucja, która podjęła w tym zakresie współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (patrz ramka).

Oprocentowanie

Drugą zaletą programu Gwarancji Biznesmax jest możliwość skorzystania z dotacji na pokrycie kosztów odsetek lub ich części, wynikających z zaciągniętego kredytu. Polega to na refundacji przedsiębiorcy poniesionych na ten cel wydatków. Warunki otrzymania dopłaty do oprocentowania są następujące:

- udzielenie dopłaty do oprocentowania kredytu następuje na wniosek przedsiębiorcy składany w banku kredytującym,

- dopłata do oprocentowania kredytu objętego gwarancją może być udzielona przedsiębiorcy, jeśli kredyt został objęty gwarancją do dnia 31 grudnia 2020r.

Aby przedsiębiorca mógł otrzymać dotację w formie dopłaty na spłatę odsetek od kredytu zabezpieczonego gwarancją Biznesmax, powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki:

- projekt finansowany ze środków kredytu objętego tą gwarancją został zrealizowany zgodnie z planem projektu inwestycyjnego,

- kredyt objęty gwarancją został wykorzystany na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu wykazanych w planie projektu inwestycyjnego,

- nastąpiła spłata kredytu lub kredyt na dzień złożenia wniosku o dopłatę był w sytuacji regularnej.

W ratach lub jednorazowo

W przypadku, gdy wniosek o udzielenie dopłaty do oprocentowania kredytu składany jest w dniu spłaty/po spłacie kredytu lub, w przypadku kredytów nie spłaconych, dla których okres od uruchomienia do terminu spłaty jest dłuższy niż trzy lata, przedsiębiorcy przysługuje prawo do otrzymania całej kwoty dopłaty. Wypłata całej kwoty dofinansowania jest przekazywana na rachunek bankowy przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o dopłatę do odsetek przed zakończeniem okresu objętego dopłatą jeżeli zrealizował projekt inwestycyjny określony w planie projektu. W tym przypadku dopłata do odsetek przekazywana jest przedsiębiorcy na nieoprocentowany rachunek pomocniczy otwarty w banku kredytującym i wypłacana w dwóch transzach:

- pierwsza transza po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku proporcjonalnie do upływu trzyletniego okresu kredytowania na dzień wnioskowania,

- druga transza proporcjonalnie do pozostałego czasu spłaty, jednakże w przypadku kredytów dłuższych niż 3 lata, nie przekraczającego okresu trzech lat kredytowania. -

Współpracujące banki

Wnioski o kredyt zabezpieczony gwarancją można będzie składać w następujących instytucjach finansowych:

- Alior Bank,

- Bank Millennium,

- Bank Ochrony Środowiska,

- Bank Pekao,

- Bank Polskiej Spółdzielczości,

- Bank Spółdzielczy w Brodnicy,

- Bank Zachodni WBK,

- Krakowski Bank Spółdzielczy,

- PKO Bank Polski,

- Raiffeisen Bank Polska,

- SGB-Bank.

Pomoc inwestycyjna lub de minimis

Zarówno przyznanie samej gwarancji jak i dopłaty do spłaty odsetek wiąże się z przyznaniem przedsiębiorcy wsparcia. Pomoc może zostać udzielona jako pomoc de minimis lub jako regionalna pomoc inwestycyjna (przede wszystkim w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających skorzystanie z gwarancji stanowiącej pomoc de minimis).

Gwarancja jest formą niepieniężnej pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dlatego wartość pomocy de minimis albo regionalnej pomocy inwestycyjnej, wyrażana jest za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto i obliczana na dzień udzielenia gwarancji. Przykładowo, na dzień dzisiejszy, gwarancja w kwocie miliona złotych, przyznana na okres roku, w przeliczeniu na dotację będzie miała wartość 27,2 tys. zł.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA