fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Czy przed wysłaniem oświadczenia o potrąceniu, trzeba wezwać dłużnika do zapłaty kary umownej?

Fotolia
- Czy warunkiem koniecznym dla skutecznego potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej, której termin spełnienia nie został zastrzeżony, jest wcześniejsze wezwanie dłużnika do zapłaty tej kary.

Jestem właścicielem firmy budowlanej. Nie zapłaciłem w terminie faktury na rzecz przedsiębiorcy X, który sprzedał mi materiały budowlane za 7 tys zł. On zaś, nie oddał mi w ustalonym czasie, pożyczki w wysokości 8 tys. zł. Dodam, że żadna z tych należności nie jest przedawniona. Zamierzam potrącić swoją wierzytelność w wysokości 8 tys. zł z wierzytelnością przedsiębiorcy X w kwocie 7 tys. zł. Czy przed wysłaniem oświadczenia o potrąceniu, muszę wezwać X do zwrotu 8 tys. zł, wyznaczając mu określony czas na spełnienie owego żądania? – pyta pan Jan.

Instytucja potrącenia jest bardzo przydatna. Jeżeli bowiem dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, gdy przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze bądź rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a nadto są one wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym. Skutkiem skorzystania z owej instytucji jest wzajemne umorzenie wierzytelności do wysokości tej niższej należności. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Może ono przybrać dowolną postać, np. dopuszczalne jest wysłanie go faxem na uprzednio podany numer. Omawiane oświadczenie jest złożone adresatowi z chwilą, w której doszło do niego w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią. Gdy zaś jest ono składane w formie elektronicznej, uważa się, że doszło ono do innej osoby w momencie wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej tak, aby mogła je przeczytać. Zaistnienie stanu, w którym adresat oświadczenia mógł zapoznać się z jego brzmieniem jest to moment, gdy można zasadnie oczekiwać zapoznania się z treścią tego oświadczenia przez osobę, do której je skierowano, znajdującej się w określonych okolicznościach i działającej w zwykły sposób. Nie ma zatem znaczenia rzeczywiste zapoznanie się z tym oświadczeniem (art. 61 oraz 498–499 k.c.).

W świetle natomiast art. 455 k.c., gdy termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

Z tego jednoznacznie zatem wynika, iż czytelnik przed złożeniem oświadczenia o potrąceniu nie jest zobligowany do wezwania przedsiębiorcy X do zapłaty 8 tys. zł. W umowie pożyczki bowiem precyzyjnie określono termin jej spłaty.

Na uwagę zasługuje uchwała Sądu Najwyższego z 5 listopada 2014 r., III CZP 76/14, w której sąd ten podniósł, iż „Wierzytelność jest wymagalna w rozumieniu art. 498 § 1 k.c. w terminie wynikającym z art. 455 k.c.".

Autorka jest adwokatem

podstawa prawna: art. 355, 61, 455 oraz art. 498–499 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 80)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA