fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Fundusze unijne: Ekspansja firm przez innowacje

123RF
Przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać pozyskane środki na doskonalenie wyrobów lub usług bądź utworzenie własnego działu badawczego. Takie projekty wolno będzie realizować samodzielnie lub we współpracy np. z jednostkami naukowymi. Wszystkie przedsięwzięcia muszą się mieścić w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu.

Od 4 maja przedsiębiorcy oraz jednostki naukowe mogą składać wnioski na konkurs dotyczący działania 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje", które jest częścią pomorskiego programu regionalnego. Jego celem jest pobudzenie innowacyjności firm i zwiększenie nakładów na działalność badawczo-rozwojową. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch ścieżek wsparcia, jakie oferuje to działanie.

Mogą postawić na prowadzenie takich badań, w szczególności wykorzystując do tego własne zaplecze lub nawiązując współpracę z innymi firmami, instytutami naukowymi i jednostkami badawczymi, lub wybrać dotację na utworzenie zaplecza badawczego, które dopiero będzie wykorzystywane do rozwoju produktów, technologii lub procesów. To sprawia, że o unijne granty mogą tutaj walczyć zarówno te firmy, które już mają doświadczenie w prowadzeniu prac rozwojowych, korzystają z własnych laboratoriów, jak i te, które taką działalność chciałyby dopiero rozwijać, a w szczególności zainwestować we własne zaplecze badawczo-rozwojowe.

Od badań do testowania

Jak wynika z założeń działania 1.1.1, możliwe będzie uzyskanie wsparcia na cały proces projektowy. Od fazy badawczej, przez linie pilotażowe i działania w zakresie walidacji produktów, do fazy pierwszej produkcji włącznie. Ta ostatnia oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania (bez produkcji masowej i sprzedaży). Możliwe będzie również wsparcie poszczególnych faz procesu projektowego z zastrzeżeniem, że wyłącznym przedmiotem projektu nie może być etap pierwszej produkcji.

Ponieważ ta część programu przewiduje kompleksowe wsparcie dla firm, będzie ono także kierowane na uzyskanie praw wyłącznych dla rozwiązań technologicznych, w tym na uzyskanie ochrony własności przemysłowej na rynkach zagranicznych. Tak, aby skuteczna i opłacalna była komercjalizacja wyników badań uzyskanych przez przedsiębiorcę.

Druga możliwość, jaką mają przedsiębiorcy, to utworzenie i rozwój zaplecza B+R, przy czym należy zaznaczyć, że w ramach jednego konkursu nie wolno łączyć takich rodzajów projektów. Oznacza to, że przedsiębiorca musi wybrać, czy chce pozyskać wsparcie na realizację konkretnych badań lub prac rozwojowych czy na budowę laboratorium. W tym ostatnim przypadku dotację wolno wykorzystać m.in. na zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń laboratoryjnych.

Przewiduje się, że wsparciem objęte zostaną też nowe przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie zalążkowej i działające w sektorach zaawansowanych technologicznie.

Rodzaje projektów

Co dokładnie będą mogli robić przedsiębiorcy? Zgodnie ze szczegółowym opisem programu regionalnego w ramach prac badawczo-rozwojowych przewidziano następujące rodzaje projektów:

- realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji oraz uruchomienie pierwszej produkcji,

- wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, w tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,

- zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,

- realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami.

Natomiast w ramach tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw możliwe będą:

- budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,

- zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

O dofinansowanie mogą się starać przedsiębiorcy, występując samodzielnie lub we współpracy z innymi przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, instytucjami otoczenia biznesu, izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe. Natomiast w przypadku realizacji projektu badawczo-rozwojowego zmierzającego do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami, o dofinansowanie mogą się ubiegać takie jednostki, w tym szkoły wyższe we współpracy z przedsiębiorcami.

Inteligentne specjalizacje

Jednym z kluczowych warunków, które obowiązkowo musi spełnić każdy wnioskodawca, jest zgodność projektu (zakresu prowadzonych lub planowanych badań i prac rozwojowych) z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Warto więc przypomnieć, że decyzją zarządu województwa pomorskiego wybrano tu następujące obszary:

- technologie offshore i portowo-logistyczne (np. uniwersalne konstrukcje i technologie do eksploatacji zasobów morza, pojazdy i jednostki pływające wykorzystywane w środowisku morskim przybrzeżnym, urządzenia, techniki oraz systemy monitorowania i oczyszczania środowiska morskiego i jego zaplecza),

- technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie (np. multimodalne inferfejsy człowiek – maszyna, systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, internet rzeczy, inżynieria kosmiczna i satelitarna),

- technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie (np. poprawa ekoefektywności energetycznej w budownictwie i przemyśle, magazynowanie energii),

- technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i starzenia się (m.in. systemy wsparcia osób z niepełnosprawnościami).

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 4 maja do 15 czerwca. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne, kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie Agencji Rozwoju Pomorza.

Preferowane będą projekty:

- partnerskie, wzmacniające współpracę sieciową,

- wynikające z porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu,

- z zakresu technologii przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska,

- w przypadku dużych firm podejmowane wspólnie z MSP lub przewidujące współpracę z MSP, organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi,

- powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. W przypadku interwencji kierowanej bezpośrednio na realizację celów strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami z regionu Morza Bałtyckiego.

Poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi ponad 100 mln zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania zależy od rodzaju projektu, wielkości podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie oraz rodzaju wydatków. Może się kształtować od 15 proc. do 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA