fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje UE na wzmocnienie kadry naukowej w przedsiębiorstwach

123RF
Rusza nowy program finansowany ze środków Unii Europejskiej. Ma on wzmocnić kadrę odpowiedzialną za doskonalenie produktów i wprowadzanie na rynek innowacji.

Ponad 15 mln złotych z programu „Inteligentny rozwój" przeznaczono dla przedsiębiorstw w ramach nowej inicjatywy „TOP100 Innowatorzy Gospodarki". Jej celem jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Dzięki nowemu programowi przedsiębiorcy otrzymają wsparcie finansowe (pomoc de minimis) na organizację staży zagranicznych dla swoich pracowników w renomowanych jednostkach naukowych lub w przedsiębiorstwach posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz wprowadzania ich wyników do gospodarki w postaci nowych towarów, usług, procesów lub technologii.

Teoria i praktyka

Staże te powinny umożliwiać oddelegowanym na nie osobom pracę nad projektami badawczymi lub projektami wdrożeniowymi, w charakterze członków zespołów do spraw wdrożenia, w instytucjach przyjmujących, zgodnie z zasadą „learning by doing", w celu nabycia:

- wiedzy z zakresu zarządzania badaniami naukowymi i wdrażania ich wyników w obszarach takich jak: marketing i zarządzanie, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, budowanie zespołu, analiza strategiczna i finansowa, w szczególności analizowanie potencjału rynkowego i licencyjna wycena technologii,

- umiejętności w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych oraz umiejętności związanych z realizacją interdyscyplinarnych projektów badawczych i pracą w interdyscyplinarnych zespołach badawczych,

- wiedzy na temat dobrych praktyk w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i wprowadzania na rynek ich wyników.

Zgodnie z założeniami programu, celem staży zagranicznych będzie wykorzystanie przez stażystów po powrocie do kraju zdobytej wiedzy i umiejętności, w szczególności przy:

- przygotowywaniu propozycji adaptacji dobrych praktyk, poznanych w trakcie staży, na grunt polskich przedsiębiorców i jednostek naukowych,

- przygotowywaniu wniosków w ramach programów Horyzont 2020, EUREKA lub innych programów międzynarodowych lub krajowych obejmujących swoim zakresem zarządzanie badaniami naukowymi i wdrażanie wyników prac B+R,

- prowadzeniu interdyscyplinarnych projektów badawczych i pracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych.

Do sześciu miesięcy

Program przewiduje dofinansowywanie dwóch rodzajów zagranicznych misji szkoleniowych. Mogą to być staże podstawowe i zaawansowane. Poziom:

- podstawowy – obejmuje rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji (nie może trwać dłużej niż dwa miesiące),

- zaawansowany – obejmuje rozwój określonych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji. Skierowanie na staż na tym poziomie powinno być poprzedzone fazą przygotowawczą obejmującą w szczególności: wyznaczenie mentora w instytucji przyjmującej i nawiązanie z nim kontaktu przez stażystę w celu ustalenia indywidualnych potrzeb szkoleniowych, przygotowanie programu stażu, uczestnictwo w szkoleniu z zakresu podstawowej wiedzy odnoszącej się do obowiązujących w kraju reguł odbywania stażu systemu zarządzania badaniami naukowymi, zasad i warunków współpracy przedsiębiorców z naukowcami oraz komercjalizacji wyników prac B+R (staż zaawansowany nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy).

O przyznanie środków finansowych w ramach „TOP100 Innowatorzy Gospodarki" mogą ubiegać się podmioty posiadające osobowość prawną i niebędące jednostkami naukowymi, w tym przedsiębiorstwa, w szczególności posiadające status centrum badawczo-rozwojowego lub współpracujące na podstawie umowy albo listu intencyjnego z jednostką naukową lub zagranicznym przedsiębiorcą posiadającym doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo–rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.

Program będzie realizowany w ramach projektu „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach". Wartość funduszy przeznaczonych na jego realizację wynosi nieco ponad 15 mln zł. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym do 31 października 2020 r. albo do wyczerpania środków przeznaczonych na jego realizację. Więcej informacji o warunkach naboru znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. ©?

Rzecz o finansach

Uzyskane pieniądze wolno przeznaczyć na sfinansowanie określonych rodzajów wydatków, które nazywane są kosztami kwalifikowanymi. A można wśród nich wymienić koszty:

- wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację stażu objętego wsparciem,

- stypendiów wypłaconych stażystom,

- udziału w szkoleniach i konferencjach oraz organizacji szkoleń, konferencji, paneli ekspertów, staży i spotkań związanych z tematyką stażu,

- opracowań, wydawnictw, zakupu usług informatycznych oraz zbiorów informacji (bazy danych, dostęp do źródeł informacji, profesjonalne opracowania),

- krajowych i zagranicznych podróży służbowych związanych z realizacją stażu, osób bezpośrednio zaangażowanych w jego realizację,

- udziału w przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych w ramach wystaw, targów.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 120 tys. zł na stażystę w odniesieniu do stażu na poziomie podstawowym (i do 50 proc. kosztów kwalifikowanych) oraz 350 tys. zł w przypadku stażu na poziomie zaawansowanym (i maksymalnie do 80 proc. kosztów). Intensywność wsparcia oraz progi finansowe mogą zostać zwiększone odpowiednio do 70 proc. i 100 proc. oraz odpowiednio do 168 tys. zł i 437,5 tys. zł na stażystę w przypadku projektów zgłaszanych przez mikro i małych przedsiębiorców. -

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA