fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Koronawirus: obowiązki przedsiębiorcy po otrzymaniu pożyczki z Funduszu Pracy

AdobeStock
Mikroprzedsiębiorca, który otrzyma pożyczkę z Funduszu Pracy, w ciągu 14 dni po upływie trzech miesięcy od jej uzyskania musi oświadczyć, że nadal prowadzi działalność. Inaczej urząd jej nie umorzy.

Zgodnie z art. 15zzd ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU poz. 374 ze zm.; dalej: tarcza antykryzysowa), w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może – na podstawie umowy – udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r.

Przez mikroprzedsiębiorcę należy rozumieć przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

- zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz

- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Za korzystną zmianę w nowelizacji tarczy antykryzysowej, tzw. tarczy 2.0, należy uznać to, że zrezygnowano z obowiązku utrzymania stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na 29 lutego 2020 r.

Ważny status, a nie obroty

Z powyższego wynika, że jedynym warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność przed 1 marca 2020 r. Innymi słowy, przesłanką udzielenia tej formy pomocy nie jest spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Pożyczka stanowi pomoc publiczną, a skorzystanie z niej nie pozbawia możliwości ubiegania się o inne świadczenia w ramach tarczy antykryzysowej.

Najpierw wniosek...

Ubiegając się o przedmiotową pożyczkę, mikroprzedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora tego urzędu. W przypadku wspólników spółki cywilnej, każdy z nich powinien złożyć taki wniosek indywidualnie.

Urząd pracy może udzielić pożyczki do wysokości 5000 zł. Jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Zgodnie z udostępnionym na 27 kwietnia 2020 r. wzorem umowy pożyczki o numerze tożsamym z numerem złożonego wniosku na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (dalej: wzór umowy), wypłata środków następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych.

... potem spłata...

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez trzy miesiące od dnia jej udzielenia (Rada Ministrów, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane, może ten termin odpowiednio przedłużyć). Wcześniejsza spłata, zgodnie ze wzorem umowy, jest możliwa wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzędem pracy.

... lub umorzenie

Najważniejsze jest jednak, że tej pożyczki (wraz z odsetkami) mikroprzedsiębiorca nie musi spłacić. Na jego wniosek urząd umorzy pożyczkę, pod warunkiem że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez trzy miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Zgodnie ze wzorem umowy, pożyczkobiorca powinien złożyć wniosek o umorzenie w terminie 14 dni od spełnienia tego warunku, tj. w terminie 14 dni od zakończenia ww. trzymiesięcznego okresu. We wniosku będzie musiał oświadczyć – pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – że prowadził działalność gospodarczą przez trzy miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Niespełnienie tego warunku albo niezłożenie wniosku spowoduje obowiązek spłaty pożyczki zgodnie z harmonogramem ustalonym przez urząd pracy.

Zgodnie z zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy zamieszczonymi na rządowej stronie internetowej, opóźnienie w spłacie co najmniej dwóch rat może być podstawą wypowiedzenia umowy pożyczki. Wówczas pożyczkobiorca musi spłacić pożyczkę w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy.

Zgodnie z art. 15 zzd ust. 10 tarczy antykryzysowej przychód z tytułu umorzenia pożyczki na opisanych zasadach nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem autorki

Wioleta Biel, ekspert #EMPATOMATU, doradca podatkowy

Wątpliwości pojawiły się w przypadku spółki cywilnej, która nie ma osobowości prawnej. Ustawa Prawo przedsiębiorców w art. 4 ust. 2 wskazuje, iż „Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej". Należy to rozumieć jako wyraźne potwierdzenie, że spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, lecz są nimi jej wspólnicy. Zatem każdy ze wspólników może ubiegać się o pożyczkę odrębnie, przy założeniu, że indywidualnie spełnia warunki do jej uzyskania.

Zdaniem autorki

Magdalena Ostasz, ekspert #EMPATOMATU, radca prawny

Ustawodawca nie precyzuje, na co można przeznaczyć pożyczkę. Wskazuje jedynie, że może ona zostać wydatkowana na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej. Wydaje się zatem zasadne wydanie jej np. na wynagrodzenia pracowników, czynsz i inne bieżące wydatki. Sugerowane jest, aby dla pożyczki, jak również innych świadczeń, które otrzymujemy z „tarcz", założyć odrębne konto lub choćby subkonto. Trzeba być przygotowanym na konieczność udokumentowania celów, na jakie te środki zostały wydane.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA