fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Czy firmy nastawione na innowacyjność mogą liczyć na unijne dotacje

Fotolia.com
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą wykorzystać bogatą ofertę dotacji, jaką dysponuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W zależności od potrzeb da się znaleźć pieniądze na rozpoczęcie współpracy z sektorem naukowym, uzyskanie ochrony patentowej lub wdrożenie innowacji produktowej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi obecnie nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działań programu „Inteligentny rozwój" oraz „Polska wschodnia". O ile ten pierwszy jest generalnie adresowany do wszystkich mikro, małych i średnich firm, niezależnie od miejsca prowadzenia przez nie działalności, tak drugi – zgodnie z nazwą – zawiera ofertę wsparcia firm z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie bardzo różnorodnych projektów. Znajdzie się zatem coś dla firm, które chciałyby rozpocząć współpracę z sektorem naukowo-badawczym, dążąc do opracowania nowego produktu, usługi, udoskonalenia stosowanego do tej pory wzornictwa. Przedsiębiorcy, którzy dysponują nową technologią, mogą starać się o uzyskanie dotacji na pokrycie części kosztów generowanych przez proces uzyskiwania odpowiedniej ochrony (np. uzyskania patentu). Wreszcie programy wsparcia przewidują także dotacje dla firm wprowadzających innowacyjne rozwiązania (produkty, technologie).

Ochrona wynalazków

Jednym z działań realizowanych przez PARP jest ochrona własności przemysłowej. W ramach prowadzonego obecnie konkursu dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

Dofinansowaniu mogą podlegać projekty dotyczące:

- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej,

- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia powyższych praw.

Zgodnie z kryteriami przyjętymi dla tej części programu „Inteligentny rozwój" (działanie 2.3.4), minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 10 tys. zł, zaś maksymalna została ustalona na poziomie miliona zł. Intensywność wsparcia wynosi 50 proc., co oznacza, że połowę kosztów kwalifikowanych pokrywa przedsiębiorca (plus całość wydatków niekwalifikowanych), pozostałą część finansują środki unijne i budżetowe.

Przykładowo do kosztów kwalifikowanych w zakresie zdobycia ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych tj.:

- opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego,

- pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej,

- pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej.

W ramach dotacji rozliczone mogą zostać także koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia.

Dla praktyków

Innym działaniem prowadzonym przez PARP jest to o numerze 3.2.1 „Badania na rynek", które także składa się na program „Inteligentny rozwój". Dofinansowanie, jakie da się z niego uzyskać, przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących praktycznego zastosowania wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, bądź zakupionych na rynku od podmiotu trzeciego. Wykorzystanie wspomnianych wyników badań powinno dawać szansę wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

W praktyce oznacza to sposobność rozliczenia wydatków związanych m.in. z:

- nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości (w ograniczonym kosztowo zakresie),

- zakupem albo wytworzeniem środków trwałych (maszyny, urządzenia, linie produkcyjne, technologiczne itp.),

- zamówieniem robót i materiałów budowlanych (budowa lub rozbudowa firmy),

- nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Należy podkreślić, że konkurs w ramach tego działania został podzielony na dwa segmenty. Jeden skierowany jest do ogółu mikro, małych i średnich firm. Natomiast drugi konkurs jest adresowany do przedsiębiorców ze średnich miast. Listę takich ośrodków zawiera załącznik nr 10 do regulaminu konkursu. Zarówno w konkursie ogólnym jak i dla średnich miast nabór wniosków będzie prowadzony do piątego grudnia, z zastrzeżeniem podziału naboru na etapy.

Z bonem w kieszeni

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać swoją firmę, wprowadzając do jej oferty nowe produkty, doskonaląc stosowane technologie lub wykorzystując nowoczesne wzornictwo mogą skorzystać z oferty kryjącej się w działaniu 2.3.2 „Bony na innowacje dla MSP". Ma ono pomóc w nawiązaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorcami mającymi pomysł na rozwój własnej firmy, a sektorem naukowym i badawczym mającym potencjał kadrowy i technologiczny do tego, aby te pomysły wcielić w życie. Stąd przedmiotem dofinansowania jest tutaj zakup od wykonawcy (jednostki badawczej, naukowej) usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Przy intensywności wsparcia sięgającej 85 proc. przedsiębiorcy mogą liczyć nawet na 340 tys. zł dofinansowania (maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 400 tys. zł, minimalna 60 tys. zł).

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

- dla rundy I – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 22 marca do 22 maja,

- dla rundy II – od 23 maja do 23 lipca,

- dla rundy III – od 24 lipca do 24 września,

- dla rundy IV – od 25 września do 22 listopada 2018 roku.

Dla współpracujących

Część przedsiębiorców może sięgnąć nawet po siedem mln zł na praktyczne wykorzystanie innowacji, czyli ich wdrożenie w firmie. Taką ofertę zawiera działanie 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MSP" programu „Polska wschodnia". Dlaczego tylko część przedsiębiorców? Wszystko wynika ze specyficznych kryteriów dopuszczających do udziału w konkursie. To działanie jest bowiem skierowane do firm współpracujących z innymi przedsiębiorstwami w formie porozumień kooperacyjnych (klastrów). Dokładnie chodzi tu o ponadregionalne powiązania kooperacyjne, które działają od co najmniej roku i tworzy je minimum pięć firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jednego z Polski wschodniej.

Ponadto sama firma także musi spełniać następujące kryteria:

- posiadanie statusu MSP,

- zatrudnianie co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym,

- osiągnięcie przychodów w roku obrotowym nie mniejszych niż 600 tys. zł w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku,

- przynależność przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.

Przedsiębiorstwo spełniające wszystkie warunki może otrzymać wsparcie na przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu lub usługi. Pozyskane środki wolno przeznaczyć m.in. na zakup praw patentowych, technologii, know-how oraz inwestycje, w tym zakup maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych lub technologicznych.

Nabór wniosków startuje 29 maja i będzie prowadzony do 31 lipca. Więcej informacji o tym, jak i o pozostałych zasygnalizowanych konkursach, można znaleźć na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nabory w rundach

Nabory wniosków w ramach działania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" prowadzone są w ramach kilku rund konkursowych. Terminy przedstawiają się następująco:

- dla rundy II – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 maja do 30 czerwca,

- dla rundy III – od 1 lipca do 31 sierpnia,

- dla rundy IV – od 1 września do 31 października,

- dla rundy V – od 1 listopada do 29 listopada 2018 roku (nabór do rundy pierwszej został już zakończony).

Nawet 20 mln zł

Wykorzystując możliwości działania „Badania na rynek" przedsiębiorca może pozyskać nawet 20 mln zł (część badawcza, doradcza i inwestycyjna) przy poziomie dofinansowania do 70 proc. Koszt usług doradczych jest ograniczony do 500 tys. zł, a prac eksperymentalnych do 450 tys. zł. Środki można wykorzystać np. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, a także na zakup nieruchomości lub budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA