fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Grupa kapitałowa nie ma ulgi na wewnętrzne rozliczenia

123RF
Spółki należące do grupy odliczą wydatki na badania i rozwój, m.in. ekspertyzy, ale tylko nabywane od podmiotów spoza grupy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach rozstrzygnął w pierwszej tego typu interpretacji, jakie wydatki podlegają odliczeniu w ramach ulgi na badania i rozwój.

Z pytaniem zwróciła się spółka reprezentująca grupę podmiotów zajmujących się produkcją i dystrybucją leków. Wybrane spółki z grupy realizują wiele projektów badawczo-rozwojowych, w tym generyczne, tj. nakierowane na opracowanie odpowiedników produktów leczniczych już dostępnych na rynku, oraz innowacyjne, tj. nakierowane na oryginalne terapie najważniejszych chorób cywilizacyjnych.

W ramach prowadzonych projektów spółki ponoszą m.in. koszty pracy oraz składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracodawcę/płatnika, dotyczące pracowników zatrudnionych do realizacji projektów. Spółki płacą również za: nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z projektem; ekspertyzy, opinie, usługi doradcze od podmiotów zewnętrznych; wyniki badań naukowych wykonywanych przez jednostki organizacyjne uczelni wyższych; leasing/najem wysokospecjalistycznej aparatury naukowo-badawczej od podmiotów niepowiązanych oraz amortyzację urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych (w tym licencji) i budynków należących do spółek.

Spółka chciała potwierdzić, że realizowane przez nią projekty stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. Zapytała też, czy ponoszone przez nią wydatki podlegają odliczeniu. Jej wątpliwości budziło zwłaszcza rozliczenie poszczególnych wydatków w ramach grupy.

Dyrektor izby skarbowej zgodził się ze spółką, że projekty nakierowane na opracowanie odpowiedników produktów leczniczych już dostępnych na rynku (generyków) stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o CIT.

Przypomniał też w odpowiedzi, że zgodnie z art. 18d ust. 1–8 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. od podstawy opodatkowania odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane kosztami kwalifikowanymi. Należą do nich m.in. wszelkie koszty zatrudniania pracowników wraz z narzutami oraz składkami ZUS w części finansowanej przez pracodawcę. Odliczyć można 30 proc. kosztów wynagrodzeń oraz 20 proc. pozostałych kosztów (mikroprzedsiębiorcy i mali lub średni przedsiębiorcy MŚP) lub 10 proc. pozostałych kosztów (pozostali przedsiębiorcy).

Z kolei zgodnie z art. 1a ust. 1 ustawy o CIT podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek, zwane podatkowymi grupami kapitałowymi. Dyrektor izby skarbowej uznał na tej podstawie, że podatnikiem jest podatkowa grupa kapitałowa, a nie poszczególne spółki ją tworzące. Za „koszty kwalifikowane" nie mogą być zatem uznane transakcje dokonywane wewnątrz grupy kapitałowej, gdyż nie są to wydatki ponoszone przez podatnika. Oznacza to, że grupa nie uwzględni w ramach ulgi rozliczeń pomiędzy tworzącymi ją spółkami. Odliczeniu podlegają zatem wyłącznie koszty transakcji dokonywanych przez poszczególne spółki tworzące grupę z podmiotami spoza podatkowej grupy.

W tej sytuacji dyrektor izby za nieprawidłowe uznał stanowisko spółki, iż do kosztów kwalifikowanych zaliczy odpisy amortyzacyjne budynku laboratoryjno-biurowego wykorzystywanego do celów realizacji projektów, dokonywane przez spółkę wynajmującą.

numer interpretacji: IBPB-1-2/4510-792/15/KP

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA