fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje na projekty związane z ubieganiem się o ochronę patentową

Fotolia
Firmy wciąż jeszcze mogą ubiegać się o pieniądze na występowanie przed urzędami patentowymi w celu uzyskania lub realizacji praw wynikających z ochrony własności przemysłowej. Nabór wniosków kończy się jednak 14 czerwca.

Konkurs prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jest on realizowany dzięki działaniu 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" programu „Inteligentny rozwój" i skierowany między innymi do tych firm, które po etapie badań i prac rozwojowych chciałyby zadbać o prawną ochronę dorobku intelektualnego.

Wskazując jeszcze precyzyjniej, ta część programu „IR" pozwala uzyskać dofinansowanie dla dwóch rodzajów przedsięwzięć. Mianowicie dotyczących:

- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej,

- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia powyższych praw.

Koszty uzyskiwania...

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych, którą należy ująć w projekcie, wynosi 10 tys. zł. Ich górny limit został ustalony na milion zł. Środki te można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniami przed właściwymi organami ochrony, a także na pokrycie usług doradczych związanych z komercjalizacją produktów (technologii) będących przedmiotem uzyskiwanej ochrony. Są to tzw. usługi w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji.

Przykładowo zatem, do kosztów w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych tj.:

- opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego,

- pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej,

- pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej.

Natomiast w zakresie wspomnianych usług doradczych mogą to być wydatki na:

- pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, których dotyczy projekt, a dodatkowo dotyczą obszarów, na których wnioskodawca zamierza uzyskać ochronę,

- sfinansowanie usług doradczych w zakresie poszukiwania, określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, z obszaru na którym obowiązywać ma ochrona danego przedmiotu oraz przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,

- zakup analizy czystości patentowej (freedom-to-operate) związanej z procesem komercjalizacji przedmiotu objętego zgłoszeniem,

- pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

...oraz realizacji

Z kolei do kosztów podlegających refundacji w zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, tj.:

- pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony,

- opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu,

- pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji.

Zgodnie z regulaminem konkursu w tej chwili dobiega końca druga i ostatnia runda naboru wniosków, które przedsiębiorcy będą mogli składać jeszcze do 14 czerwca. Maksymalna intensywność dofinansowania sięga 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin naboru wniosków, wykaz kryteriów, które należy spełnić, aby uzyskać finansowe wsparcie, można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl).

Cel konkursu

Celem konkursu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do polskiego Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski, i jej realizacji.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA