fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dofinansowanie dla przedsiębiorców chroniących własność przemysłową

123RF
Przedsiębiorcy z sektora MSP mogą liczyć na zwrot od 5 tys. zł do nawet pół mln zł poniesionych na zakup usług doradczych i sfinansowanie procedur związanych z uzyskiwaniem patentów i innych praw ochronnych lub realizacją praw z nich wynikających. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od szóstego marca.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz kolejny otwiera worek z pieniędzmi na dofinansowanie projektów związanych z ochroną własności przemysłowej. O środki te mogą się starać mikro, małe i średnie firmy, które rozwijają swoje produkty, usługi, technologie i procesy, planują je wdrożyć do działalności, ale wcześniej zadbać o ich odpowiednią ochronę przed konkurencją. Mogą to robić także te firmy, które posiadają taką ochronę, ale muszą zadbać o ich skuteczną realizację.

Dofinansowaniu właśnie takich przedsięwzięć służy działanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" programu „Inteligentny rozwój". Ma ono swoje dwie odsłony. Z jednej strony pozwala sfinansować działania związane z uzyskiwaniem ochrony, z drugiej z realizacją praw już z niej wynikających. Chodzi więc o uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy przedsiębiorca – wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia powyższych praw ochrony własności przemysłowej.

Dokumenty i procedury

Przedsiębiorcy, których wnioski zostaną zakwalifikowane (spełnią wymagane kryteria), mogą oczekiwać refundacji połowy poniesionych kosztów. W przypadku uzyskiwania ochrony własności przemysłowej mogą to być koszty uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych tj. wydatki poniesione na:

- opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego,

- pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej,

- pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej.

Dodatkowo budżet projektu może przewidywać zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z przygotowaniem firmy do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia. Tym samym kwalifikowane będą koszty:

- zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, których dotyczy projekt, a dodatkowo dotyczą obszarów, na których wnioskodawca zamierza uzyskać ochronę,

- zakupu usług doradczych w zakresie poszukiwania, określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, z obszaru na którym obowiązywać ma ochrona danego przedmiotu oraz przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,

- zakupu analizy czystości patentowej (freedom-to-operate) związanej z procesem komercjalizacji przedmiotu objętego zgłoszeniem.

Dopuszczalne jest także sfinansowanie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Natomiast do kosztów kwalifikowanych w zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych. W praktyce chodzi więc o wydatki na:

- pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony,

- opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu,

- pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji.

Zgodnie z zasadami przyjętymi dla działania 2.3.4 minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 10 tys. zł, zaś maksymalna nie może przekroczyć jednego mln zł.

Wnioski w rundach

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w okresie od szóstego marca do 29 listopada, z zastrzeżeniem, że cały konkurs podzielony jest na rundy:

- dla rundy I – nabór wniosków o dofinansowanie zostanie przeprowadzony w terminie od 6 marca do 30 kwietnia 2018 roku,

- dla rundy II – nabór wniosków o dofinansowanie będzie miał miejsce od 1 maja do 30 czerwca 2018 roku,

- dla rundy III – od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 roku,

- dla rundy IV – od 1 września do 31 października 2018 roku,

- dla rundy V – od 1 listopada do 29 listopada 2018 roku.

Warto jednak wziąć pod uwagę to, że konkurs może zostać zamknięty wcześniej, o ile wartość złożonych wniosków (wartość pomocy o jaką będą ubiegać się przedsiębiorcy) przekroczy 120 proc. dostępnego budżetu. A ten składa się z dwóch części. Osobna pula zarezerwowana jest dla firm z województwa mazowieckiego (4,4 mln zł), odrębna przeznaczona dla przedsiębiorców z pozostałych regionów kraju (45,5 mln zł). Wspomniany próg 120 proc. będzie określany odrębnie dla obu części budżetu. Może być więc tak, że nabór dla firm z Mazowsza zostanie wstrzymany, natomiast przedsiębiorcy z pozostałych województw będą jeszcze mogli składać aplikacje.

Firmy, zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji o zasadach działania tej części programu „Inteligentny rozwój", mogą zapoznać się z dokumentacją konkursową na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kryteria wyboru, czyli kto ma największe szanse

Na potrzeby wyboru projektów wpisujących się w cele działania 2.3.4 przewidziano osiem kryteriów, z których wszystkie muszą zostać spełnione. Są one następujące:

- kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania (m.in. czy firma należy do grupy mikro, małych lub średnich, w tym uwzględniając ewentualne powiązania, czy prowadzi działalność na terenie kraju, czy nie ciąży na niej obowiązek zwrotu dotacji w związku z nieprawidłowo wykonanym innym projektem objętym pomocą publiczną),

- przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia (chodzi o rodzaje działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa w: § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu „Inteligentny rozwój", w art. 1 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu, w art. 3 ust. 3 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia"),

- projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zrównoważony rozwój ),

- projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny (m.in. ocenie podlega to, czy informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie opisujące cele i budżet stanowią zwartą i logiczną całość obrazującą przyczyny, przebieg i efekty planowanego do realizacji przedsięwzięcia objętego projektem),

- projekt wpisuje się w krajową inteligentną specjalizację (w ramach oceny tego kryterium weryfikacji podlega, czy przedmiot projektu wpisuje się w dokument strategiczny pn. „Krajowa Inteligentna Specjalizacja", stanowiący załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. Ocena dokonywana będzie zgodnie z wersją dokumentu, aktualną na dzień ogłoszenia naboru),

- wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne,

- wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu,

- wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do uzyskania ochrony własności przemysłowej (w przypadku typu projektów dotyczących realizacji ochrony kryterium to uznaje się za spełnione).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA