fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Jak UOKiK ustala kary za naruszenie konkurencji

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
Prezes UOKiK przedstawił najnowsze wyjaśnienia w sprawie sposobu obliczania sankcji finansowych za praktyki naruszające konkurencję.

Ustawa antymonopolowa określa maksymalny wymiar kar za stosowanie przez przedsiębiorców praktyk ograniczających konkurencję oraz ogólne przesłanki ich wysokości. Wynoszą one do 10 proc. obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Dla zwiększenia przejrzystości swoich działań UOKiK dodatkowo objaśnia  metodologię nakładania sankcji. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny właśnie wydał zaktualizowane wyjaśnienia w tej sprawie.

- Poprzedni dokument został opracowany w 2015 r. i konieczna była jego aktualizacja. Obecna wersja została dostosowana do bieżącej specyfiki spraw podejmowanych przez Urząd. Pod uwagę wzięliśmy obrazu rynku, na którym widzimy coraz więcej spraw przeciwko dużym podmiotom, a także postępowania w sprawie poważnych i długotrwałych naruszeń – mówi Tomasz Chróstny.

Przy ustalaniu wysokości kary Prezes UOKiK weźmie pod uwagę charakter naruszenia – jego wagę, skutki, a także skalę. Na tej podstawie ustali kwotę bazową, która będzie służyła dalszemu określeniu wysokości kary. Najdotkliwiej karane będą zmowy między konkurentami oraz nadużywanie pozycji dominującej mające na celu lub prowadzące do eliminacji konkurencji na rynku.

Ważnymi przesłankami do ustalenia wysokości sankcji jest również specyfika rynku, a także skutki naruszenia przepisów. Prezes Urzędu będzie m.in. sprawdzał czy produkt jest nadzwyczaj istotny dla szczególnie wrażliwych odbiorców, a także jego znaczenie dla innych sektorów gospodarki. Pod uwagę będą również brane m.in. struktura rynku, bariery wejścia oraz potencjał ekonomiczny przedsiębiorcy. Na wysokość kary będzie mieć wpływ w większym stopniu niż obecnie okres naruszenia, za który odpowiada przedsiębiorca. W tym zakresie nastąpiła zauważalna zmiana na rzecz prostszego mechanizmu określania wymiar sankcji, zapewniającego jednocześnie proporcjonalność kary w odniesieniu do długotrwałości naruszenia.

Prezes Urzędu weźmie pod uwagę zarówno okoliczności obciążające, jak i łagodzące. Będą oceniane łącznie i wpłyną na zwiększenie lub obniżenie ustalonej wcześniej kary maksymalnie o 50 proc. Na zmniejszenie sankcji wpływ może mieć np. współpraca z UOKiK podczas postępowania. Katalog okoliczności łagodzących ma charakter otwarty.

Natomiast okolicznościami obciążającymi będą: rola lidera lub inicjatora porozumienia, przymuszanie lub nakłanianie do udziału w nim innych podmiotów, dokonanie wcześniej podobnego naruszenia oraz umyślność działania. Katalog okoliczności obciążających jest zamknięty.

Na koniec Prezes UOKiK zbada, czy sankcja jest adekwatna w warunkach konkretnej, badanej sprawy, tj. czy nie występują nadzwyczajne okoliczności przemawiające za jej mniejszym wymiarem bądź czy charakter naruszenia nie wymaga wyższej kary.

Wyjaśnienia nie mają charakteru aktu prawnego - są wydawane w oparciu o kompetencję przyznaną Prezesowi UOKiK w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, dotyczącą publikowania wyjaśnień co do sposobu działania organu ochrony konkurencji. Będą wykorzystywane przez Prezesa UOKiK z zachowaniem indywidualnego podejścia w konkretnej sprawie.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA