fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Rzecznik praw małych i średnich przedsiębiorstw wsparciem dla firm rodzinnych

Adobe Stock
Przedsiębiorcy, tak jak dotychczas konsumenci, pacjenci, czy obywatele będą mieli swojego rzecznika.

Z tradycjami, historią, cieszące się zaufaniem klientów i kontrahentów, obecne na rynku od lat - tak w skrócie można opisać firmy rodzinne funkcjonujące na polskim rynku. Przedsiębiorcy władający takimi biznesami często do wszystkiego musieli dojść sami, opierając się na zdobywanej stopniowo wiedzy i własnym doświadczeniu. Nierzadko borykali się z problemami natury prawnej lub barierami stawianym przez urzędników. Sytuacja ta już wkrótce ulec ma zmianie. Jeszcze w tym roku rozpocznie swoją działalność rzecznik praw małych i średnich przedsiębiorców, który w założeniu ma chronić i wspierać przedsiębiorców, w tym także firmy rodzinne, w kontaktach z organami władzy publicznej.

Strażnik praw mikro, małych i średnich

Choć nazwa ustawy sugeruje, że chodzi wyłącznie o małych i średnich przedsiębiorców, to rzecznik będzie chronił również interesy mikro przedsiębiorców. Stanie zatem na straży praw największej grupy przedsiębiorców działających na polskim rynku. Zgodnie z ustawową definicją grupa mikro, małych i średnich przedsiębiorców obejmuje przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat zatrudniają średniorocznie aż do 250 pracowników oraz osiągają roczny obrót netto do kwoty będącej równowartością w złotych 50 mln euro lub w bilansie wykazali sumę aktywów nieprzekraczającą równowartości w złotych kwoty 43 mln euro. Wobec powyższego dla wielu rodzinnych biznesów instytucja rzecznika może okazać się realnym wsparciem.

Dla ogółu

Wśród zadań rzecznika można wyróżnić zadania o charakterze systemowym, mające na celu ogólną poprawę sytuacji przedsiębiorców i ochronę ich praw, a także zadania o charakterze interwencyjnym, w interesie konkretnego przedsiębiorcy. Do pierwszej grupy zadań należą przede wszystkim:

1)opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców,

2)występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, a także do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej,

3)występowanie do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów,

4)współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi,

5)zwracanie się do odpowiednich organów, organizacji i instytucji z wnioskami o podjęcie odpowiednich działań mogących wpływać pozytywnie na prawa i interesy przedsiębiorców,

6)organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej.

Indywidualny charakter

Rzecznik będzie mógł wystąpić także w interesie konkretnego podmiotu m.in. z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi i skargi kasacyjne, a także uczestniczyć w takich postępowaniach. Ponadto uprawniony będzie do wniesienia skargi nadzwyczajnej do SN oraz do żądania wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu. Rzecznik ma również wspierać i pomagać w organizacji mediacji między przedsiębiorstwami, a organami administracji publicznej.

Ponadto zadaniem rzecznika będzie mediacja pomiędzy przedsiębiorcą a organem. Mediacja w postępowaniu przed organami administracji publicznej, a więc w postępowaniu administracyjnym, została wprowadzona do systemu prawnego względnie niedawno. Dopiero od 30 czerwca 2017 r. możliwe jest przystąpienie do mediacji z urzędem, który np. wydał niekorzystną dla nas decyzję. Przydzielając rzecznikowi kompetencje mediatora, ustawodawca dąży to rozpowszechnienia mediacji w postępowaniach przed organami władzy publicznej. Nie jest na chwilę obecną wiadome, w jaki dokładnie sposób rzecznik ma pomagać w organizacji mediacji pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem. Być może jego zadaniem będzie nakłanianie organów do przystąpienia do mediacji albo uświadamianie, że wiele spraw rozpatrywanych przez urzędy nadaje się do mediacji.

Czytaj także: Firmy rodzinne w Polsce chcą by je doceniano

Kiedy poznamy rzecznika

Rzecznik zostanie powołany w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a więc do końca października tego roku. Wymagania, jakie musi spełnić kandydat na rzecznika to, m.in.:

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie wykonywania działalności gospodarczej lub reprezentowania interesów przedsiębiorców lub tworzenia lub stosowania prawa gospodarczego,

- wyróżnianie się wiedzą w zakresie przedsiębiorczości i regulacji prawnych tworzących otoczenie przedsiębiorców.

Rzecznika powoła prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Rzecznik będzie sprawował swój urząd przez 6 lat i tylko przez jedną kadencję. Wraz z powołaniem rzecznika zostanie utworzone Biuro Rzecznika. Jego organizację określi statut. Z tego dokumentu dowiemy się również, gdzie rzecznik będzie miał siedzibę oraz w jakich miastach zostaną wyznaczeni pełnomocnicy terenowi.

Czytaj także: Budziak: Firmy rodzinne to przyszłość polskiej gospodarki

Agata Pawlak-Jaszczak, wspólnik, radca prawny Kancelaria Prawna Norek i Wspólnicy sp.k.

Dla przedsiębiorców zapewne lepszym rozwiązaniem byłoby obowiązywanie wyłącznie jasnych przepisów prawa i urzędników, którzy budują zaufanie do władzy, niż powołanie nowej instytucji rzecznika, który ma pomagać w kontaktach z organami i bronić interesów przedsiębiorców, tam gdzie przepisy nie są jednoznaczne. Wobec jednak gąszczu legislacyjnego samą inicjatywę powołania rzecznika należy ocenić pozytywnie. To jak faktycznie spełniał będzie swoje funkcje zależeć będzie w dużej mierze od pozycji politycznej osoby piastującej urząd. Z jednej bowiem strony rzecznik musi monitorować działalności organów, z drugiej jednak, jako organ państwowy sam podlegać będzie kontroli władzy państwowej, w tym kontroli limitów wydatków. Na ocenę i podsumowanie efektów pracy nowego rzecznika przyjdzie jednak jeszcze poczekać.

Wśród innych rzeczników

Rzecznik został wyposażony w podobne kompetencje, jakie posiadają inni rzecznicy (m.in. rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw konsumentów), za wyjątkiem możliwości wszczynania lub brania udziału w postępowaniach cywilnych. Podobnie jak inni rzecznicy, rzecznik będzie składał coroczne sprawozdania ze swojej działalności podawał je do wiadomości publicznej. Na działalność Biura Rzecznika w 2019 r. zostanie przeznaczony budżet w wysokości 19 mln zł (dla porównania – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2016 r. operował budżetem w wysokości 66,8 mln zł).

 

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA