fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - nowe sprawne narzędzie

Adobe Stock
Ochrona przed egzekucją bez formalnego otwarcia postępowania sądowego? Jest to możliwe za sprawą uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, przewidzianego w tzw. Tarczy 4.0. Oprócz tego otrzymujemy również ochronę przed wypowiadaniem kluczowych umów i niespotykane do tej pory tempo procesu restrukturyzacyjnego.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest kolejnym postępowaniem restrukturyzacyjnym, oprócz postępowania o zatwierdzenie układu (PZU), przyspieszonego postępowania układowego (PPU), postępowania układowego (PU) oraz postępowania sanacyjnego (PS).Co je jednak odróżnia to to, że w największym stopniu będzie ono pozasądowe oraz że będzie miało charakter epizodyczny - można z niego bowiem skorzystać tylko do końca czerwca 2021 r.

Jak zacząć? Przebieg procedury

Aby zrestrukturyzować się w formule uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, konieczne jest zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił funkcję nadzorcy tego postępowania. Doradca restrukturyzacyjny to osoba zawodowo zajmująca się prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym, która zdała państwowy egzamin i legitymuje się licencją wydawaną przez Ministra Sprawiedliwości. Umowę można też zawrzeć ze spółką, w której działają indywidualni doradcy restrukturyzacyjni. Specjalną kategorią wśród doradców są kwalifikowani doradcy restrukturyzacyjni, których na ten moment jest 32, podczas gdy wszystkich doradców ok. 1 440. Kwalifikowany doradca jest uprawniony do prowadzenia postępowań wobec podmiotów największych oraz tych o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia interesów państwa. Udział w całym procesie profesjonalnego podmiotu, jakim jest doradca restrukturyzacyjny ma zapewnić rękojmię jego rzetelnego oraz sprawnego przeprowadzenia w interesie dłużnika, z którym zawierana jest umowa.

Po podpisaniu umowy z doradcą oraz przekazaniu mu propozycji układowych, spisu wierzytelności, a także spisu wierzytelności spornych dokonywane jest obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania. Następnie po opracowaniu propozycji układowych przeprowadzane jest głosowanie korespondencyjne wierzycieli lub zgromadzenie wierzycieli pod przewodnictwem nadzorcy, które może odbyć się także w formie zdalnej. W wypadku przyjęcia układu przez wierzycieli, nadzorca składa wniosek o jego zatwierdzenie przez sąd.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne może trwać maksymalnie 4 miesiące na etapie przedsądowym. Jeżeli w tym czasie - od opublikowania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o którym była mowa wyżej - nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu, postępowanie jest umarzane.

Co zyskujemy przeprowadzając całą procedurę?

Zaletą uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest przede wszystkim jego pozasądowy charakter, zestawiony z tzw. immunitetem egzekucyjnym. Oznacza to, że od obwieszczenia o wszczęciu postępowania, wierzyciele co do zasady nie mogą prowadzić przeciwko przedsiębiorcy postępowań egzekucyjnych. Uzyskany w ten sposób czasokres immunitetu egzekucyjnego musi być wykorzystany na wypracowanie propozycji układowych, będących wyrazem kompromisu pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. Trzeba także zaakcentować - co szczególnie istotne w dobie pandemii Covid-19 - że zgromadzenie wierzycieli może odbyć się zdalnie, nie jest zatem bezwzględnie konieczna obecność na zgromadzeniu.

Wreszcie, nie bez znaczenia jest skutek w postaci czasowego wstrzymania obowiązku spłaty zobowiązań układowych oraz możliwości czasowego ograniczenia dopuszczalności wypowiadania dłużnikowi - przedsiębiorcy - kluczowych umów, takich jak umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, umowy kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw.

Interesy wierzycieli są również zabezpieczone poprzez możliwość złożenia wniosku o uchylenie przez sąd restrukturyzacyjny skutków obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli. W wypadku dokonania obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w złej wierze, dłużnik ma ponosić także odpowiedzialność odszkodowawczą.

Przyszłość

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne projektowane jest jako rozwiązanie czasowe, z którego przedsiębiorcy będą mogli korzystać do 30 czerwca 2021 r. Należy mieć nadzieję, że doświadczenie zebrane na podstawie stosowania wprowadzanych przepisów będą służyć wypracowaniu stałych rozwiązań ułatwiających zawarcie układu w procedurach pozasądowych.

Karol Tatara – kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny oraz radca prawny, Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy, Prodziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych ds. Legislacji, Wiceprzewodniczący Sekcji INSO Instytutu Allerhanda

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA