fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

W jakiej formie wyrazić zgodę na poręczenie przez spółkę kredytu

www.sxc.hu
Byłem jedynym udziałowcem sp. z o.o., która poręczyła spłatę przez członka jej zarządu kredytu do 600 tys. zł. Kredytu nie spłacił. Bank zażądał więc spłaty od spółki, która domaga się pozbawienia wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego. Spółka twierdzi, że poręczenie było nieważne, ponieważ zgromadzenie wspólników (czyli ja) nie wyraziło na nie pisemnej zgody w postaci stosownej uchwały. Czy to stanowisko jest słuszne? – pyta czytelnik.
W świetle art. 15 kodeksu spółek handlowych zawarcie przez spółkę kapitałową (a więc sp. z o.o. albo S.A.) umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innego podobnego kontraktu z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa (tj. k.s.h.) stanowi inaczej.
Do zawiązania zaś przez spółkę zależną ww. umowy z członkiem zarządu, prokurentem lub likwidatorem spółki dominującej konieczna jest akceptacja zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki dominującej. W zakresie wyrażenia aprobaty i skutków jej braku stosuje się natomiast przepisy art. 17 § 1 i 2 k.s.h.
Jeżeli do dokonania czynności prawnej przez ww. spółkę k.s.h wymaga uchwały wspólników albo walnego zgromadzenia bądź rady nadzorczej, omawiana czynność dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna. Zgoda, o której mowa, może być zaś wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego wyartykułowaniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.
Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/102/WE z 16 września 2009 r. dotyczącej jednoosobowych sp. z o.o. uchwały jedynego udziałowca działającego jako zgromadzenie wspólników są protokołowane lub sporządzane w formie pisemnej.
Odpowiadając zatem na pytanie: w świetle powołanej dyrektywy stanowisko spółki jest słuszne. Udzielenie przez ten podmiot poręczenia kredytu zaciągniętego przez członka jej zarządu było nieważne, ponieważ zgromadzenie wspólników (w osobie czytelnika) nie wyraziło na nie pisemnej zgody w postaci stosownej uchwały.
podstawa prawna: art. 4 § 1 pkt 2, art. 15 oraz 17 § 1 i 2 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 4)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA