fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje dla firm na odświeżenie i unowocześnienie wizerunku

123RF
Przedsiębiorcy z Polski wschodniej mogą składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z przeprowadzeniem w firmie audytu wzorniczego i opracowania dla niej strategii rozwoju opartej na nowoczesnym wyglądzie i większej funkcjonalności produktów.

Konkurs, w którym łącznie do pozyskania jest pięć mln zł, prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest on organizowany w ramach programu „Polska wschodnia", działanie 1.4 „Wzór na konkurencję" (etap I). Jego celem jest wybór najciekawszych projektów i przyznanie im dofinansowania. Przy tym chodzi o takie zaplanowane działania firm, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów programu oraz działania 1.4. A do tych należy w szczególności wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, poprzez zwiększenie ich potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firm, co znajdzie przełożenie na rynek w postaci wprowadzenia na niego nowych (zmodyfikowanych) produktów.

Audyt i strategia

W największym skrócie, dofinansowanie przeznaczone jest na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej. Ten pierwszy rozumiany jest jako analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą firmy – beneficjenta w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście przedsiębiorcy trendów branżowych, analizę potrzeb firmy w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.

Na podstawie audytu przygotowana ma zostać strategia wzornicza, która może być później przedmiotem wdrożenia w ramach drugiego etapu działania 1.4 (dofinansowanie pozyskiwane w odrębnym konkursie). Jest ona rozumiana jako raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający co najmniej następujące elementy:

- ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej,

- ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów,

- opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek beneficjenta,

- ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie,

- zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie),

- możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w firmie,

- rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy wraz z wstępnym harmonogramem i oszacowaniem kosztów ich wdrożenia.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie mają prawo ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski wschodniej (województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy łącznie:

- zamknęli przynajmniej jeden rok obrotowy trwający co najmniej 12 miesięcy,

- przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, w okresie trzech lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o dofinansowanie, osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. zł,

- w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy zatrudniali co najmniej pięciu pracowników (średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty).

Efekt zachęty

Należy uwzględnić to, że realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem umieszczenia projektu przedsiębiorcy (wnioskodawcy) na liście projektów spełniających kryteria I etapu oceny i zakwalifikowanych do II etapu oceny, opublikowanej na stronie internetowej PARP (UWAGA! O możliwości prawidłowego rozpoczęcia projektu nie decyduje zatem data złożenia wniosku, jak to bardzo często jest przy innych unijnych konkursach). Nie dotyczy to jednak wyboru wykonawcy audytu wzorniczego, który to powinien nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (w momencie ubiegania się o dofinansowanie, firma musi już mieć wybranego wykonawcę – zewnętrzną firmę doradczą o kompetencjach w omawianym zakresie).

Co bardzo ważne, wybór wykonawcy musi zostać przeprowadzony zgodnie z art. 6c ustawy o PARP oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków, w szczególności w zakresie: sposobu upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, określenia warunków udziału w postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu zamówienia, określenia kryteriów oceny ofert i terminu ich składania. Poprawność procedury wyboru wykonawcy audytu wzorniczego oraz jego potencjał i zasoby podlegają ocenie zgodnie z kryteriami wyboru projektów obowiązującymi dla etapu I (są one opisane w kryteriach wyboru projektów stanowiących załącznik do regulaminu konkursu).

Przedsiębiorcy, zainteresowani odświeżeniem wizerunku firmy i jej produktów, poznaniem stanowiska zespołu ekspertów zewnętrznych, którzy obiektywnie spojrzą na firmę i zaproponują zmiany, mogą składać wnioski o dofinansowanie do 31 lipca. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wzory dokumentów, kryteria wyboru projektów, można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA