fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Wystarczą trzy firmy, aby stworzyć produkt sieciowy i zdobyć dotację

123RF
Nie potrzeba już 10 przedsiębiorców – wystarczy trzech. Budżet projektu musi osiągnąć wartość 10 mln zł w miejsce wcześniej wymaganych 20 mln zł. A liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku projektu to 10 etatów, a nie 20. Tak wyglądają złagodzone kryteria do działania 1.3.2 programu „Polska wschodnia".

Z początkiem maja wystartuje nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć wpisujących się w cele działania 1.3.2 „Tworzenie sieciowych produktów MSP". To bardzo ciekawe, ale jednocześnie niestandardowe działanie. O ile bowiem wiele unijnych źródeł dotacyjnych pozwala ubiegać się o wsparcie pojedynczo działającym przedsiębiorcom, tak to wymaga ich współpracy. Celem zgłoszonego projektu musi być stworzenie tzw. produktu sieciowego, a za taką ofertą musi stać minimum trzech przedsiębiorców (sektora MSP).

Co należy rozumieć pod pojęciem produktu sieciowego? Jest to przedsięwzięcie łączące rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi, wykorzystujące potencjał i walory makroregionu Polski wschodniej, w gotową do sprzedaży ofertę. Aby projekt miał szansę na dofinansowanie, musi objąć łącznie:

- inwestycję w spójną infrastrukturę,

- rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,

- opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

Ponadto dofinansowaniu będą podlegały projekty realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie), co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium oraz dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów sieciowych. Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie trzech miejscowościach. Wreszcie, przedmiot projektu musi wpisywać się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski wschodniej.

W tej edycji Ministerstwo Rozwoju wprowadziło wiele ułatwień dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie, m.in. obniżono do 10 mln zł minimalną wartość projektu (wcześniej 20 mln zł) oraz zmniejszono minimalną liczbę miejsc pracy, które muszą zostać utworzone w ramach projektu z 20 do 10. Jednak główną i, jak się wydaje, najważniejszą zmianą, która ułatwi składanie wniosków, jest zmniejszenie minimalnej ilości mikro, małych lub średnich firm, które muszą wspólnie przygotować projekt, z 10 do trzech przedsiębiorstw. W tej chwili wystarczy więc znaleźć dwóch partnerów i już można wspólnie przygotowywać projekt.

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na część inwestycji początkowej, przy czym koszty (kwalifikowane) mogą przykładowo obejmować:

- nabycie nieruchomości (do 10 proc. łącznych kosztów kwalifikowanych inwestycji początkowej),

- nabycie lub wytworzenie środków trwałych,

- nabycie robót i materiałów budowlanych,

- nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej (do 2 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu).

Ponadto za podlegające rozliczeniu (dofinansowaniu) uznaje się także wydatki poniesione na działania promocyjno-informacyjne dotyczące utworzonego produktu sieciowego, a także opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów oraz wprowadzenia produktu na rynek.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne, wzory dokumentów, wykaz inteligentnych specjalizacji wspólnych dla województw makroregionu oraz kryteria formalnej i merytoryczne są dostępne na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.popw.parp.gov.pl).

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.koltuniak@rp.pl

Konkurs podzielony na etapy

Zgodnie z regulaminem konkursu, nabór wniosków będzie prowadzony od dziewiątego maja do końca sierpnia. Jednocześnie został on podzielony na etapy, gdzie każdy obejmuje nabór wniosków, a następnie ich weryfikację i ocenę. Oznacza to, że wnioski złożone np. w maju nie będą musiały czekać na ocenę aż do zamknięcia konkursu. Etapy będą realizowane w okresach miesięcznych:

- I etap od 9 maja do 31 maja,

- II etap od 1 czerwca do 30 czerwca,

- III etap od 1 lipca do 31 lipca,

- IV etap od 1 sierpnia do 31 sierpnia.

Inteligentne specjalizacje

Jednym z wymogów stawianych przed produktem sieciowym jest jego wpisanie się w zakres inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski wschodniej. Zakres tych specjalizacji każde województwo ustalało indywidualnie, kierując się swoimi silnymi stronami i przewagami. Nie stanowi to jednak przeszkody, aby znaleźć obszary wspólne dla kilku województw. Przede wszystkim dotyczy to obszarów:

- żywność i produkty rolno-spożywcze,

- ekologia,

- turystyka, medycyna, zdrowie,

- energetyka,

- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT),

- budownictwo ekologiczne,

- produkcja maszyn i urządzeń.

Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji województw Polski wschodniej można znaleźć w specjalnym opracowaniu przygotowanym przez resort rozwoju (załącznik nr 7 do regulaminu konkursu).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA