fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne z działania 3.2.1 „Badania na rynek"

123RF
Ponad pół miliarda złotych może trafić do mikro, małych i średnich firm, które prowadziły lub zlecały prowadzenie badań, a teraz, dysponując ich wynikami, chciałyby wprowadzić do produkcji nowe towary, usługi lub procesy.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dla przedsiębiorców. To kolejny raz, jak uruchomione zostaną środki działania 3.2.1 „Badania na rynek" programu „Inteligentny rozwój". Ściślej rzecz ujmując, ogłoszone zostały trzy konkursy badania na rynek:

- konkurs ogólny,

- średnie miasta,

- dostępność plus.

W tym miejscu koncentrujemy się na zaproszeniu do składania wniosków, które skierowane jest do przedsiębiorców ze średnich miast i ich okolic. Tylko dla nich zarezerwowano 550 mln zł, które to środki mogą wspierać innowacyjne przedsięwzięcia wdrożeniowe.

Czytaj także: Dotacje unijne 2019: konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Dla firm z obrotami

Z oferty mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które – oprócz spełnienia kryterium wielkości – dodatkowo mogą się pochwalić, tym że:

- zamknęły co najmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,

- przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie trzech lat poprzedzających rok, w którym składają wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),

- prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

Te ostatnie wymogi są kluczowe. Dysponowanie obiecującymi wynikami badań przemysłowych i prac rozwojowych i chęć wykorzystania ich w praktyce musi bowiem stanowić bazę każdego projektu.

Wyniki badań

A wszystko dlatego, że dofinansowanie mogą otrzymać przedsięwzięcia dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prac badawczo-rozwojowych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych. Dofinansowanie w konkursie jest przeznaczone wyłącznie dla projektów realizowanych w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 11 do regulaminu konkursu, to jest na terenie miast średnich wraz z okolicznymi gminami wyszczególnionych w przyjętym przez Ministerstwo Rozwoju Pakiecie dla miast średnich.

Warto zaznaczyć, że w odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców od tego roku zmieniły się kryteria wyboru projektów w konkursach o dofinansowanie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych i wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów. Nowością jest zniesienie limitu maksymalnej kwoty dofinansowania projektu w wysokości 20 mln zł. Kolejnym ułatwieniem jest niższy minimalny próg kosztów kwalifikowanych projektu, obniżony z pięciu do jednego mln zł. Tym samym nawet nieco mniejsze projekty mogą liczyć na pomoc finansową. Rozszerza się także katalog wsparcia. Przede wszystkim włączono możliwość finansowania innowacji procesowych.

Inwestycje i doradztwo

Pieniądze z dotacji należy przede wszystkim przeznaczyć na działania inwestycyjne. Wprowadzanie nowych produktów, usług lub procesów powinno być bowiem istotą wszystkich projektów. Jednak inwestycje w środki trwałe nie zamykają katalogu dopuszczalnych wydatków kwalifikowanych, czyli takich, które podlegają rozliczeniu. Przykładowo, jeżeli na etapie wdrażania okaże się, że produkt (technologia) wymagają jeszcze ulepszeń (dopracowania) dopuszczalne jest prowadzenie prac rozwojowych. Gdyby wprowadzanie innowacji wymagało zmiany modelu biznesowego lub innych, choćby i mniejszych dostosowań, firma może skorzystać z zewnętrznych usług doradczych. Także ich zakup może zostać rozliczony w ramach dotacji.

Reasumując, przedsiębiorcy mogą więc wydawać środki na:

- zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów,

- zakup nieruchomości (chociaż w bardzo ograniczonym finansowo stopniu),

- roboty budowlane,

- budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal,

- nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Powyższe wydatki są dopuszczalne w zakresie działań inwestycyjnych. Z kolei do kosztów kwalifikowanych w zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:

- wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,

- badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,

- operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Natomiast kosztami kwalifikowanymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub marketingu i reklamy. ©?

Kryteria wyboru, czyli co decyduje o wyborze projektów

Część kryteriów stosowanych przy wyborze projektów ma charakter zerojedynkowy i ich spełnienie jest obligatoryjne. Inne są oceniane w szerszej skali, a liczba uzyskanych punktów decyduje o szansach uzyskania dofinansowania. Generalnie, lista kryteriów dla działania 3.2.1 „Badania na rynek" jest następująca:

- projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych,

- projekt jest przygotowany do realizacji,

- wydatki w ramach projektu są racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz zgodne z obowiązującymi limitami,

- wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu,

- wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu,

- projekt dotyczy jednej z dopuszczalnych w ramach działania 3.2.1 programu „Inteligentny rozwój" form inwestycji początkowej,

- projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013,

- innowacyjność produktu lub procesu technologicznego,

- opłacalność projektu i uzasadnienie jego realizacji,

- projekt wpisuje się w krajową inteligentną specjalizację (spełnienie tego kryterium nie jest obowiązkowe, chociaż spełnienie zwiększa oczywiście szanse na uzyskanie dotacji),

- wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (niespełnienie tego kryterium nie dyskwalifikuje automatycznie projektu),

- projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego,

- kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania,

- przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia,

- przedmiot projektu mieści się w zakresie działalności objętej kodami klasyfikacji PKD/EKD określonymi w regulaminie danego konkursu (dotyczy konkursów dedykowanych danej branży/obszarowi działalności gospodarczej),

- projekt jest realizowany na terytorium Polski (dotyczy konkursów ogólnych) lub projekt jest realizowany w lokalizacjach wskazanych w regulaminie konkursu (dotyczy konkursów dla miast średnich). -

Ważne terminy

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w okresie od 25 marca do ósmego maja. Nie przewiduje się podziału naboru na rundy, jak i możliwości skrócenia okresu przyjmowania aplikacji. Firmy, zainteresowane udziałem w konkursie, znajdą o nim więcej informacji, w tym jego regulamin, wzory dokumentów, opis kryteriów wyboru projektów na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). -

Ocena innowacyjności

W myśl kryteriów dla działania „Badania na rynek" wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej lub technologicznej innowacji procesowej co najmniej na skalę polskiego rynku. Oznacza to, że objęty wdrożeniem produkt (proces technologiczny) charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych/stosowanych na rynku polskim i jednocześnie w przypadku innowacyjności produktowej nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla odbiorców produktu.

W trakcie oceny premiowane będą projekty o innowacyjności przekraczającej skalę kraju, z dużym potencjałem rozwojowym z punktu widzenia branży i rynku oraz projekty z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie i wiedzochłonnych usług (zgodnie z klasyfikacją Eurostat).

Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 4 pkt, przy czym wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący rekomendowanie projektu do wsparcia, wynosi 1 pkt. -

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA