fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Fundusze unijne: ponad 45 mln zł na dofinansowanie szkoleń i usług doradczych

Fotorzepa, Jakub Dobrzyński
Ponad 45 mln zł trafi na dofinansowanie szkoleń i usług doradczych, oferowanych przedsiębiorcom z siedmiu wybranych sektorów gospodarki, w tym budownictwa oraz branży IT. Chętni do realizacji takich projektów mogą składać wnioski do pierwszego lipca.

Rozwój sztucznej inteligencji, automatyka, robotyka mogą już wkrótce zmienić obraz wielu sektorów gospodarki. Jak się do tego dostosowywać, jakie nowe sposoby zarządzania stosować, jak sprawnie przechodzić przez procesy związane z pojawianiem się innowacji. Jak wreszcie dbać o kapitał ludzki i rozwijać go, aby nie stworzyć grupy osób wykluczonych, które będą bezużyteczne na rynku rządzonym przez algorytmy. Między innymi na te pytania próbują odpowiadać eksperci przygotowujący strategie rozwoju niektórych sektorów gospodarczych. Efekty tych prac mogą ujawnić się w projektach doradczych oraz szkoleniowych, z których będą mogły skorzystać mikro, małe a także średnie przedsiębiorstwa, a w przypadku branż przechodzących reindustrializację także pracownicy dużych przedsiębiorców.

Czytaj także: Firmy ubiegające się o dotacje powinny pamiętać o unijnej polityce

Właśnie w tym celu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach tzw. działania 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach" programu „Wiedza, edukacja, rozwój". Ponieważ wspomniane działanie daje możliwość finansowania różnych rodzajów projektów, należy zaznaczyć, że ogłoszony konkurs obejmuje tzw. czwarty typ przedsięwzięć, które to mogą obejmować szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji, działających w ramach drugiej osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" wspomnianego programu „WER".

Przez działania szkoleniowe i doradcze należy rozumieć wszelkie operacje, które pozwalają na rozwój osób, przedsiębiorstw lub instytucji w nich uczestniczących, tj. szkolenia, szkolenia zawodowe, e-learning, studia podyplomowe, doradztwo, mentoring, coaching, egzamin, który pozwala nabyć konkretne kwalifikacje.

Turystyka i zdrowie

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, które przyczynią się do wzrostu liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne. Przy tym w trakcie tego konkursu wsparcie szkoleniowe lub doradcze może zostać skierowane do przedsiębiorców z terenu całej Polski, ale działających w siedmiu np. sektorach:

- budowlanym (PKD F – budownictwo),

- finansowym ( PKD K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa),

- IT (PKD J.58.2; działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, J.62 – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, J.63.1 – przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych),

- motoryzacyjnym (w szczególności: PKD C.29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli, G.45 – handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych, inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli, z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych),

- opiece zdrowotnej (PKD Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna),

- przemyśle mody i innowacyjnych tekstyliów (PKD C.13 – produkcja wyrobów tekstylnych, C.14 – produkcja odzieży, C.15 – produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych),

- turystycznym (PKD N.79 – działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych poza pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi).

Regulamin konkursu przewiduje wybór i przyznanie dofinansowania tylu projektom, ile sektorów obejmuje dana runda. W jednej rundzie konkursowej dofinansowanie może otrzymać maksymalnie jeden projekt dla jednego sektora.

Firmy i organizacje

Kto może starać się o dofinansowanie projektów? Lista uprawnionych jest długa. Mogą to zrobić zarówno sami przedsiębiorcy, jak i ich organizacje, stowarzyszenia oraz podmioty działające na rzecz przedsiębiorczości, zatrudnienia, rozwoju rynku pracy. Są to więc:

- podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,

- podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,

- reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców,

- organizacje pracodawców,

- organizacje samorządu gospodarczego,

- organizacje związkowe,

- przedsiębiorcy.

Należy uwzględnić, że każdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie musi wykazać, że posiada niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w udzielaniu wsparcia przedsiębiorcom lub ich pracownikom. Zgodnie z regulaminem, jeden podmiot może wystąpić tylko raz jako wnioskodawca albo partner - w ramach rundy konkursowej. Kryterium to ma na celu wybór podmiotów, które będą skupiać się na realizacji zadań na rzecz sektora, w którym lub na rzecz którego działają, lub w obszarze tematycznym dotyczącym szkoleń albo doradztwa, w którym się specjalizują. Dopuszczalne jest także składanie partnerskich projektów, przy czym liczba podmiotów uczestniczących w takim przedsięwzięciu nie może przekraczać pięciu (wnioskodawca/lider plus czterech partnerów).

Wnioski o dofinansowanie przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zgodnie z regulaminem konkursu można je składać od 17 czerwca do pierwszego lipca (w ramach ogłoszonej obecnie rundy naboru wniosków). Szczegółowe informacje o konkursie, w tym wspomniany regulamin, wzory dokumentów, kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie PARP.

Pieniądze na dofinansowanie

Maksymalne wartości dofinansowania projektów szkoleniowych dla poszczególnych sektorów są następujące:

- budowlany – 6,7 mln zł,

- finansowy – 6,7 mln zł,

- IT – 5,9 mln zł,

- motoryzacyjny – 6,7 mln zł,

- opieka zdrowotna – 6,7 mln zł,

- przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów – 5,9 mln zł,

- turystyczny – 6,7 mln zł. -

 

Baza Usług Rozwojowych

Wsparcie szkoleniowe lub doradcze powinno być realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR). W przypadku, gdy w BUR nie są dostępne usługi w obszarach tematycznych wynikających z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji, wnioskodawca powinien zamówić konkretną usługę przy wykorzystaniu funkcji dostępnych w BUR lub w dalszej kolejności zleca jej wykonanie podmiotowi spełniającemu warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług, określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (DzU z 2017 r. poz. 1678).

Wspomniana Baza Usług Rozwojowych to internetowy rejestr podmiotów zapewniających świadczenie usług rozwojowych należytej jakości współfinansowanych ze środków publicznych. Prowadzony jest w formie systemu teleinformatycznego przez PARP. BUR umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów:

- publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,

- dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,

- zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,

- dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z systemem oceny usług rozwojowych,

- zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych uczestników usług. -

 

Co wolno rozliczyć

Zgodnie z rozporządzeniem, dającym podstawę udzielania wsparcia, do wydatków kwalifikowanych zalicza się wydatki na:

- rekrutację potencjalnych odbiorców wsparcia,

- pokrycie kosztów usług szkoleniowych,

- pokrycie kosztów doradztwa lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy,

- pokrycie pozostałych kosztów bezpośrednio związanych z dofinansowaniem usług, o których mowa powyżej,

- pokrycie kosztów pośrednich,

- zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu,

- zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross-financingu do wysokości 5 proc. wydatków kwalifikowanych projektu. -

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA