fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Jaka odpowiedzialność komandytariusza, który zawiera umowę spółki z komplementariuszem

Fotolia.com
- Jaka jest odpowiedzialność komandytariusza, który zawiera umowę spółki z osobą prowadzącą przedsiębiorstwo, czyli z komplementariuszem? Jak powinna być skonstruowana firma spółki komandytowej? Czy skrót firmy sp.k. podlega zgłoszeniu do KRS? I wreszcie, jaki jest skutek umieszczenia w firmie sp.k. nazwy bądź nazwiska komandytariusza – pyta pan Jan.

Przepis art. 116 kodeksu spółek handlowych dopuszcza ewentualność zawarcia umowy spółki komandytowej z osobą prowadzącą przedsiębiorstwo we własnym imieniu i na własny rachunek. W przeciwieństwie do koncepcji przyjętej w art. 33 cytowanej ustawy – zakładającej, że stroną umowy spółki jawnej może być tylko prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą – możliwe jest zawiązanie przez komandytariusza kontraktu spółki komandytowej zarówno z osobami fizycznymi, prawnymi, jak również jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, ale posiadającymi zdolność prawną, prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (występujących w roli komplementariusza). Działalnością gospodarczą zaś – według art. 3 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – jest zorganizowaną działalnością zarobkowa, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły. Pod pojęciem „przedsiębiorstwa" kryje się natomiast zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj też:

Obejmuje on w szczególności: nazwę, własność ruchomości bądź nieruchomości – w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów ich najmu i dzierżawy oraz do korzystania z nich na podstawie innych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje, zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa, a nadto księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie jest to katalog zamknięty, o czym świadczy sformułowanie „w szczególności".

Komandytariusz, który zawiera umowę spółki z osobą prowadzącą przedsiębiorstwo we własnym imieniu i na własny rachunek (jako komplementariuszem), odpowiada również za zobowiązania związane z jego prowadzeniem, a istniejące w chwili wpisu spółki do KRS.

Dotyczy to tylko sytuacji, kiedy ww. przedsiębiorstwo stanowi wkład komplementariusza do spółki (nabycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 554 k.c.). Omawiane zaległości mogą powstać zarówno przed, jak i po zawarciu kontraktu spółki. Warunek, że muszą być one aktualne w dacie wpisu spółki do rejestru, a ponadto być związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Z owego zakresu odpowiedzialności wyłączone są zatem wszelkie prywatne zaległości prowadzącego przedsiębiorstwo.

Zapisy umowy spółki wyłączające albo ograniczające odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania mające związek z – wniesionym do niej tytułem wkładu – przedsiębiorstwem osoby prowadzącej je we własnym imieniu i na własny rachunek, a istniejące w dniu zarejestrowania spółki, nie wywołują skutków prawnych wobec osób trzecich (ewentualnie mogą je wywołać w sferze wewnętrznej, gdy tak stanowi umowa danego podmiotu). Przepis art. 116 k.s.h. ma więc charakter bezwzględnie obowiązujący.

* * * * *

Co do zasady w skład firmy spółki komandytowej mogą wchodzić wyłącznie nazwiska albo nazwy komplementariuszy. W sytuacji, w której spółkę komandytową tworzą jedynie osoby fizyczne, korpus firmy powinien zawierać nazwisko jednego, kilku, ewentualnie wszystkich wspólników ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania (tj. komplementariuszy). Może być on też wzbogacony ich imionami albo pierwszymi literami imion. Koniecznym dodatkiem natomiast jest oznaczenie „spółka komandytowa". Przy czym, nie może być on - przy zgłoszeniu do KRS – skracany ani używany w innych, niż polski, językach. Dopuszczalne jest za to podanie w dodatku pozostałych informacji o prowadzonym przedsiębiorstwie, np. o rodzaju działalności. Gdy zaś komplementariuszem jest osoba prawna bądź spółka osobowa, to w firmie podmiotu – oprócz dodatku „spółka komandytowa" – należy podać jej pełne brzmienie. Nie jest jednak wykluczone zamieszczenie nazwiska komplementariusza – osoby fizycznej.

Możliwe jest używanie w obrocie tylko jednego skrótu, a mianowicie „sp.k.". Oznacza to, że zakazane jest wprowadzanie innych skrótów dodatków, podobnie jak nie podlega skróceniu korpus firmy. Obrót zaś to każda sprawa wykraczająca poza stosunek spółki. Ewentualność posługiwania się skrótem nazwy przewiduje także art. 435 § 4 k.c., nakładając równocześnie obowiazek zgłoszenia go w KRS (art. 432 § 2 k.c.).

W świetle art. 104 § 4 k.s.h. zakazane jest umieszczanie w firmie sp.k. nazwy bądź nazwiska komandytariusza. Naruszenie dyspozycji cytowanego przepisu skutkuje rozszerzeniem odpowiedzialności tego uczestnika podmiotu za jego zobowiązania wobec osób trzecich. Z dniem zarejestrowania takiej nazwy przestaje być ona zatem limitowana wysokością sumy komandytowej, a staje się nieograniczona, osobista, solidarna i subsydiarna. Komandytariusz odpowiada więc, w takim przypadku, jak komplementariusz. ?

—Anna Borysewicz adwokat

Podstawa prawna: art. 33, 104, 116 oraz art. 119 ustawy z 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2244)

art. 33–331, 432 § 2, art. 435 § 3–4 oraz art. 551 oraz art. 555 ustawy z 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 80)

art. 3 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1633)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA