fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dwa tygodnie pozosta造 sp馧kom inwestycyjnym na dokonanie zg這szenia do KNF

Fotolia.com
Czas na dokonanie zg這szenia do KNF przez sp馧ki inwestycyjne tylko do 4 czerwca br.

Zgodnie z nowelizacj ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarz鉅zaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, implementuj鉍 przepisy europejskie, od czerwca tego roku nast雷i istotne zmiany zasad funkcjonowania podmiot闚 prowadz鉍ych dzia豉lno inwestycyjn. Zmiany przewiduj szereg nowych obowi頊k闚 wzgl璠em Komisji Nadzoru Finansowego na這穎nych na podmioty zarz鉅zaj鉍e funduszami. Dotyczy to zarz鉅zaj鉍ych zewn皻rznie jako komplementariusz w sp馧kach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych, za w pozosta造ch przypadkach samych sp馧ek inwestycyjnych, kt鏎e zarz鉅zane s wewn皻rznie.

Niespe軟ienie tych wymog闚 b璠zie wi頊a這 si z powa積ymi sankcjami, pocz預szy od wysokich kar finansowych, odpowiedzialnoci karnej personelu zarz鉅zaj鉍ego, sko鎍zywszy na zakazie prowadzenia dalszej dzia豉lnoci. Do 4 czerwca mo積a jeszcze skorzysta z re磨mu przejciowego obowi頊ywania przepis闚 - aby unikn寞 tych konsekwencji nale篡 dokona we w豉ciwej procedurze zg這szenia do KNF.

Celem nowelizacji ustawy jest wdro瞠nie do polskiego prawa wymog闚 wynikaj鉍ych z prawa UE, przede wszystkim ustanowionych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarz鉅zaj鉍ych alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany innych przepis闚. Ujednolicone standardy europejskie zak豉daj zwi瘯szenie poziomu bezpiecze雟twa rynk闚 inwestycyjnych poprzez wprowadzenie wymog闚 informacyjnych, zg這szeniowych oraz rejestracyjnych, kt鏎e maj gwarantowa przejrzysto, efektywn kontrol nad zarz鉅zaniem ryzykiem inwestycyjnym przez krajowe organy nadzoruj鉍e rynki finansowe.

Zmiany dotycz tzw. alternatywnych sp馧ek inwestycyjnych (ASI). S to sp馧ki prawa handlowego wykonuj鉍e dzia豉lno polegaj鉍 na zbieraniu aktyw闚 od wielu inwestor闚, aby nast瘼nie w ich imieniu lokowa je zgodnie z okrelon polityk inwestycyjn. Zakres podmiotowy stosowania przepis闚 jest szeroki. Obejmuje bowiem podmioty uzyskuj鉍e rodki od os鏏 fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych w drodze klasycznych form pozyskiwania kapita逝 w zamian za udzielanie jednostek uczestnictwa, ale r闚nie poprzez inne instrumenty finansowe, takie jak po篡czki, opcje, warianty uprawniaj鉍e do uzyskania prawa uczestnictwa w ASI. Co wi璚ej, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego, nowe wymogi b璠 dotyczy wszystkich stadi闚 inwestycyjnych, nie tylko sp馧ek b璠鉍ych na etapie zbierania aktyw闚, ale tak瞠 tych, kt鏎e ju zainwestowa造 rodki lub wychodz z inwestycji. Przy czym nowy re磨m dotyczy ASI maj鉍ych siedzib w Polsce oraz podmiot闚 z siedzib w pa雟twie cz這nkowskim albo w pa雟twie trzecim, kt鏎e w Polsce prowadz dzia豉lnoci przez podmioty zarz鉅zaj鉍e alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Wyst瘼uj dwa podstawowe wymogi, kt鏎e musz by spe軟ione do 4 czerwca tego roku przez wszystkie dzia豉j鉍e obecnie alternatywne sp馧ki inwestycyjne. Polegaj one odpowiednio na z這瞠niu do KNF wniosku o wpis do rejestru zarz鉅zaj鉍ych ASI lubwniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dzia豉lnoci przez zarz鉅zaj鉍ego ASI.

Zarz鉅zaj鉍y alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, kt鏎ych 豉?czna wartos惡 aktyw闚 wchodza?cych w sk豉d portfeli inwestycyjnych nie przekracza - z uwzgle?dnieniem pewnych wyj靖k闚 -r闚nowartos惡i kwoty 100 000 000 euro, a w niekt鏎ych przypadkach r闚nowartoci kwoty 500 000 000 euro, podlegaja? wpisowi do rejestru zarza?dzaja?cych ASI, prowadzonemu przez Komisj Nadzoru Finansowego. Natomiast do uzyskania zezwolenia KNF na wykonywanie dzia豉lnos惡i przez zarza?dzaja?cego ASI zobowi頊ane s fundusze, kt鏎ych 豉?czna wartos惡 aktyw闚 przekracza odpowiednio r闚nowartos湔 kwoty 100 000 000 euro lub 500 000 000 euro. Do wniosk闚 nale篡 do章czy dokumenty, kt鏎e spe軟iaj szczeg馧owe wymogi, przede wszystkich dotycz鉍e dzia豉lnoci inwestycyjnej, a tak瞠 samej struktury korporacyjnej i finansowej.

Komisji Nadzoru Finansowego przyznano kompetencj do uznaniowej oceny wyst雷ienia dw鏂h przes豉nek i, w razie ustalenia ich wyst雷ienia, odpowiednio odmowy wpisu w rejestrze lub odmowy wydania zezwolenia. Taka decyzja zostanie wydana, jeli z wniosku lub za章czonych dokument闚 wynika, 瞠 wnioskodawca mo瞠 wykonywa dzia豉lnoci z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w spos鏏 nienale篡cie zabezpieczaj鉍y interes inwestor闚. Na tym etapie nie jest jeszcze znana praktyka dzia豉nia KNF w tym zakresie, jednak wydaje si, 瞠 zakres poj璚iowy zasad uczciwego obrotu" jest mo磧iwy do ustalenia przede wszystkim na podstawie orzecznictwa s鉅owego. Wi璚ej w靖pliwoci mo瞠 budzi powo造wanie si przez Komisj na drug przes豉nk. Ustalenie, 瞠 fundusz nienale篡cie zabezpiecza interesy inwestor闚 pozostawia du篡 margines swobody interpretacyjnej organowi, dlatego wa積e jest odpowiednie przygotowanie si do post瘼owania przed KNF. Z tego wzgl璠u nale篡 zwr鏂i szczeg鏊n uwag na sk豉dane do KNF uzasadnienie wniosku i odpowiedni konstrukcj polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej.

Na zarz鉅zaj鉍ych portfelami inwestycyjnymi ASI, o okrelonej wielkoci aktyw闚 na這穎no tak瞠 inne obowi頊ki dotycz鉍e m.in zapewnienia odpowiednich kwalifikacji cz這nk闚 zarz鉅u, wdro瞠nia systemu kontroli wewn皻rznej, spe軟ienia wymog闚 dotycz鉍ych wielkoci kapita逝 w豉snego i kapita逝 pocz靖kowego, zapewnienia dost瘼u do takich dokument闚 jak polityka inwestycyjna oraz strategia inwestycyjna.

W ustawie przewidziano powa積e konsekwencje dla podmiot闚 naruszaj鉍ych okrelone w niej wymogi. Za dzia豉lno bez uzyskania wpisu w rejestrze zarz鉅zaj鉍ych ASI lub odpowiednio zezwolenia na prowadzenie takiej dzia豉lnoci grozi grzywna w wysokoci do 10 000 000 z i kara pozbawienia wolnoci do lat 5. Opr鏂z tego fundusz inwestycyjny, kt鏎y nie z這篡 do KNF w terminie wniosku o wpis w rejestrze lub wniosku o wydanie zezwolenia, nie b璠zie m鏬 po 4 czerwca 2017 r. prowadzi dzia豉lnoci gospodarczej w zakresie inwestowania na warunkach wskazanych w ustawie. Jest to uchybienie, kt鏎e nie podlega sanowaniu, co oznacza, 瞠 w takich przypadkach konieczne b璠zie powo豉nie nowego alternatywnego funduszu inwestycyjnego zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy.

Wydaje si, 瞠 nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarz鉅zaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zmierza w dobrym kierunku polegaj鉍ym na zwi瘯szeniu bezpiecze雟twa na rynku finansowym, a tak瞠 samych inwestor闚. R闚noczenie nak豉da na podmioty inwestuj鉍e nowe obowi頊ki, kt鏎ych niespe軟ienie mo瞠 powodowa powa積e konsekwencje. Warto pami皻a, 瞠 zg這szenie we w豉ciwym terminie dokument闚 do Komisji Nadzoru Finansowego mo瞠 uchroni przed dolegliwymi sankcjami, a tak瞠 zapewni mo磧iwo dalszego, p造nnego dzia豉nia istniej鉍ym podmiotom. Zgodnie bowiem z nowelizacj, zarz鉅zaj鉍y alternatywn sp馧k inwestycyjn mog kontynuowa dzia豉lno w czasie tocz鉍ego si post瘼owania przed KNF.

O autorach:

Mateusz Zreda, radca prawny, specjalizuje si w polskim i europejskim prawie gospodarczym (w tym prawie pomocy publicznej oraz prawie konkurencji), prawie karnym oraz karnym-skarbowym. Wieloletni ekspert Kancelarii Sejmu w zakresie legislacji.

Micha 草速owski, doktor nauk prawnych, specjalizuje si w prawie w豉snoci intelektualnej, prawie sp馧ek, pomocy publicznej, komercjalizacji technologii oraz prawie um闚, szczeg鏊nie w obszarze nowych technologii. Doradza w tym zakresie m.in inwestorom VC / PE oraz startupom.

Destrier to butikowa kancelaria radc闚 prawnych i adwokat闚, specjalizuj鉍a sie? w transakcjach Venture Capital / Private Equity, obs逝dze sp馧ek technologicznych, funduszy w tym instrument闚 publiczno-prywatnych, komercjalizacji technologii, mie?dzynarodowego transferu w豉snos惡i intelektualnej, obs逝dze grant闚 na B+R oraz spor闚 grantowych.

r鏚這: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA