fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Depozyt sądowy - na czym polega

Adobe Stock
- Chcę – jako dużnik – przedsiębiorcy – złożyć przedmiot świadczenia do sądowego depozytu. Jak wygląda procedura w takim przypadku – pyta pan Jan.

Dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego m.in. (poza wypadkami przewidzianymi w innych przepisach) w następujących przypadkach:

- jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (czyli nie można mu postawić zarzutu niedbalstwa), nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna jego miejsca zamieszkania lub siedziby;

- jeżeli wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia;

- jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem;

- jeżeli z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.

O złożeniu przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego dłużnik powinien niezwłocznie zawiadomić wierzyciela, chyba że napotyka to trudne do przezwyciężenia przeszkody. Zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W razie niewykonania tego obowiązku, dłużnik jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę. Chodzi zarówno o faktyczną stratę, jak i utracone korzyści powstałe od momentu, w którym wierzyciel mógłby dysponować rzeczą, gdyby otrzymał przedmiotowe zawiadomienie.

Dopóki wierzyciel nie zażądał wydania przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego, dłużnik może go odebrać. Gdy tak się stanie (tzn., gdy dłużnik dokona odbioru), złożenie do depozytu uważa się za niebyłe.

Wyeksponowania wymaga okoliczność, iż ważne złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia i zobowiązuje wierzyciela do zwrotu dłużnikowi kosztów złożenia.

W sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego właściwy jest sąd miejsca wykonania zobowiązania. Jeżeli miejsca tego nie da się ustalić, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania wierzyciela, a gdy wierzyciel jest nieznany lub gdy nie jest znane miejsce jego zamieszkania – sąd miejsca zamieszkania dłużnika. W sytuacji zaś, w której zobowiązanie jest zabezpieczone wpisem w księdze wieczystej, właściwy jest sąd miejsca położenia nieruchomości.

We wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego należy:

- określić zobowiązanie, przy wykonaniu którego składa się przedmiot;

- przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie;

- dokładnie oznaczyć przedmiot, który ma być złożony;

- wskazać osobę, której przedmiot ma być wydany, oraz warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić.

Opisywany wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 100 zł.

W postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.

Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może być dokonane dopiero po uzyskaniu zezwolenia sądu. Jeżeli jednak przedmiotem świadczenia są pieniądze polskie, złożenie do depozytu może być dokonane również przed uzyskaniem zezwolenia sądu. W takim wypadku dłużnik powinien równocześnie ze złożeniem pieniędzy zgłosić wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu. W razie uwzględnienia tego wniosku, złożenie do depozytu uważa się za dokonane w chwili, w której rzeczywiście nastąpiło. Złożenie do depozytu następuje wówczas przez wpłatę na rachunek depozytowy ministra finansów.

Po przyjęciu depozytu sąd wydaje dłużnikowi pokwitowanie.

Autorka jest adwokatem

Podstawa prawna: art. 467–470 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 80)

art. 692–6932 oraz 69310 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 60)

art. 67 pkt 1 ustawy z 28 lipca2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1629)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA