fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Leasing a wyłączenie ruchomości spod egzekucji - wyrok NSA

Adobe Stock
Prawo do wystąpienia o wyłączenie ruchomości spod egzekucji przysługuje jedynie osobie trzeciej, a nie dłużnikowi, który może jedynie powiadomić właściciela o zajęciu jego własności.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki na czynności egzekucyjne. Sąd nie zgodził się ze skarżącą, że prowadzenie egzekucji z zajętej ruchomości było niedopuszczalne, bo miała ją tylko w leasingu.

W sprawie chodziło o zajęcie automatu do gier. Spółka kwestionowała prawidłowość przeprowadzonej procedury. Powodów było kilka, a jeden miał związek z umową leasingu. Zdaniem firmy prowadzenie egzekucji z zajętej ruchomości było niedopuszczalne, gdyż nie stanowiła ona jej własności. Ruchomość była jedynie w jej posiadaniu zależnym na podstawie umowy leasingu.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie spółka przekonywała, że organ egzekucyjny powinien w pierwszej kolejności wyjaśnić jedną istotną okoliczność, tj. ustalić, czy ruchomości, których dokonania zajęcia planuje, stanowią własność zobowiązanego (dłużnika). Czynność egzekucyjna skierowana do składnika niebędącego majątkiem zobowiązanego jest bowiem wadliwa i jako taka powinna zostać uchylona. W spornym przypadku zajęte ruchomości nie stanowiły własności zobowiązanej spółki, a znajdowały się w jej posiadaniu na podstawie stosownych umów zobowiązaniowych.

Ta argumentacja nie przekonała jednak szczecińskiego WSA. Odwołując się do orzecznictwa, wskazał, że organ egzekucyjny nie jest zobowiązany do udzielenia osobom trzecim niebędącym stronami postępowania informacji o przysługujących im prawach. Ustawodawca wychodzi z założenia, że dłużnik powinien powiadomić osoby trzecie, jeśli w trakcie egzekucji naruszono ich prawa majątkowe. Z kolei osoba taka, podejmując czynności zmierzające do wyłączenia spod egzekucji jej prawa, powinna we własnym interesie zapoznać się z obowiązującym terminem, a w przypadku jego niedotrzymania wystąpić z prośbą o przywrócenie, uprawdopodobniając, że uchybienie nastąpiło bez jej winy. Prawo do wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie ruchomości przysługuje jedynie osobie trzeciej, a nie zobowiązanemu.

To stanowisko ostatecznie potwierdził NSA. Zauważył, że przepisy pozwalają na zajęcie zarówno ruchomości, które znajdują się we władaniu zobowiązanego, jak i tych będących we władaniu innych osób. Nawet uzyskanie przez poborcę skarbowego informacji o prawach osób trzecich nie zwalnia go z dokonania zajęcia. Poborcy skarbowemu nie służy prawo do rozstrzygania o słuszności zarzutów roszczenia prawa osób trzecich do zajętej ruchomości.

Prawo do wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie ruchomości przysługuje jedynie osobie trzeciej, a nie zobowiązanemu. W ocenie NSA jeśli spółka miała świadomość, że zajęte ruchomości nie stanowiły jej własności, lecz własność osoby trzeciej, powinna o fakcie zajęcia powiadomić taką osobę, której prawa majątkowe zostały naruszone, żeby mogła ona ewentualnie wystąpić o wyłączenie spod egzekucji. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 1124/17.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA