fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne na doskonalenie produktów i tworzenie nowych usług

Fotolia.com
Z tej kwoty 750 mln zł ma trafić na sfinansowanie projektów realizowanych przez małe i średnie firmy, samodzielnie lub w konsorcjach. Tematem zaplanowanych prac muszą być badania prowadzące do stworzenia nowych wyrobów.

W połowie września rozpocznie się nabór wniosków do flagowej części programu „Inteligentny rozwój". Przedsiębiorcy, którzy mają pomysł na rozwój oferowanych produktów i w związku z tym poszukują środków na sfinansowanie niezbędnych do tego prac badawczych i rozwojowych, stoją przed szansą pozyskania łącznie 1,1 mld zł. To budżet całego konkursu organizowanego na potrzeby działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

Jest to największe w skali kraju źródło bezzwrotnych dotacji na realizację typowych projektów badawczo-rozwojowych (chociaż oczywiście nie jedyne). Dla porządku należy dodać, że przedmiotem każdego projektu muszą być prace rozwojowe (obligatoryjny element), mogą być prace przemysłowe (element fakultatywny) oraz prace przedwdrożeniowe (dobrowolny element przedsięwzięcia). Wynikiem każdego dofinansowanego zadania musi być nowy lub znacząco zmodernizowany produkt (towar, usługa) nadający się do komercjalizacji i – co istotne – mający szansę zaistnieć na rynku.

Dla kogo

Wnioski o dofinansowanie, które będą przyjmowane od 16 września do 16 grudnia (szczegóły patrz ramka obok) mają prawo przygotowywać i składać zarówno samodzielnie działający przedsiębiorcy (w szczególności mikro, małe i średnie firmy), jak i współpracujące ze sobą firmy (konsorcja). W detalach wygląda to następująco. Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski:

- przedsiębiorstwa realizujące projekt samodzielnie,

- przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, złożonego z nie więcej niż trzech firm,

- przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum.

W tym ostatnim przypadku (konsorcja naukowo-przemysłowe) spełnione muszą być następujące wymogi:

- w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa (tj. organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy),

- liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,

- udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 50 proc.,

- w skład konsorcjum mogą wchodzić nie więcej niż trzy podmioty.

Odkrywanie i wdrażanie

Jak już zostało podkreślone, dofinansowanie przysługuje na realizację projektów, które:

- obejmują badania przemysłowe i  eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe,

- mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

Taki zakres zadań wyraźnie wskazuje na potrzebę posiadania profesjonalnego zaplecza badawczego oraz odpowiednio wykwalifikowanego personelu, który podała zadaniu. W przypadku większości przedsiębiorców, skoncentrowanych na produkcji lub świadczeniu usług trudno takie wymogi spełnić. Nie powinno to jednak nikogo zniechęcać. Wiedząc o tym, że firmy z natury rzeczy nie są laboratoriami badawczymi, wymogi działania 1.1.1 przewidują, że znaczna część prac badawczo-rozwojowych (nawet do 60 proc. kosztów kwalifikowanych) może być powierzona zewnętrznemu, niezależnemu wykonawcy (musi być wybrany z zachowaniem zasad konkurencyjności).

Jednocześnie należy pamiętać o tym, że dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się firmy – wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w terminie trzech lat od zakończenia projektu. Takie wdrożenie należy rozumieć jako:

- wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – odpowiednio lidera konsorcjum lub konsorcjanta/konsorcjantów będących przedsiębiorstwem/ami) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników,

- udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez inne przedsiębiorstwo (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorstwo spoza konsorcjum),

- sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorstwa spoza konsorcjum), z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych nie uznaje się zbycia tych wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.

Spójrz na kryteria

Także kryteria służące ocenie wniosków i wyłonieniu tych zasługujących na dofinansowanie, wyraźnie podkreślają wagę praktycznego aspektu każdego projektu, tzn. tego, aby jego rezultaty mogły służyć realnej gospodarce. W szczególności warto zwrócić tutaj uwagę na kryterium: „Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia".

W zakresie tego kryterium ocenie podlegają łącznie dwa aspekty: zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu oraz opłacalność wdrożenia. Pierwszy z nich oceniany jest w następujący sposób. W przypadku innowacji produktowej:

- poprawnie zdefiniowano rynek docelowy (potencjalnych klientów/odbiorców oraz ich wymagania/ preferencje, rozmiar, kierunki i tempo rozwoju, spodziewany udział w rynku),

- dane/przyjęte założenia są realistyczne i uzasadnione oraz uprawdopodabniają sukces ekonomiczny wdrożenia wyników projektu,

- wykazano, że produkt zaspokoi faktyczne potrzeby odbiorców/klientów,

- wykazano, że rezultat projektu będzie konkurencyjny względem innych podobnych rozwiązań oferowanych na rynku oraz że w efekcie realizacji projektu nastąpi zwiększenie asortymentu lub wejście na nowe rynki. Ocena w tym aspekcie następuje na podstawie analizy danych dotyczących cech rynku docelowego oraz użytkowych i funkcjonalnych cech rozwiązań, spełniających podobną funkcję podstawową, istniejących na rynku docelowym.

Z kolei w przypadku innowacji procesowej ocenie będzie podlegało, w jaki sposób i w jakim stopniu innowacja procesowa wpłynie na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie oraz innych potencjalnych jej użytkowników, podniesie jakość świadczonych usług, pozwoli dostosować produkty do indywidualnych potrzeb klientów.

Natomiast opłacalność wdrożenia oceniana jest w następujący sposób:

- projekcja spodziewanego przychodu oraz kosztów (lub korzyści w przypadku innowacji procesowej, takich jak np. zmniejszenie kosztów produkcji, skrócenie czasu produkcji), związanych z oferowaniem nowego produktu/technologii/usługi na rynku, bazuje na racjonalnych i realistycznych przesłankach,

- proponowany sposób wprowadzenia produktu/technologii/usługi na rynek albo zastosowania nowej technologii w prowadzonej działalności (strategia wdrożenia) oraz wykorzystywanych do tego zasobów jest realistyczny i uprawdopodabnia sukces ekonomiczny,

- poprawnie zidentyfikowano ewentualne ryzyka/zagrożenia/bariery utrudniające wprowadzenie produktu/technologii/usługi na rynek albo zastosowanie nowej technologii w prowadzonej działalności oraz przedstawiono sposób ich minimalizacji/pokonania.

W przypadku projektów charakteryzujących się innowacyjnością, którą można uznać za przełomową, gdzie dopiero pojawia się koncepcja kształtowania i tworzenia rynku i gdzie nie ma możliwości dokładnego określenia zapotrzebowania rynkowego, a opłacalność wdrożenia jest prognostyczna, projekt oceniony jest na poziomie przynajmniej trzech pkt. Natomiast generalnie, ocena dokonywana jest w skali od zera do pięciu punktów, przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane kryterium w stopniu: 5 – doskonałym, 4 – bardzo dobrym, 3 – dobrym, 2 – przeciętnym, 1 – niskim, 0 – niedostatecznym. Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę projektu, wynosi trzy pkt.

Warto jeszcze dodać, że pozostałe kryteria (punktowane) są następujące:

- zaplanowane prace B+R są adekwatne do osiągnięcia celu projektu, a kamienie milowe zostały prawidłowo określone (od 0 do 5 pkt),

- zespół badawczy zapewnia prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R (od 0 do 5 pkt),

- zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R (od 0 do 5 pkt),

- nowość rezultatów projektu (od 0 do 5 pkt),

- wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie Polski (0 albo 3 pkt).

Aplikacje składane w etapach

Wnioski składać będzie można wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego od 16 września do 16 grudnia 2019 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na trzy rundy trwające: - od 16 września do 31 października, - od 1 listopada do 30 listopada, - od 1 grudnia do 16 grudnia do godziny 16:00. Runda konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie, weryfikację spełniania warunków formalnych, ocenę oraz opublikowanie list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania.

Krajowe inteligentne specjalizacje

Każdy projekt musi wpisywać się co najmniej w jedną z tzw. krajowych inteligentnych specjalizacji. KIS koncentrują się obecnie na następujących obszarach:

- zdrowe społeczeństwo,

- biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa,

- zrównoważona energetyka (np. inteligentne i energooszczędne budownictwo, rozwiązania transportowe przyjazne środowisku),

- gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady,

- innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym, np. automatyzacja i robotyka procesów technologicznych, fotonika, inteligentne technologie kreacyjne, inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA