fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Unijne dotacje czekają na firmy w „Szybkiej ścieżce”

123RF
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych. To oferta dla firm, które są skłonne zainwestować co najmniej milion złotych. Mniejsze projekty nie mogą być zgłaszane.

Ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs geograficznie obejmuje tzw. regiony słabiej rozwinięte, co w polskich warunkach oznacza obecnie wszystkie województwa poza Mazowszem. Stąd nie wolno zgłaszać projektów, które miałyby być realizowane na jego obszarze. Nie oznacza to jednak, że firmy z tego regionu nie mogą się ubiegać o pieniądze. Mają do tego prawo pod warunkiem, że samo przedsięwzięcie będzie realizowane w innym regionie. Pisząc o wyłączeniach, należy jeszcze zaznaczyć, że o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, małe lub średnie firmy.

Inteligentny rozwój

Ogłoszony konkurs prowadzony jest w ramach działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa", które składa się na program „Inteligentny rozwój". Można powiedzieć, że jest to najważniejsze źródło wsparcia dla innowacyjnych projektów, związanych z prowadzeniem badań nad nowymi produktami lub rozwijaniem tych już oferowanych na rynku wraz z przygotowaniem do wprowadzenia uzyskanych wyników na rynek. Przedmiotem dofinansowania, w projektach zgłaszanych do tego działania, mogą być badania przemysłowe i prace rozwojowe lub tylko te ostatnie. I to one muszą stanowić istotę przedsięwzięcia. Natomiast dodatkowo dofinansowane mogą zostać prace przedwdrożeniowe oraz wydatki na nabycie usług doradczych związanych z meritum projektu, pozwalających firmie sprawnie przejść przez jego realizację i uzyskać zakładane wyniki.

Czytaj też:

Ze względu na wagę pojęć „badania przemysłowe" i „prace rozwojowe" należy przytoczyć ich definicje. I tak, opierając się na ustawie o zasadach finansowania nauki, badania przemysłowe to badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania do tych już istniejących znaczących ulepszeń. Badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Z kolei prace rozwojowe wiążą się z nabywaniem, łączeniem, kształtowaniem i wykorzystywaniem dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

- opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów albo usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,

- opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Wespół zespół

Każdy mikro, mały lub średni przedsiębiorca może samodzielnie przygotować, a następnie przeprowadzić projekt, ale może także powierzyć jego realizację zewnętrznemu podwykonawcy, w szczególności wybranej jednostce naukowo-badawczej. Należy jednak uwzględnić wymóg, który stanowi, że wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

- 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych,

- 70 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis.

Jak już zostało zauważone, działanie 1.1.1 skierowane jest do firm planujących realizację stosunkowo dużych projektów. Stąd minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi milion złotych. Mniejsze projekty nie będą oceniane (szans na uzyskanie dotacji dla takich działań należy szukać w ramach regionalnych programów operacyjnych). Z kolei maksymalna wartość dofinansowania dla pojedynczego przedsiębiorstwa nie może przekroczyć na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust. 1 oraz w § 10 ust. 6 rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, t.j.:

- 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych,

- 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych,

- 200 tys. euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych),

- 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych.

Konieczne wdrożenie

Kolejny warunek, który musi spełnić firma ubiegająca się o dofinansowanie, to przygotowanie się do wdrożenia wyników badań, które powinny znaleźć praktyczne zastosowanie na rynku. Formalnie, jak wskazuje regulamin konkursu, dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo tych ostatnich (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie trzech lat od zakończenia projektu. Istotne jest jednak to, że warunek ten będzie spełniony nie tylko wówczas, gdy firma samodzielnie będzie wykorzystywać stworzony towar, usługę lub proces. Wdrożenie należy bowiem rozumieć jako:

- wprowadzenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników,

- udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę,

- sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych nie uznaje się zbycia tych wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.

Inteligentne specjalizacje

Wszystkie zgłaszane projekty muszą mieścić się w zakresie tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli wybranych obszarów gospodarki, które zostały uznane za obiecujące, mające duże perspektywy rozwojowe, biorąc pod uwagę potencjał polskiej gospodarki. Obowiązek wpisania się w te obszary nie powinien jednak z góry zniechęcać przedsiębiorców do składania wniosków. Po pierwsze samych specjalizacji jest kilka, a po drugie są one szeroko interpretowane, dzięki czemu wiele rodzajów działalności można do nich dopasować. Obszary składające się na inteligentne specjalizacje to obecnie:

- zdrowe społeczeństwo,

- biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa (np. innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego),

- zrównoważona energetyka (np. inteligentne i energooszczędne budownictwo, rozwiązania transportowe przyjazne środowisku),

- surowce naturalne i gospodarka odpadami (np. nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów, innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej),

- innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (np. wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesory i nanoprodukty, elektronika drukowana, automatyka i robotyka procesów technologicznych, inteligentne technologie kreacyjne).

>> Nabór wniosków w rundach

Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej od wczoraj, tj. od 16 sierpnia do 14 grudnia 2018 r. (do godz. 16.00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na cztery rundy trwające:

- od 16 sierpnia do 30 września,

- od 1 października do 31 października,

- od 1 listopada do 30 listopada,

- od 1 grudnia do 14 grudnia.

Runda konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie, weryfikację spełniania warunków formalnych, ocenę oraz opublikowanie list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania. -

>> Źródło informacji

Szczegółowe informacje o konkursie (PO IR Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka" MSP), w tym regulamin naboru, wykaz kryteriów formalnych i merytorycznych, których spełnienie jest wymagane, opis inteligentnych specjalizacji, przewodnik po kosztach kwalifikowanych można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbr.gov.pl). -

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA