fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Bony na innowacje dla MSP: nabór wniosków od 22 marca 2018 r.

123RF
Od 22 marca przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o finansowe wsparcie ich współpracy z sektorem naukowo-badawczym. To szansa na pozyskanie pieniędzy na zakup usług służących tworzeniu nowych lub doskonaleniu produktów, technologii lub wzorów.

Mikro, małe, a nawet średnie firmy nie dysponują zwykle potencjałem do stałego prowadzenia badań i prac rozwojowych, dzięki którym mogłyby pozyskiwać nowe technologie, wymyślać nowe procesy lub tworzyć innowacyjne produkty bądź usługi. Jednak nie oznacza to skazania ich na rolę imitatorów patrzących wyłącznie na to, co robią więksi w danej branży i próbujących nadążyć za rynkiem. Problem baraku własnego zaplecza badawczego oraz wykwalifikowanej kadry można rozwiązać poprzez nawiązanie współpracy z ośrodkami lub przedsiębiorcami, którzy takim zapleczem i kadrą dysponują.

Co więcej, na zainicjowanie takiej współpracy da się pozyskać unijne dofinansowanie. I to takie, które może sfinansować nawet 85 proc. kosztów, o ile te będą się mieścić w przedziale 60 tys. zł – 400 tys. zł. Przekładając to na dotację, która może zostać udzielona w formie refundacji poniesionych wydatków, oznacza to zwrot kwoty rzędu 51 tys. zł – 340 tys. zł.

Gdzie kryje się taki rodzaj wsparcia i dla kogo jest on przeznaczony? Mowa tutaj o działaniu lub inaczej jednej z części programu „Inteligentny rozwój". A kryjącej się pod numerem 2.3.2 i nazwą „Bony na innowacje dla MSP". Zgodnie z tym tytułem, wsparcie skierowane jest wyłącznie do tych firm, które – biorąc pod uwagę takie kryteria jak: wielkość zatrudnienia, przychodów i majątku, a także ewentualnych powiązań z innymi podmiotami – są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Znaleźć wykonawcę...

Kto może zostać wykonawcą usługi? Po pierwsze opracowanie nowego (udoskonalenie) towaru, usługi, technologii lub projektu wzorniczego firma może powierzyć jednostce naukowej, która ma przyznaną kategorię naukową co najmniej na poziomie B (A+, A lub B) i należy do tych wymienionych w art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki. Chodzi więc o:

- podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

- jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

- instytuty badawcze w rozumieniu ustawy o instytutach badawczych,

- międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- Polską Akademię Umiejętności,

- inne jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Ponadto prowadzenie prac badawczych oraz rozwojowych albo wzorniczych przedsiębiorca może zlecić:

- spółce celowej uczelni wyższej lub jednostki naukowej,

- jednostce typu centrum transferu technologii uczelni,

- przedsiębiorcy posiadającemu status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

- akredytowanemu laboratorium (posiadającemu akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanemu laboratorium przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

...i spełnić kryteria

Złożenie wniosku nie oznacza jeszcze uzyskania dotacji. Wszystkie aplikacje podlegają bowiem ocenie i tylko te, które spełnią wymagane kryteria, a w przypadku dużej konkurencji także w kryteriach rozstrzygających wypadną najkorzystniej, zostaną rekomendowane do wsparcia. To tworzy przedsiębiorcy drogę do podpisania umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, która przyjmuje wnioski i generalnie odpowiada za realizację działania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MSP".

Przygotowując wniosek o dofinansowanie należy w związku z tym uwzględnić, że oceniane jest to, czy:

- przedsiębiorca należy do grupy uprawnionych do składania wniosków i ubiegania się o pomoc (kwalifikowalność wnioskodawcy),

- przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia,

- projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,

- do wykonania usługi wybrany został odpowiedni podmiot (kwalifikowalność wykonawcy usługi rozwojowej),

- projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny,

- projekt wpisuje się w krajowe inteligentne specjalizacje,

- wydatki kwalifikowane są uzasadnione i racjonalne oraz zgodne z obowiązującymi limitami,

- wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu.

Ponadto oceniany jest także stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu (wyrobu, usługi, projektu wzorniczego lub technologii produkcji), czyli to jak szybko wynik projektu mógłby zaistnieć na rynku w postaci gotowego produktu lub usługi. Na większe wsparcie mają także szansę ci wnioskodawcy, którzy aktywnie włączą w realizację procesów będących istotą zamawianej usługi ostatecznych odbiorców. Chodzi o osoby, które są ostatecznymi adresatami towarów lub usług oferowanych przez daną firmę. Zgodnie z kryteriami wyboru, ocenie podlega bowiem także to, czy projekt obejmuje włączenie końcowych użytkowników (w rozumieniu ostatecznych odbiorców produktów przedsiębiorstwa) w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), nowego projektu wzorniczego lub nowej lub znacząco ulepszonej technologii poprzez ich udział w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji potrzeb w zakresie nowego rozwiązania, usługi, prototypu wyrobu.

Włączenie końcowych użytkowników powinno mieć miejsce w trakcie trwania usługi świadczonej przez wykonawcę (za proces ten odpowiedzialny jest wybrany wykonawca). Włączenie w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), nowego projektu wzorniczego lub nowej lub znacząco ulepszonej technologii ich końcowych użytkowników ma na celu badanie odbioru rynku na rozwiązanie będące przedmiotem projektu.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 22 marca do 22 listopada, z zastrzeżeniem podziału naboru na kilka etapów. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne, wzory dokumentów, opis kryteriów wyboru projektów można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.koltuniak@rp.pl

Konkurs w rundach

Zgodnie z regulaminem konkursu, nabór wniosków będzie prowadzony w rundach. W zależności więc od stopnia przygotowania wniosku o dofinansowanie, w tym stopnia zaawansowania procesu wyboru wykonawcy usługi, przedsiębiorca będzie mógł złożyć aplikację:

- dla rundy I – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 22 marca do 22 maja 2018 roku,

- dla rundy II – od 23 maja do 23 lipca,

- dla rundy III – od 24 lipca do 24 września,

- dla rundy IV – od 25 września do 22 listopada.

Wybór wykonawcy i umowa warunkowa

Przedsiębiorcy starający się o unijne dofinansowanie skrupulatnie muszą przestrzegać tzw. efektu zachęty. W przypadku opisywanego programu wsparcia wiąże się on z tym, że dofinansowanie może zostać udzielone wyłącznie pod warunkiem, że realizacja projektu została rozpoczęta najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia towarów lub usług związanych z realizacją projektu, z wyłączeniem działań przygotowawczych do realizacji projektu, w szczególności procesu wyboru wykonawcy i przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy.

Za rozpoczęcie realizacji projektu zostanie uznane zawarcie umowy pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem. Zaleca się, aby wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zawarł z wykonawcą umowę pod warunkiem zawieszającym dotyczącym złożenia wniosku o dofinansowanie, otrzymania informacji o rekomendacji projektu do dofinansowania lub zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wnioskodawca jest zobowiązany zakończyć proces wyboru wykonawcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Kryteria rozstrzygające

W sytuacji, gdy środki finansowe przeznaczone na dany nabór nie będą pozwalały na objęcie wsparciem wszystkich projektów, które po ocenie merytorycznej (punktowej) uzyskały jednakową liczbę punktów, o kolejności na liście rankingowej decydować będą kryteria rozstrzygające:

- I stopnia - stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu,

- II stopnia - włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) projektu wzorniczego lub technologii produkcji,

- III stopnia - wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego – w przypadku zastosowania tego kryterium wyższą pozycję na liście rankingowej otrzyma projekt złożony przez przedsiębiorcę, który na moment złożenia wniosku jest od co najmniej sześciu miesięcy członkiem klastra, który otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego,

- IV stopnia - wskaźnik „Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług".

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA