fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Czy działalność przedsiębiorstwa w obszarze usług badawczo-rozwojowych będzie skutkować powstaniem zakładu podatkowego?

Fotorzepa, Robert Gardzinski
Zagraniczna firma, której działalność w Polsce ma charakter zakładu podatkowego, będzie musiała opodatkować nad Wisłą uzyskiwane przez tę placówkę dochody.

Czy działalność przedsiębiorstwa w obszarze usług badawczo-rozwojowych będzie skutkować powstaniem zakładu podatkowego?

Na tak postawione pytanie twierdząco odpowiedziała Krajowa Informacja Skarbowa w interpretacji z 7 lutego 2018 r. (0114-KDIP2-1.4010.344.2017.2.AJ).

Wnioskodawca, będący spółką z siedzibą w USA, prowadzi działalność polegającą przede wszystkim na świadczeniu usług obejmujących pośrednictwo oraz wsparcie sprzedaży, a także (zwiększający się) obszar usług badawczo-rozwojowych (R&D) związanych z sektorem energetycznym i ochrony środowiska.

Badania i rozwój

Główna działalność badawczo-rozwojowa wnioskodawcy prowadzona jest w oddziale w Dublinie, w Irlandii, w którym obecnie działa czterech doświadczonych badaczy oraz znajdują się aktywa przeznaczone do działalności R&D. Działania badawczo-rozwojowe są obecnie kierowane przez kadrę zarządczą wyższego szczebla działającą poprzez oddział położony w Wielkiej Brytanii.

Jak będą współpracować naukowcy

Wnioskodawca planuje współpracę z kilkoma badaczami zamieszkałymi w Polsce, którzy mogą wnieść wartość dodaną do wysiłków badawczo-rozwojowych spółki.

Zadania polskich badaczy nie będą obejmować pozyskiwania zleceń od osób trzecich, które mogłyby być potencjalnie zainteresowane wynikami ich pracy, wprowadzania na rynek lub publikowania wyników ich badań i prac ani angażowania się w działalność wnioskodawcy w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza zakres ich zadań badawczo-rozwojowych. Nie będą oni również posiadali jakiegokolwiek upoważnienia, w tym pełnomocnictwa, do reprezentowania spółki względem osób trzecich.

W początkowym okresie polscy badacze będą współpracować z wnioskodawcą na podstawie umowy cywilnoprawnej, ale później mogą zostać zatrudnieni jako pracownicy. W każdym przypadku zarówno ich codzienna działalność, jak i osiągane przez nich efekty będą bezpośrednio monitorowane (a w przypadku zatrudnienia – nadzorowane) przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla spółki w Wielkiej Brytanii oraz w głównej siedzibie w USA.

Polscy specjaliści będą prowadzić badania w określonych lokalach wynajmowanych przez wnioskodawcę. Wykonując w Polsce swoje zadania będą oni również wykorzystywać do celów swojej działalności niektóre badawczo-rozwojowe aktywa i sprzęt należące do spółki.

W celu zapewnienia pewnych ram prawnych dla działalności wnioskodawca utworzy oddział w Polsce.

Działania badawczo-rozwojowe podejmowane przez wskazanych we wniosku specjalistów mogą od czasu do czasu prowadzić do różnorodnych wyników, potencjalnie nadających się do wykorzystania komercyjnego. W takim przypadku wnioskodawca świadczyłby usługi dotyczące transferu tych wyników, jak również ewentualnie innych elementów badawczo-rozwojowych lub produktów opracowanych przez spółkę, w zamian za odpowiednie wynagrodzenie obliczane z zastosowaniem modelu „koszt plus".

Ani sam wnioskodawca, ani przedstawiciel oddziału lub polscy badacze nie będą angażowali się w Polsce w jakiekolwiek usługi pośrednictwa lub wsparcia sprzedaży, która to działalność jest i będzie prowadzona wyłącznie poza Polską.

Organ interpretacyjny uznał, że w tak opisanych okolicznościach dojdzie do powstania zakładu podatkowego wnioskodawcy w Polsce.

—Mateusz Rudnik

Komentarz eksperta

Mateusz Rudnik, menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Problem wskazany w komentowanej interpretacji sprowadza się do ustalenia, czy działalność w zakresie prac badawczo-rozwojowych na terenie Polski prowadzi do powstania zakładu podatkowego.

Zakład podatkowy może powstać m.in. na skutek istnienia stałej placówki, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa.

Zgodnie z postanowieniami większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania określone czynności nie skutkują powstaniem zakładu. Do takich czynności zaliczyć można m.in. składowanie towarów, zakup towarów lub zbieranie informacji, a także działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym w stosunku do głównej działalności danego podmiotu.

Zgodnie z treścią umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską i USA nie powinny skutkować powstaniem zakładu również stałe placówki utrzymywane dla celów reklamowych, dla dostarczania informacji, dla badań naukowych lub dla podobnej działalności o przygotowawczym lub pomocniczym charakterze, prowadzonej dla przedsiębiorstwa.

Dla rozstrzygnięcia wątpliwości wnioskodawcy istotne będzie więc to, czy placówka w Polsce będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej pytającego oraz czy charakter tej działalności jest przygotowawczy lub pomocniczy.

W stanie faktycznym wnioskująca o interpretację spółka wskazała, że podstawowym przedmiotem jej działalności jest także obszar usług badawczo-rozwojowych (R&D) związanych z sektorem energetycznym i ochrony środowiska. W takiej sytuacji organ interpretacyjny miał argumenty do przyjęcia, że stała placówka w Polsce jest wykorzystywana do działalności gospodarczej o charakterze istotnym i znaczącym.

Oczywiście ustalenie charakteru wykonywanej działalności jest dość ocenne i w pozornie zbliżonych do siebie przypadkach kwestia ta może być różnie rozstrzygnięta. Dodatkowo, trudności podatników z właściwą oceną poszczególnych sytuacji są potęgowane przez różne brzmienie poszczególnych umów międzynarodowych oraz ich zmiany, w tym spowodowane wejściem w życie Konwencji MLI.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA