fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Polskie Mosty Technologiczne - fundusze dla przedsiębiorców na międzynarodowa ekspansję

123RF
Do 27 marca trwa nabór wniosków do programu, którego celem jest wspomóc zagraniczną ekspansję małych i średnich przedsiębiorców. Do pozyskania jest maksymalnie 200 tys. zł przyznawanych zarówno w gotówkowej jak i bezgotówkowej formie.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu prowadzi program „Polskie Mosty Technologiczne" (działanie 3.3.1 programu „Inteligentny rozwój"). Wspiera on przedsiębiorców w ich planach międzynarodowej ekspansji, która może polegać zarówno na zwiększaniu eksportu, przeprowadzaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak i pozyskiwaniu zagranicznych partnerów do wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Działania skierowane są do mikro, małych i średnich firm, w tym w szczególności takich, które mogą się pochwalić dysponowaniem innowacyjnych produktów, usług lub technologii. Takich, które dawałyby im przewagę konkurencyjną na docelowych rynkach.

Celem działań, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy zakwalifikowani do programu, jest stworzenie i weryfikacja „szytej na miarę" strategii ekspansji zagranicznej dla każdej firmy. Poszczególne nabory wniosków mają także określone szczegółowe cele ekspansji. Aktualnie realizowany konkurs jest poświęcony rynkom: Australii, Indii oraz Izraela. Dlatego powinny nim zainteresować się firmy z tymi rynkami już może w jakimś stopniu związane, a przede wszystkim planujące na nie ekspansję.

Dwa etapy

Standardowa ścieżka realizacji projektu składa się z następujących komponentów:

- seminarium otwierającego – przedstawienie głównych założeń projektu, harmonogramu oraz wstępnej analizy rynków docelowych,

- etapu krajowego – pierwszy krok na drodze do zagranicznej ekspansji polegający na udziale w maksymalnie trzydniowym seminarium, podczas którego przedsiębiorca przygotowuje wstępną wersję strategii ekspansji na wybrany rynek zagraniczny. W tym czasie wolno korzystać z pomocy ekspertów, w celu wypracowywania finalnej wersji strategii ekspansji,

- etapu zagranicznego – koncentruje się na wdrażaniu strategii ekspansji na rynku docelowym ze wsparciem merytorycznym ekspertów zewnętrznych oraz przedstawicieli centrali i zagranicznego biura handlowego PAIH. Realizacja całego projektu nie może przekroczyć dziewięciu miesięcy.

Zagraniczny etap wdrażania strategii ekspansji może obejmować pobyt dwuosobowego zespołu przedsiębiorcy w wybranym kraju (maksymalnie miesięczny). Jego celem jest weryfikacja stworzonej strategii ekspansji na rynku docelowym, przy organizacyjnym i merytorycznym wsparciu ze strony pracowników centrali PAIH i lokalnego biura handlowego. A to poprzez np. zapewnienie miejsca do pracy, pomoc w umówieniu sesji prezentacyjnych dla partnerów biznesowych oraz realizacji spotkań typu B2B i B2C.

Handel i inwestycje

Granty mogą zostać przyznane mikro, małym lub średnim firmom, posiadającym odpowiedni potencjał rozwoju, dążących do:

- zwiększenia rozmiarów eksportu,

- podjęcia działań inwestycyjnych na rynkach zagranicznych,

- znalezienia partnerów zagranicznych do realizacji prac badawczo–rozwojowych.

Aby uzyskać dofinansowanie należy spełnić szereg kryteriów formalnych i merytorycznych. A oceniana są m.in.: innowacyjność oferowanych przez firmę produktów (usług, technologii), potencjał wnioskodawcy w kontekście rynku docelowego, konkurencyjność firmy na wybranym rynku ekspansji, fakt wpisywania się oferowanego produktu (usługi, technologii) w jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji, potencjalne korzyści z udziału w etapie zagranicznym dla rozwoju wnioskodawcy i wzmocnienia jego konkurencyjności lub uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku docelowym, umiejętność prezentacji produktu (usługi, technologii) przez zespół projektowy przedsiębiorstwa, poprawność działań przewidzianych do realizacji w strategii ekspansji, spodziewane efekty w postaci wartości dodanej przekładającej się na wzrost wartości eksportu firmy lub pozyskanie innych korzyści.

Potencjał wnioskodawcy

Przykładowo, kryterium odnoszące się do potencjału wnioskodawcy w kontekście identyfikacji rynku docelowego oceniane jest w szczególności przez pryzmat:

- historii i doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych (m.in. posiadanie udziału eksportu – rozumianego jako sprzedaż towarów i usług na rynkach zagranicznych – w całkowitej sprzedaży nie mniejszy niż 5 proc.),

- odpowiedniego uzasadnienia wyboru konkretnego rynku docelowego dla danego produktu (usługi/technologii),

- odpowiedniego zidentyfikowania potencjalnych użytkowników, klientów, licencjobiorców oraz inwestorów na rynku docelowym wraz ze wskazaniem dotychczasowych kontaktów z ekspertami i przedsiębiorstwami funkcjonującymi na rynku docelowym,

- możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego w dalszej perspektywie na rynku docelowym,

- identyfikacji mocnych i słabych stron wnioskodawcy w kontekście oferowania produktu, usługi lub technologii na rynku docelowym oraz wskazanie szans i barier dla rozwoju (wstępna analiza SWOT),

- potencjał wnioskodawcy do szybkiego wzrostu w zakresie wielkości: przychodów, zatrudnienia (m.in. poprzez badanie sytuacji finansowej będącej załącznikiem do wniosku).

Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5 przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane kryterium w stopniu:

5 – doskonałym,

4 – bardzo dobrym,

3 – dobrym,

2 – przeciętnym,

1 – niskim,

0 – niedostatecznym.

>Na co można wydawać pieniądze za granicą

W trakcie etapu zagranicznego przedsiębiorca otrzymuje grant w formie gotówkowej (przelew na konto firmy), który może być przeznaczony na sfinansowanie kosztów:

- doradztwa związanego z przygotowaniem firmy i jego produktu, usługi lub technologii do certyfikacji, takie jak: audyt przedcertyfikacyjny, przygotowanie procedur, dokumentacji, opracowanie systemu zarządzania jakością, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży produktów (usług, technologii) na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych na danym rynku, np. założenia lub przekształcenia spółki),

- doradztwa dotyczącego: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,

- doradztwa związanego z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu, usługi, technologii na nowy rynek,

- doradztwa związanego z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą odnoszących się do produktów, usług lub technologii przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,

- doradztwa związanego z zakupem wartości niematerialnych i prawnych,

- tłumaczeń przygotowanych strategii ekspansji oraz innych dokumentów,

- związanych z uczestnictwem m.in. w konferencjach branżowych, imprezach targowo –wystawienniczych i programach dotyczących internacjonalizacji (w tym: zakup powierzchni wystawienniczej, zabudowa, wpis do katalogu, bilety dla uczestników, pakiety uczestnictwa, spedycja eksponatów) nieprzekraczające 30proc. wartości grantu w formie gotówkowej,

- związanych z działaniami promocyjno-informacyjnymi, m.in. stworzeniem obcojęzycznej strony internetowej oraz publikacjami prasowymi, nieprzekraczające 10 proc. wartości grantu w formie gotówkowej.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA