fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje dla firm chroniących własność intelektualną

123RF
Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie działań zmierzających do uzyskania ochrony dóbr przemysłowych: wynalazków, wzorów użytkowych lub przemysłowych. Na dofinansowanie zarezerwowano 50 mln zł.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach działania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" programu „Inteligentny rozwój". To szansa dla mikro, małych i średnich firm, które inwestują w badania, prowadzą prace rozwojowe i w ten sposób tworzą wynalazki, udoskonalają dotychczasowe produkty, zmieniają ich wygląd lub funkcje, poprawiają ich ergonomię itp. Wyniki prac badawczych i rozwojowych, zanim staną się innowacją, czyli przed ich wdrożeniem do produkcji powinny zostać objęte odpowiednią ochroną. Tak, aby inne firmy nie mogły w prosty i niemal bezkosztowy sposób imitować wypracowanych rozwiązań.
W zależności od rodzaju nowości, tego, co ma być przedmiotem ochrony, przedsiębiorca może starać się o patent, ochronę z tytułu rejestracji wzoru przemysłowego bądź wzoru użytkowego. Natomiast w przypadku posiadania takich praw i wystąpienia przypadku ich negowania przez obcy podmiot, przedsiębiorca ma prawo wystąpić o ich ochronę. I także wystąpienie z takim postępowaniem i koszt jego prowadzenia może zostać dofinansowany. Przy tym chodzi tu wyłącznie o postępowania dotyczące unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia omawianych praw.

Uzyskanie i realizacja

Zgodnie bowiem z opisem działania 2.3.4 (czyli jednej z części programu „Inteligentny rozwój") dotacje mogą zostać udzielone na dwa rodzaje projektów:
- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej, - realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia takich praw.

Koszty kwalifikowane

W praktyce, jak przy każdym przedsięwzięciu finansowanym ze środków unijnych, dofinansowana może zostać część wydatków, które mieszczą się w kategorii kosztów kwalifikowanych. Po pierwsze należy więc zaznaczyć, że ich minimalna wartość to 10 tys. zł. (projekty o mniejszej wartości nie będą oceniane), zaś maksymalna nie może przekraczać 1 mln zł. Następnie katalog tych wydatków różni się nieco w zależności od tego, czy mowa jest o projektach z zakresu uzyskiwania ochrony, czy obrony takiego prawa. Do kosztów kwalifikowanych w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia. W praktyce mogą to być koszty: - opłat urzędowych związanych z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego, - usług zawodowego pełnomocnika obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej, - tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej, - zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, których dotyczy projekt, a dodatkowo dotyczą obszarów, na których wnioskodawca zamierza uzyskać ochronę, - usług doradczych w zakresie poszukiwania, określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych, zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, z obszaru na którym obowiązywać ma ochrona danego przedmiotu oraz przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, - analizy czystości patentowej (freedom-to-operate) związanej z procesem komercjalizacji przedmiotu objętego zgłoszeniem, - uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego. Natomiast do kosztów kwalifikowanych w zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, tj.: - pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony, - opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu, - pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji.

Podzielone na etapy

Nabór wniosków będzie prowadzony od 16 maja do 28 grudnia 2017. Konkurs podzielony jest na etapy, a każdy z nich obejmuje nabór aplikacji, ich weryfikację (kryteria formalne) i ocenę (kryteria merytoryczne) oraz wyłonienie projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia. Daty realizacji poszczególnych etapów, jak również wykaz kryteriów merytorycznych prezentujemy w ramkach. Za realizację działania 2.3.4 odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Stąd na stronie internetowej tej instytucji (www.parp.gov.pl) można znaleźć szczegółowe informacje o konkursie, w tym: - regulamin, - kryteria wyboru projektów, - wzór wniosku o dofinansowanie, - instrukcję wypełniania wniosku, - wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w generatorze wniosków, - wzór umowy o dofinansowanie projektu, - listę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie, - wykaz krajowych inteligentnych specjalizacji. ©?

Kryteria merytoryczne

Na część merytoryczną składa się ocena następujących zagadnień: - projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny (punktacja 0 lub 1), - projekt wpisuje się w krajową inteligentną specjalizację (punktacja 0 lub 1). Są to te obszary, które po przeprowadzonej analizie, zostały uznane przez rząd za najbardziej obiecujące i perspektywiczne z punktu widzenia całej gospodarki. Stąd na wskazanych branżach i sektorach ma się koncentrować zasadnicza część środków unijnych, - wydatki kwalifikowane są uzasadnione i racjonalne (punktacja 0 lub 1), - wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu (punktacja 0 lub 1), - wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do uzyskania ochrony własności przemysłowej (punktacja 0 lub 1), przy czym w przypadku rodzajów projektów dotyczących realizacji ochrony, kryterium to uznaje się za spełnione.

Pięć rund naboru

Nabór wniosków będzie prowadzony od 16 maja do 28 grudnia, przy czym konkurs podzielony jest na etapy: - I etap – od 16 maja do 30 czerwca 2017 roku, - II – od 1 lipca do 31 sierpnia, - III – od 1 września do 31 października, - IV – od 1 listopada do 28 grudnia 2017 roku. Etap konkursu obejmuje: nabór wniosków w danym okresie, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy projektów wybranych do dofinansowania na podstawie spełniania kryteriów wyboru projektów.

Budżet ogólny i mazowiecki

Na dofinansowanie projektów zarezerwowano 50 mln zł, z czego 45,56 mln zł dla mikro, małych i średnich firm z całej Polski, z wyjątkiem firm mazowieckich, natomiast pozostałe 4,44 mln zł przeznaczono na finansowanie projektów zlokalizowanych właśnie w województwie mazowieckim.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA