fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Firmy z dotacjami na wdrażanie innowacji w Polsce wschodniej

123RF
Od 30 kwietnia do 14 czerwca będzie prowadzony nabór wniosków do działania 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MSP", które składa się na program „Polska wschodnia". Do pozyskania jest łącznie 170 mln zł.

Do składania wniosków zachęca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która odpowiada za realizację programu „Polska wschodnia". Warto podkreślić, że jest to program specyficzny, ponieważ ponadregionalny. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że o wsparcie mają prawo ubiegać się mikro, małe i średnie firmy, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski. Nie trzeba więc mieć siedziby w makroregionie. Jednak już sam projekt, jeżeli miałby uzyskać dofinansowanie, musi być koniecznie realizowany na obszarze województwa: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego lub podkarpackiego. To właśnie te województwa tworzą bowiem region Polski wschodniej na potrzeby wspomnianego programu.

Czytaj także: Dotacje unijne z działania 3.2.1 „Badania na rynek"

Stąd dla firm z innych zakątków kraju myśl o starcie w konkursie musi być poprzedzona podjęciem istotnej decyzji, iż w razie wygrania projekt trzeba będzie realizować w innej części kraju. Ale może warto, jeżeli wiadomo, że możliwa do uzyskania dotacja to nawet 20 mln zł. A za środki te można realizować inwestycje prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) lub opracowania innowacyjnych procesów technologicznych i wdrożenia ich w firmie, w szczególności poprzez zastosowanie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Kto może

Działanie 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MSP" jest częścią działania 1.3 „Ponadregionalne powiązania kooperacyjne". Wynikają z tego pewne konsekwencje. Celem tych działań jest bowiem wsparcie inwestycji, które pozwoliłyby na stworzenie nowych lub udoskonalenie produktów, usług, procesów, ale najlepiej takich, które służyłyby powiązaniu i współpracującym w jego obrębie przedsiębiorcom.

Dlatego o dofinansowanie mają prawo występować przedsiębiorcy, którzy:

- zamknęli przynajmniej jeden rok obrotowy trwający co najmniej 12 miesięcy,

- przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie trzech lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o dofinansowanie osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy zł,

- należą od co najmniej sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.

Samo powiązanie także musi spełniać określone kryteria. Są one następujące:

- do powiązania należy minimum pięciu przedsiębiorców,

- przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach lub prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze,

- działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Polski,

- w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej dwóch województw, w tym przynajmniej jednego z terenu makroregionu Polski wschodniej,

- na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.

I na co

Wsparcie, które jest oferowane, otwiera przed przedsiębiorcami duże możliwości. Jeżeli więc firma spełnia powyższe kryteria, warto aplikować. Po pierwsze dlatego, że maksymalna dopuszczalna wartość kosztów kwalifikowanych to nawet 50 mln euro. Zgłaszane mogą być więc naprawdę duże, całościowe projekty inwestycyjne obejmujące zakup nieruchomości, budowę hal fabrycznych (kwalifikowane koszty materiałów i robocizny), zakup wyposażenia do nich, w tym np. linii produkcyjnych, montażowych, technologicznych. Aby to wszystko mogło pracować, a przede wszystkim, aby dało się dostosować i wdrożyć wyniki prac B+R dopuszczalny jest zakup wartości niematerialnych i prawnych (licencji, patentów, know-how). Zamiast zakupu środków trwałych dopuszczalny jest ich leasing, a koszty z tym związane także mogą być uznane za kwalifikowane, czyli podlegające rozliczeniu.

Mówiąc o możliwości nabycia dóbr niematerialnych i prawnych należy tylko zaznaczyć, że muszą one służyć wdrożeniu własnych lub nabytych wyników prac B+R, a ich zakup jest kwalifikowany, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

- będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc,

- będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

- będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

- będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej trzy lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

Ile innowacyjności

Na uzyskanie dofinansowania mają szansę te projekty, które wykazują się innowacyjnością. W szczególności ocenie podlega, czy projekt dotyczy:

- wdrożenia innowacji produktowej lub technologicznej innowacji procesowej co najmniej na skalę polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt lub proces technologiczny charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych/stosowanych na rynku polskim,

- wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie, na zlecenie lub zakupionych, których rezultatem jest innowacja produktowa lub technologiczna innowacja procesowa co najmniej na poziomie regionalnym tzn. objęty wdrożeniem produkt lub proces technologiczny charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań stosowanych dotychczas w regionie.

Liczy się także element wdrożenia innowacji, a przede wszystkim finansowy wymiar całego przedsięwzięcia. Dlatego też w trakcie oceny wniosku, gdy rezultatem projektu jest innowacja produktowa, zwraca się uwagę, czy:

- produkt powstały w wyniku projektu będzie konkurencyjny w stosunku do istniejących na rynku (między innymi pod względem ceny, użyteczności, designu), a w przypadku produktów nie mających odpowiednika na rynku planowane cechy i funkcjonalności produktu wskazują na możliwość uplasowania produktu na rynku,

- produkt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby, wymagania i preferencje odbiorców, a w przypadku produktów nie mających odpowiednika na rynku wnioskodawca uwiarygodnił powstanie zapotrzebowania na produkt,

- rynek docelowy został przez wnioskodawcę prawidłowo zdefiniowany w zakresie jego wielkości, tendencji rozwojowych i ostatecznego odbiorcy oraz przewidywana wielkość rynku dla danego produktu wskazuje na potencjalny sukces ekonomiczny projektu,

- strategia wprowadzenia produktu na rynek jest efektywna i realna.

Te i pozostałe kryteria wyboru oraz inne dokumenty dotyczące konkursu, w tym jego regulamin można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zrównoważony rozwój

Wnioskodawca powinien, stosownie do charakteru projektu, uwzględnić wymogi ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, kwestie dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, różnorodności biologicznej, odporności na klęski żywiołowe oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem związanym z ochroną środowiska.

Zgodnie z ww. zasadą wsparcie może być udzielone jedynie takim projektom, które nie prowadzą do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego (wpływ neutralny).

Jednocześnie w trakcie oceny badane jest, czy projekt ma pozytywny wpływ na ww. zasadę, tj. czy realizuje przynajmniej jedną z zasad 4R (reduce, reuse, recycle, repair), gdzie:

- reduce dotyczy redukcji ilości opakowań i odpadów,

- reuse oznacza możliwość użycia w produkcji surowców przetworzonych oraz możliwości wielokrotnego użycia produktów,

- recycle oznacza możliwość przetwarzania opakowań i odpadów, których nie daje się użyć ponownie,

- repair oznacza możliwość wydłużenia cyklu życia produktu poprzez jego opłacalną naprawę.

Przedsiębiorca może wykazać pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu nieobjęte zasadą 4R. W takiej sytuacji warunkiem uznania pozytywnego wpływu projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju jest wykazanie poprawy odpowiednich wskaźników co najmniej o 10 proc. w porównaniu do stanu wartości bazowych.

 

 

Inwestycja początkowa

Przedsiębiorcy, ubiegający się o dofinansowanie, muszą przygotować, a następnie przeprowadzić inwestycję początkową, która zgodnie z definicją oznacza inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu albo dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w firmie albo zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 49 lit. a rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014. -

 

Zasady finansowania projektów

- minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 mln zł,

- maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi równowartość 50 mln euro,

- maksymalna kwota dofinansowania udzielona jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 20 mln zł,

- intensywność wsparcia jest zgodna z tzw. mapą pomocy regionalnej (zależy więc od wielkości przedsiębiorstwa),

- intensywność pomocy na wspieranie innowacyjności (np. w zakresie uzyskiwania ochrony własności przemysłowej, jako części całego projektu inwestycyjnego) może sięgać 50 proc. kosztów kwalifikowanych,

- intensywność pomocy na zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji może zostać zwiększona do 85 proc. pod warunkiem, że całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 tys. euro na przedsiębiorcę w dowolnym trzyletnim okresie.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA