fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Koronawirus: więcej czasu na zdobycie kredytu technologicznego

Fotolia
Do 24 czerwca został przesunięty termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych opartych na wykorzystaniu nowych technologii.

W wielu konkursach o unijne środki następują przesunięcia terminów składania wniosku. Wszystko oczywiście z powodu nadzwyczajnej sytuacji, jaka panuje w kraju z powodu koronawirusa. Ograniczone możliwości organizowania spotkań, poruszania się, konsultowania się z ekspertami powodują, że część przedsiębiorców może mieć problem z terminowym przygotowaniem wniosku do konkursu, w którym chcieli wziąć udział. I stąd właśnie zmiany. Podobne działania dotknęły programu wsparcia realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Mowa o części 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" programu „Inteligentny rozwój". Pierwotnie konkurs miał się zakończyć pod koniec kwietnia. Obecnie nabór wniosków został przedłużony do 24 czerwca. Ponadto Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje dalsze ułatwienia dla przedsiębiorców w tym działaniu.

Dla kogo

Przypomnijmy, że „Kredyt na innowacje technologiczne" to wsparcie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, badań aplikacyjnych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski, towarów, procesów lub usług.

Podstawowym zadaniem przedsiębiorcy, jak wynika z powyższego opisu, jest zastosowanie u siebie w firmie nowej technologii. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest ona wynikiem własnej działalności badawczej przedsiębiorcy, czy też za jej stworzeniem stoi inna firma lub jednostka badawcza. Liczy się to, że technologia ta jest samodzielnie wdrażana przez przedsiębiorcę i, że dzięki jej wykorzystaniu, firma zyskuje możliwość produkowania nowych towarów albo świadczenia nowych usług bądź procesów. To właśnie samodzielne wdrożenie (w tym dostosowanie do specyficznych potrzeb przedsiębiorcy) technologii jest warunkiem otrzymania finansowego wsparcia. Bez tego elementu nie ma mowy o ubieganiu się o pomoc. Przykładowo, przedsiębiorca nie otrzyma dotacji, jeżeli przedmiotem projektu będzie wyłącznie zakup maszyn, urządzeń lub linii technologicznych, w których wykorzystywana jest nowa technologia. Oznaczałoby to bowiem, że tę technologię wdrożył ktoś inny, najpewniej producent tej maszyny lub linii. Tym samym warunek wdrożenia przez wnioskodawcę nie zostałby spełniony.

Czytaj także: Internacjonalizacja MSP: dotacje dla firm z Polski wschodniej

Maszyny i patenty

Z drugiej strony, jeżeli firma dysponuje nową technologią i ma własny pomysł na jej wykorzystanie, to „Kredyt na innowacje technologiczne" jest właśnie dla niej. Z pieniędzy pochodzących z kredytu, którego część może później zostać spłacona za przedsiębiorcę przez BGK, pod warunkiem prawidłowego zrealizowania projektu, wolno bowiem sfinansować rozbudowę hal produkcyjnych, zakładów usługowych lub innych pomieszczeń, zamówić i zamontować, a także uruchomić wyposażenie, takie jak: maszyny, urządzenia, linie produkcyjne lub technologiczne. Generalnie, przedsiębiorca może zainwestować w wytworzenie lub zakup wszelkich środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu i osiągniecia zakładanych w nim rezultatów. Nabywane środki trwałe mogą być nowe, a także używane, chociaż zakup tych ostatnich wymaga spełnienia następujących warunków:

- cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,

- sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,

- w okresie siedmiu lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

Do wydatków kwalifikowanych, czyli podlegających rozliczeniu, zalicza się także te poniesione na zakup wartości niematerialnych i prawnych (licencje, patenty, technologie, know-how). Wartości te muszą spełniać łącznie następujące warunki:

- będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,

- będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

- będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

- będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej trzy lata od dnia jej zakończenia.

Ziemia i eksperci

Pisząc o wydatkach kwalifikowanych, warto nadmienić, że co prawda w ograniczonym stopniu, ale z unijnych środków może zostać sfinansowany zakup nieruchomości (zabudowanej lub niezabudowanej), w tym zakup prawa użytkowania wieczystego. Ponadto, w grę wchodzi pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej trzech lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji. Wreszcie kwalifikowane są koszty prac wykonanych przez doradców zewnętrznych, takich jak: studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach zaplanowanej inwestycji.

W celu skorzystania z „Kredytu na innowacje technologiczne" należy w pierwszej kolejności skontaktować się z jednym z banków uczestniczących w programie. W tej chwili w grupie współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego są następujące podmioty:

- Alior,

- BNP Paribas

- Bank Handlowy,

- Millennium,

- Bank Ochrony Środowiska,

- Pekao,

- Bank Polskiej Spółdzielczości oraz zrzeszone banki spółdzielcze,

- Santander,

- Deutsche Bank,

- Idea Bank,

- ING – Bank Śląski,

- Krakowski Bank Spółdzielczy,

- mBank,

- PKO,

- SGB Bank oraz zrzeszone banki spółdzielcze

- Bank Spółdzielczy w Brodnicy,

- Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie,

- Getin Noble Bank,

- Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy.

Więcej informacji o programie, zasadach przyznawania wsparcia, warunkach, jakie należy spełnić, aby je otrzymać, można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.pl).

Kryteria wyboru, czyli co jest oceniane

Dofinansowanie w postaci premii technologicznej otrzymają przedsiębiorcy, których wnioski zostaną najwyżej ocenione. Pod uwagę bierze się następujące kryteria:

- zgodność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu oraz jego przedmiotu z wymogami dla działania,

- innowacyjność technologii planowanej do wdrożenia,

- nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu (towaru, procesu, usługi),

- przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia,

- wydatki przeznaczone na realizację projektu zostały określone zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych oraz są niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej i są powiązane funkcjonalnie, a wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania,

- projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 651/2014,

- projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7, oraz ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013,

- wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu,

- wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, a projekt jest właściwie przygotowany do realizacji,

- przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w krajowe inteligentne specjalizacje i/lub dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat,

- wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego.

Planowane zmiany w działaniu programu

Wyższa premia technologiczna, możliwość pokrycia wkładu własnego i więcej wydatków podlegających refundacji – takie zmiany w kredycie technologicznym przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ułatwienia mają być częścią rządowego pakietu antykryzysowego. – Zaproponowaliśmy, by w specustawie związanej z przeciwdziałaniem skutkom koronawirusa znalazły się także uproszczenia dotyczące kredytu na innowacje technologiczne. Najważniejsze zmiany, z których skorzystają firmy, to m.in. zniesienie ograniczenia kwoty premii technologicznej – teraz będzie to nawet więcej niż 6 milionów złotych, czy rozszerzenie i uszczegółowienie katalogu wydatków kwalifikowanych projektu – obok kosztów zakupu, montażu i uruchomienia nowych albo używanych środków trwałych, będzie możliwość refundacji kosztów ich transportu – zapowiada Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. - Do tego proponujemy zniesienie wymogu innowacyjności efektów projektu w skali kraju oraz możliwość przeznaczenia kredytu technologicznego na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu, co do tej pory nie było możliwe – dodaje szefowa resortu. Natomiast już teraz ministerstwo podjęło decyzję o wydłużeniu naboru w trwającym konkursie o premię technologiczną. Zainteresowani mogą składać dokumenty do BGK do 24 czerwca. Pierwotnie nabór kończyłby się pod koniec kwietnia. Wnioskodawcy będą mieli też więcej czasu na podpisanie umowy kredytowej (wydłużenie z 30 do 60 dni od uzyskania promesy kredytu) oraz na dostarczenie dokumentów środowiskowych i pozwolenia na budowę (z 10 do 12 miesięcy od uzyskania promesy).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA