fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Postępowanie konwokacyjne w spółce

Zarząd powinien ogłosić informację o obniżeniu kapitału poprzez jego umorzenie oraz wezwać wierzycieli do zgłaszania roszczeń. Ma to na celu ochronę ich interesów.

Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego podlega co do zasady ogłoszeniu przez zarząd, który równocześnie powinien wezwać wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Roszczenia przysługujące akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego mogą być zaspokojone przez spółkę najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do KRS.

Bez wypłaty

Powyższych zasad postępowania konwokacyjnego nie stosuje się do umorzenia akcji (pod warunkiem, że zostały w pełni pokryte):

- gdy spółka umarza akcje własne nabyte nieodpłatnie,

- jeżeli wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych ma być wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy (w tym przypadku, od chwili spełnienia świadczenia przez spółkę na rzecz akcjonariusza, z umarzanych akcji nie można wykonywać praw udziałowych),

- gdy umorzenie następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy, z wyjątkiem przyznania im świadectw użytkowych.

Wszystkie te przypadki łączy to, że umorzenie nie prowadzi do wypłaty na rzecz akcjonariuszy lub wypłata ta następuje ze środków, które mogą być akcjonariuszom wypłacone w ramach dywidendy. Należy pamiętać, że w spółkach akcyjnych, przy procedurze umarzania akcji na ww. warunkach, istnieje obowiązek przekazania kwot uzyskanych z obniżenia kapitału zakładowego na osobny kapitał rezerwowy, który może służyć jedynie do pokrycia strat (art. 457 § 2 k.s.h).

Świadectwa użytkowe w zamian

Statut może przewidywać, że w zamian za akcje umorzone spółka wydaje świadectwa użytkowe, bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. Świadectwa użytkowe uczestniczą co do zasady na równi z akcjami w dywidendzie oraz w nadwyżce majątku spółki, pozostałej po pokryciu wartości nominalnej akcji (w przypadku świadectw użytkowych zastosowanie znajdą reguły odnoszące się do limitowania dywidendy czy uprzywilejowania dywidendowego). Podmiot uprawniony ze świadectwa użytkowego nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania związane z umorzoną akcją.

Uwaga! Do podmiotu uprawnionego ze świadectwa użytkowego nie ma zastosowania art. 20 k.s.h., normujący zasadę równouprawnienia akcjonariuszy w tych samych okolicznościach.

—Marek Barowicz

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA