fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Koronawirus: bony na innowacje dla firm będą dłużej dostępne

Fotorzepa/Sławomir Mielnik
O pieniądze na opłacenie kosztów usług badawczych i rozwojowych prowadzonych na zlecenie przedsiębiorcy przez jednostki naukowe, będzie można występować do 30 września.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła termin, do którego mikro, małe i średnie firmy mogą występować o dofinansowanie na realizację projektów służących poprawie innowacyjności. Chodzi o takie działania, które pozwolą opracować nowy lub znacząco ulepszony wyrób, usługę, technologię lub projekt wzorniczy. Co istotne, przedsiębiorca nie musi mieć doświadczenia w prowadzeniu tego typu projektów rozwojowych. Nie musi także dysponować odpowiednim wyposażeniem, ani wykwalifikowaną kadrą. Prowadzenie prac badawczych, rozwojowych lub związanych ze wzornictwem ma być bowiem powierzone zewnętrznej jednostce naukowo-badawczej. To ona, na zlecenie i we współpracy z przedsiębiorcą, ma pełnić rolę wykonawcy w projekcie. Natomiast efekty jej prac powinny później zostać wdrożone przez przedsiębiorcę.

Uwaga! Na część wdrożeniową, czyli związaną z inwestycjami w zakup i montaż środków trwałych, także można uzyskać dofinansowanie. Jednak w tym celu należy przygotować odrębny wniosek.

Jak wynika z powyższego opisu, przedsiębiorcy mogą otrzymać pieniądze właśnie na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia jednostki badawczej. (...)

Na tym polega system dotacji - oparty na refundacji poniesionych wydatków - w działaniu 2.3.2 „Bony na innowacje" (etap usługowy). O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy. Status przedsiębiorcy określany jest zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014. Nie wchodząc w szczegóły, chodzi o przedsiębiorców zatrudniających do 249 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. Ustalając wielkość firmy, należy brać pod uwagę występowanie ewentualnych firm powiązanych lub partnerskich (np. tzw. spółki matki, spółek córek). Ponadto wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Wybierz jednostkę

Zgodnie z zasadami działania, przedsiębiorca musi dokonać wyboru wykonawcy usługi przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (zachowując przy tym tryb konkurencyjności; nie można z wolnej ręki wybrać jednostki badawczej X, tylko dlatego że znamy jej dyrektora). Poszukując właściwej jednostki, należy pamiętać, że musi to być podmiot z poniższej listy:

* spełniający definicję „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę", określoną w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 i posiadający przyznaną kategorię naukową A+, A albo B,

* spółka celowa uczelni,

* spółka celowa jednostki naukowej,

* centrum transferu technologii uczelni,

* przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego,

* akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności,

* Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Kryteria wyboru

Do oceny wniosków stosuje się określone w regulaminie konkursu kryteria. Warto je poznać (także przedyskutować z firmą doradczą, jeżeli przedsiębiorca będzie z usług takowej korzystał), aby na samym starcie zweryfikować, czy firma ma szansę na uzyskanie dofinansowania. Być może nie będzie w stanie spełnić któregoś z wymaganych kryteriów – nie warto wówczas tracić czasu i energii na pracę nad aplikacją. Przykładowo, pierwsze kryterium odwołuje się do kwalifikowalności wnioskodawcy. Przede wszystkim chodzi w nim o sprawdzenie, czy firma spełnia kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Jeżeli więc dany przedsiębiorca od przynajmniej dwóch lat zatrudnia np. 260 osób, tego kryterium nie spełnia i nie ma co badać dalszych, ponieważ jego wniosek o dofinansowanie i tak będzie odrzucony.

Drugie kryterium odnosi się do przedmiotu projektu, czyli co będzie przedmiotem badań, prac rozwojowych, do czego będzie wykorzystywana nowa technologia, czemu będzie służyło nowe wzornictwo. Ten przedmiot nie może dotyczyć rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia. A te są wskazane w:

* § 4 ust. 3 rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju z w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu operacyjnego „Inteligentny rozwój",

- art. 1 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,

- art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia".

Z drugiej strony przedmiot projektu musi wpisywać się w tzw. inteligentne specjalizacje, czyli obszary uznane za strategiczne i szczególnie ważne dla rozwoju polskiej gospodarki, jej konkurencyjności i innowacyjności.

Idąc dalej, projekt musi być zgodny z tzw. zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013. Pierwszy z nich odnosi się do promowania równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji. Realizacja niniejszej zasady musi być zgodna z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Z kolei wspomniany art. 8 mówi o zrównoważonym rozwoju. Zgodnie z nim w trakcie przygotowywania i realizacji projektu (także określania jego celów, rezultatów) należy uwzględnić wymogi ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami, dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie jego skutków, różnorodność biologiczną, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wsparcie nie może być udzielone na projekty prowadzące do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego.

Kolejne kryterium odnosi się do wybranego przez firmę wykonawcy usługi (musi to być jednostka z podanej wyżej listy), a następne do zgodności projektu z celami działania „Bony na innowacje". W ramach tego kryterium badane jest, czy projekt jest innowacyjny i polega na opracowaniu przez jednostkę naukową dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii lub nowego projektu wzorniczego. Ocenie podlega użyteczność projektu (rezultatu) dla przedsiębiorcy, zasadność oraz racjonalność jego realizacji oraz wpływ na potencjał rozwojowy wnioskodawcy. Uzasadniając potrzebę realizacji projektu przedsiębiorca powinien:

- w przypadku innowacji produktowej wykazać, że produkt zaspokoi faktyczne zapotrzebowanie konsumentów i będzie konkurencyjny względem innych, podobnych produktów oferowanych na rynku,

- w przypadku innowacji procesowej wykazać pozytywny wpływ rezultatu projektu na cykl produkcyjny, proces technologiczny w przedsiębiorstwie oraz innych potencjalnych jej użytkowników lub znaczące podniesienie jakości świadczonych usług lub produkowanych wyrobów.

Wniosek o dofinansowanie jest także badany pod kątem:

- wskaźników (czy są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu),

- stopnia gotowości wdrożeniowej (jak szybko wyrób, usługa, projekt wzorniczy lub technologia rzeczywiście pojawią się na rynku lub zostaną wykorzystane w produkcji),

- włączenia końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Zasady finansowania projektów

1. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 60 tys. zł.

2.Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 400 tys. zł.

3. Pomoc de minimis może być udzielana pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tys. euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 tys. euro. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia KE nr 1407/2013.

4. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85 proc. wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

5. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 340 tys. zł.

Z wnioskiem do PARP

Za realizację działania 2.3.2 „Bony na innowacje" programu „Inteligentny rozwój" odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Na stronie www.parp.gov.pl można znaleźć szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin oraz kryteria wyboru projektów.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA