fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Sądowy zakaz prowadzenia działalności skutkuje wykreśleniem z rejestru VAT

www.sxc.hu
Od 2 stycznia 2019 r. rozszerzony został katalog przypadków kiedy naczelnik urzędu skarbowego nie wpisuje podmiotu jako podatnika VAT albo z urzędu usuwa go z rejestru.

Zgodnie z dodanymi od 2 stycznia 2019 r. przepisami, naczelnik urzędu skarbowego:

- nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli wobec tego podmiotu sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (zob. art. 96 ust. 4a pkt 6 ustawy o VAT),

- wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli wobec tego podatnika sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (zob. art. 96 ust. 9 pkt 6 ustawy o VAT).

Sądowy zakaz prowadzenia działalności orzekany jest na podstawie odrębnych przepisów. W szczególności należy wskazać, że na podstawie:

- przepisów kodeksu karnego może być orzeczony:

– zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,

– zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,

- przepisów kodeksu karnego skarbowego może być orzeczony zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej,

- przepisów prawa upadłościowego może być orzeczone pozbawienie na okres od roku do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej.

Na podstawie odrębnych przepisów sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być całkowity albo dotyczyć określonej działalności gospodarczej. Ustawa o VAT nie dokonuje takiego rozróżnienia. Może to oznaczać, że brak zarejestrowania lub wykreślenie z urzędu z rejestru podatników VAT dotknie także podatników, wobec których sądowy zakaz prowadzenia działalności dotyczy tylko wybranych rodzajów działalności gospodarczej (tj. nie jest całkowity).

Ponadto ustawa o VAT nie precyzuje, czy przewidziane sankcje związane z sądowym zakazem prowadzenia działalności, tj. odmowa rejestracji podmiotu jako podatnika VAT albo wykreślenie z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT, mają być stosowane już z chwilą orzeczenia przez sąd takiego zakazu, czy dopiero z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia. Może to być źródłem wątpliwości interpretacyjnych.

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna:art. 96 ust. 9 pkt 6 oraz ust. 4a pkt 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2174 ze zm.)

podstawa prawna:art. 10 ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r., poz. 2354)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA