fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Pieniądze na innowacje dla małych i średnich przedsiębiorców

Fotorzepa, Marta Bogacz Marta Bogacz
Włączenie konsumentów w testowanie rozwijanych produktów zwiększa szanse na uzyskanie unijnego dofinansowania. To dopuszczenie ostatecznych użytkowników jest jednym z kryteriów wyboru projektów w działaniu „Bony na innowacje".

Od 20 marca do 28 listopada mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą starać się o unijne dofinansowanie na rozwijanie produktów, usług lub procesów stosowanych w ich działalności. Są to środki tzw. działania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MSP". Konkurs, ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, koncentruje się na części usługowej. Co to oznacza? Mianowicie stwarza szansę dla przedsiębiorców na nawiązanie współpracy z szeroko rozumianym sektorem naukowo-badawczym i zlecenie odpowiedniej jednostce przygotowania nowego produktu, usługi lub procesu. Chodzi więc o wykonanie szytej na miarę usługi, kończącej się zwiększeniem innowacyjności i konkurencyjności zamawiającej firmy. Wymaga wyboru odpowiedniej jednostki i ścisłej współpracy partnerów.

Wsparcie takich działań ma pomóc tym przedsiębiorcom, którzy nie dysponują odpowiednim zapleczem, kadrą i kwalifikacjami do samodzielnego przeprowadzania proinnowacyjnych działań, ale jednocześnie zdają sobie sprawę z konieczności rozwijania własnej oferty. Takie inicjatywy stwarzają bowiem szansę na zwiększenie konkurencyjności wobec firm działających na tym samym rynku lub rozpoznawalności i zainteresowania wśród dotychczasowych oraz potencjalnych klientów. To ostatnie na przykład przez postawienie na nowoczesne wzornictwo, które odświeży wizerunek firmy i jej produktów.

Oczywiście każda firma może samodzielnie nawiązać współpracę z wybraną przez siebie jednostką badawczą, jeżeli dostrzega konieczność rozwijania swoich produktów. Nie musi wtedy dostosowywać się do terminów, regulaminów i innych wymogów. Jednak korzystanie ze środków działania 2.3.2, chociaż wymaga dopasowania się do określonych kryteriów i wpisania się w unijne polityki, zmniejsza finansowe zaangażowanie przedsiębiorcy. Po prostu, po wykonaniu projektu, firma może liczyć na zwrot części, i to znacznej, poniesionych wydatków.

Koszty kwalifikowane

Podając precyzyjnie, zgodnie z tym jak definiowane jest działanie 2.3.2 programu „Inteligentny rozwój", dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wybranego wykonawcy usługi, która powinna polegać na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Przy tym badane jest, czy projekt jest innowacyjny i polega na opracowaniu przez jednostkę naukową dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii lub nowego projektu wzorniczego. Ocenie podlega użyteczność projektu (rezultatu) dla przedsiębiorcy, zasadność oraz racjonalność realizacji projektu oraz jego wpływ na potencjał rozwojowy przedsiębiorcy.

Uzasadniając potrzebę realizacji projektu przedsiębiorca powinien:

- w przypadku innowacji produktowej wykazać, że produkt zaspokoi faktyczne zapotrzebowanie konsumentów (odbiorców, użytkowników) i będzie konkurencyjny względem innych, podobnych produktów oferowanych na rynku,

- w przypadku innowacji procesowej wykazać pozytywny wpływ rezultatu projektu na cykl produkcyjny, proces technologiczny w przedsiębiorstwie oraz innych potencjalnych jej użytkowników lub znaczące podniesienie jakości świadczonych usług lub produkowanych wyrobów.

Wnioskodawca, określając wpływ projektu (zaplanowany bezpośredni rezultat lub jego wdrożenie) na własny potencjał, powinien uwzględnić plany rozwojowe przedsiębiorstwa, możliwość poszerzenia rynków zbytu i oferty, zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa lub możliwość realizacji innych innowacyjnych projektów. Przedsiębiorca może dodatkowo wykazać potencjał eksportowy rezultatu projektu/opracowanego rozwiązania tj. wpływ na pozyskanie nowych odbiorców na rynkach zagranicznych.

Doceniane zaangażowanie

Należy także zaznaczyć, że większe szanse na uzyskanie dofinansowania mają autorzy tych projektów, którzy wykażą, że wszystkie podejmowane działania w znaczącym stopniu przybliżają ich do stworzenie gotowego produktu (szeroko rozumianego). Inaczej, przedsięwzięcia, w które zostają zaangażowane środki unijne, powinny kończyć się wdrożeniem wypracowanego rozwiązania do praktyki gospodarczej przedsiębiorcy. Chodzi o realne efekty dla rynku, to co będzie zauważalne przez ostatecznych użytkowników – pośrednio lub bezpośrednio.

Premiowane będą zatem te projekty, w których prace badawczo-rozwojowe przeprowadzane przez jednostkę naukową zostaną zakończone co najmniej na poziomie sprawdzenia i demonstracji w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych opracowanego w ramach projektu produktu (wyrobu, usługi), projektu wzorniczego, technologii. Zakres usługi może uwzględniać np. wykonanie, demonstrację, sprawdzenie, testowanie prototypu nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), technologii, a także wykonanie serii próbnej opracowanego wyrobu, określenie ostatecznej formy produktu gotowego do komercjalizacji.

Ocenie podlega także to, czy projekt obejmuje włączenie końcowych użytkowników (w rozumieniu ostatecznych odbiorców produktów przedsiębiorstwa) w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu poprzez ich udział w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji potrzeb w zakresie nowego rozwiązania, usługi lub prototypu wyrobu. Ponieważ włączenie końcowych użytkowników następuje w ramach usługi świadczonej przez wybraną jednostkę naukowo-badawczą (za proces ten odpowiedzialny jest wykonawca usługi), istotne jest, aby warunek ten umieścić w zapytaniu ofertowym, gdy przedsiębiorca będzie dokonywał wyboru właściwej jednostki. Przygotowując ofertę, powinna ona wykazać, w jaki sposób przeprowadzi ten zabieg. Włączenie w proces tworzenia nowego produktu ma na celu badanie odbioru rozwiązania, będącego przedmiotem projektu, przez rynek.

Spółki i centra

Przedsiębiorcy, zainteresowani rozwijaniem produktów przez zewnętrzne jednostki, muszą także pamiętać, że ich wyboru należy dokonać przy zachowaniu zasad konkurencyjności. Nie może to być zatem wybór dowolny. Ponadto, zgodnie z przepisami, wykonawcą usługi mogą być, spełniające dodatkowe kryteria, m.in.:

- spółki celowe uczelni,

- spółki celowe jednostki naukowej,

- centra transferu technologii uczelni,

- przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego,

- akredytowane laboratoria.

Firma – wnioskodawca jest zobowiązana zakończyć proces wyboru wykonawcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Nie wolno jednak podpisywać z nim wiążącej umowy, ponieważ zostanie to potraktowane jako rozpoczęcie realizacji projektu. A wówczas firma nie spełni kryterium „efektu zachęty". Dlatego zaleca się, aby wnioskodawca, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zawarł z wykonawcą umowę pod warunkiem zawieszającym dotyczącym złożenia wniosku o dofinansowanie, otrzymania informacji o rekomendacji projektu do dofinansowania lub zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Natomiast za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia usługi związanej z realizacją projektu, z wyłączeniem działań przygotowawczych do realizacji projektu, w szczególności procesu wyboru wykonawcy i przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy. Za rozpoczęcie realizacji projektu zostanie uznane zawarcie bezwarunkowej umowy pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem. Tak rozumiane rozpoczęcie, dokonane przed lub w dniu złożenia wniosku, dyskwalifikuje cały projekt, który w konsekwencji nie może otrzymać dofinansowania.

ile pieniędzy

Finanse i terminy

Zgodnie z regułami przyjętymi dla działania, maksymalna dopuszczalna intensywność wsparcia na poziomie projektu wynosi 85 proc. Jego wartość (kosztów kwalifikowanych) winna mieścić się w przedziale 60 tys. zł – 400 tys. zł. Ogółem na sfinansowanie działań zarezerwowano 50 mln zł, z czego blisko 4,9 mln zł na projekty realizowane na obszarze województwa mazowieckiego, a ponad 45,1 mln zł na działania przeprowadzane w pozostałych regionach. Ubiegać się o środki można poprzez złożenie wniosku, a wolno to zrobić w ramach rund, dla których terminy są następujące:

- dla rundy I – od 20 marca do 20 maja,

- dla rundy II – od 21 maja do 21 lipca,

- dla rundy III – od 22 lipca do 22 września,

- dla rundy IV – od 23 września do 28 listopada 2019 roku.

Za przeprowadzenie konkursu, nabór wniosków oraz ich ocenę odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Na jej stronie (www.parp.gov.pl) można znaleźć szczegółowe informacje, w tym regulamin, kryteria wyboru i wzory dokumentów. -

ocena wniosków

Kryteria wyboru projektów

W trakcie oceny wniosków badane i weryfikowane są następujące elementy:

- kwalifikowalność wnioskodawcy,

- rodzaje działalności pod kątem tych wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia,

- zgodność z zasadami horyzontalnymi (promowanie równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zrównoważony rozwój),

- kwalifikowalność podmiotowa wykonawcy usługi,

- zgodność projektu z zakresem działania, celowość, racjonalność podejmowanych kroków,

- wpisanie się działań rozwojowych w krajową inteligentną specjalizację,

- racjonalność i zasadność wydatków kwalifikowanych,

- wskaźniki projektu (czy są weryfikowalne, adekwatne, odzwierciedlają założone cele projektu),

- stopień gotowości wdrożeniowej rezultatów projektu,

- włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii lub nowego projektu wzorniczego. -

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA