fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje na inwestycje dla firm drogą do zwiększenia konkurencyjności

Adobe Stock
Tworzenie nowych lub ulepszanie produktów, rozbudowa hal produkcyjnych, zakup nowych linii technologicznych oraz patentów i licencji pozwala na korzystanie z unijnych dotacji i rozwijanie swoich biznesów.

Mimo wakacyjnego okresu firmy zainteresowane pozyskaniem pieniędzy na prowadzenie inwestycji lub badań mają pracowity okres. Obecnie ogłoszonych jest dużo konkursów, w których łącznie do zdobycia są miliony złotych unijnego dofinansowania. Środków, które można przeznaczyć na projekty związane m.in. z prowadzeniem badań przemysłowych i prac rozwojowych, czyli tworzeniem nowych i doskonaleniem oferowanych produktów (towarów, usług), procesów, bądź technologii albo wprowadzaniem na rynek ich wyników.

O ile te pierwsze rodzaje projektów dają szansę przeprowadzenia fazy badawczej, eksperymentalnej, stworzenia prototypów i ich testowania, tak drugie zainwestowania w nową firmę lub rozbudowę działającego przedsiębiorstwa. A to w celu wprowadzenia nowych lub znacząco zmodyfikowanych produktów na rynek. Stwarza to szansę zakupu (i uzyskania na to dofinansowania) materiałów i robót budowlanych, nowego sprzętu, aparatury, linii produkcyjnych i technologicznych oraz innego wyposażenia, a także wartości niematerialnych w postaci patentów, licencji, technologii i innego know-how.

W zależności od źródła finansowania, firmy muszą dostosować się do różnych wymogów i spełnić nieco inne kryteria. Przykładowo, korzystając z programów regionalnych powinny pamiętać o geograficznym ograniczeniu, które odnosi się do obszaru, na którym wolno realizować inwestycję. Jeżeli projekt współfinansują środki określonego programu regionalnego, to przedsięwzięcie także musi być realizowane w tym regionie (województwie). Każde województwo opracowało także listę obszarów, które uznało za priorytetowe i szczególnie ważne w aspekcie inwestowania w przyszły rozwój. Obszary te, zwane inteligentnymi specjalizacjami, są istotne przy ubieganiu się o środki unijne. Często występuje bowiem wymóg prowadzenia projektów „wpisujących się" tematycznie w te obszary.

W przypadku programów krajowych (np. programu „Inteligentny rozwój") projekty mogą być zwykle realizowane na obszarze całego kraju (czasem z wyłączeniem Mazowsza), ale także tutaj pojawia się wymóg „wpisania się" w inteligentne specjalizacje – przy czym w tym wypadku określone na poziomie krajowym. Taki wymóg dotyczy w szczególności projektów związanych z prowadzeniem działań B+R oraz wprowadzaniem ich wyników na rynek.

Środki krajowe

Wskazując na przykładowe konkursy, nie sposób zacząć od tego realizowanego właśnie na szczeblu krajowym. Chodzi o nabór wniosków prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a związany z realizacją działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" programu „Inteligentny rozwój". Zgodnie z nazwą, jest to inicjatywa wspierająca mikro, małe i średnie firmy w prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, których część wolno zlecić zewnętrznym podwykonawcom (jednostkom naukowym lub badawczym). Efektem projektów powinny być nowe lub znacząco zmodyfikowane produkty lub procesy, które następnie firma winna wprowadzić na rynek (wykorzystując je we własnej działalności lub sprzedając innym podmiotom albo udzielając im licencji na wykorzystanie wyników swoich prac).

Na sfinansowanie prac B+R przeznaczono w tym konkursie 700 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania wynosi nawet 20 mln euro, przy założeniu, że największą część wydatków (kosztów kwalifikowanych) pochłoną badania przemysłowe. Konkurs skierowany jest do firm z sektora MSP, przy czym projekty nie mogą być realizowane na terenie województwa Mazowieckiego. Przedsiębiorcy z tego regionu albo muszą rozwinąć działalność na innych obszarach, albo też sięgnąć po środki z programu regionalnego.

Dla Mazowsza i łódzkiego

A mogą to robić do piątego września, składając wniosek o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, która prowadzi konkurs w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw". Dotowane będą projekty zakładające prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko tych ostatnich, przy czym obowiązkowe jest tutaj współdziałanie firm i jednostek naukowych. Konkurs skierowany jest zarówno do mikro, małych i średnich podmiotów, jak i konsorcjów i dużych przedsiębiorców. Ogółem na sfinansowanie najciekawszych projektów władze regionu zarezerwowały ponad 42 mln zł.

Nieco więcej, ponieważ ponad 65 mln zł, ma do rozdysponowania Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. Ta instytucja prowadzi konkurs w ramach działania 2.3.1 „Innowacje w MSP". Jego celem jest wsparcie przedsiębiorców w procesie wprowadzania na rynek nowych lub zmodyfikowanych produktów. Konkurs jest zatem nastawiony na wyłonienie projektów związanych z wdrażaniem na rynek innowacyjnych rozwiązań. Formalnie projekty podlegające dofinansowaniu mogą polegać na:

? wdrożeniu wyników prac B+R,

? wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 35 proc. całkowitych wydatków kwalifikowanych i może ulec zwiększeniu:

? o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,

? o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- lub małego przedsiębiorstwa.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od drugiego do 21 września. Więcej informacji o konkursie firmy znajdą na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

Podlaski przemysł

Od 23 sierpnia do 24 września bezzwrotnych dotacji będą mogły poszukiwać mikro, małe i średnie firmy z Podlasia, dla których został uruchomiony konkurs w ramach działania 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach".

Jest on skierowany do firm działających w sektorze produkcyjnym i ma na celu wsparcie projektów dotyczących wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, w tym związanych np. z:

? rozbudową przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów,

? dokonaniem zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkującego wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,

? inwestycjami w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

W zależności od skali przedsięwzięcia firmy będą mogły wykorzystać regionalną pomoc inwestycyjną lub pomoc de minimis. W pierwszym wypadku należy się dostosować do wymogów rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 – wzmocnienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych. W drugim do przepisów zawartych w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Podlascy przedsiębiorcy mogą szukać informacji o naborze wniosków na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl. Na sfinansowanie projektów, które w największym stopniu wpiszą się w kryteria wyboru inwestycji, władze regionu zarezerwowały 50 mln zł.

Podkarpackie prototypy

Nieco mniej, ponieważ 40 mln zł, czeka na podkarpackich przedsiębiorców, którzy wnioski o dofinansowanie będą mogli składać od 31 sierpnia do końca października. A to za sprawą konkursu do działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia", które składa się na program regionalny województwa podkarpackiego.

Dofinansowaniu podlegać będą projekty polegające na prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie tych drugich, w tym prac demonstracyjnych, projektów pilotażowych, walidacji/testowaniu nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R i przygotowaniem do ich wdrożenia w działalności gospodarczej.

Wartość zgłaszanych pomysłów może zaczynać się już od 200 tys. zł, co jest minimalnym poziomem tzw. kosztów kwalifikowanych. Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) rozciąga się od 20 proc. do nawet 80 proc. w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, kategorii prowadzonych badań i spełnienia warunków dodatkowo premiujących beneficjenta. ©?

>Specjalizacja – przemysł stoczniowy

Przedsiębiorcy gotowi inwestować w województwie zachodniopomorskim i prowadzący działalność zahaczającą o szeroko rozumiany sektor morski (wodny), mogą zainteresować się konkursem prowadzonym w ramach działania 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji". Ze względu na rodzaj dopuszczalnych projektów, został on ograniczony do przemysłu stoczniowego. Dlatego dofinansowaniu będą podlegały przedsięwzięcia realizowane w zakresie i na rzecz budowy statków, konstrukcji pływających, łodzi, konstrukcji offshore i/lub ich naprawy, konserwacji, przebudowy, a także produkcja i dostarczanie wyposażenia i części statków, konstrukcji pływających, łodzi, konstrukcji offshore (np. kotwic, śrub napędowych, silników, instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, instalacji, oświetlenia). Powyższe działania wpisują się w następujące inteligentne specjalizacje, którym poświęcony jest konkurs:

? wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,

? zaawansowane wyroby metalowe,

? produkty drzewno-meblarskie,

? produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,

? multimodalny transport i logistyka,

? produkty oparte na technologiach informacyjnych,

Na dofinansowanie najlepszych projektów władze województwa zachodniopomorskiego przeznaczyły ponad 38,8 mln zł. Wartość pojedynczych projektów (ich kosztów kwalifikowanych) powinna mieścić się w przedziale 300 tys. zł – 4 mln zł. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do 27 września. ?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA