fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne na zagraniczne ekspansje

123RF
Przedsiębiorcy z makroregionu Polski wschodniej będą mogli uzyskać wsparcie na przygotowanie firmy i jej produktów do międzynarodowej ekspansji. Dotacje będzie można wykorzystać np. na zakup usług doradczych oraz udział w międzynarodowych targach, misjach i wystawach.

Komitet Monitorujący program „Polska wschodnia" przyjął kryteria wyboru projektów dla tzw. działania 1.2 „Internacjonalizacja MSP". Celem tej części programu, skierowanego do przedsiębiorców z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, jest zwiększenie aktywności firm na międzynarodowych rynkach.

– Kryteria, które przyjęliśmy, są wynikiem uzgodnień i konsultacji z szerokim gronem partnerów zaangażowanych w realizację programu. Wiedza członków Komitetu i Grupy Sterującej ds. Polski Wschodniej, jak również uwagi Komisji Europejskiej pozwoliły nam wypracować optymalne kryteria, na podstawie których będziemy wybierać projekty do dofinansowania – powiedział po posiedzeniu komitetu Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju.

Będą dwa etapy

Działanie 1.2 programu „Polska wschodnia" ma wspierać małe i średnie firmy w ich umiędzynarodowieniu. Chodzi o to, aby przedsiębiorcy, dysponujący ciekawym produktem lub usługą mogli pozyskać dofinansowanie na przygotowanie swoistego planu podboju rynku lub rynków zagranicznych oraz dostosowanie produktu do jego lub ich wymogów. Następnie otrzymają pomoc na wprowadzenie tego planu w życie.

Cały proces wsparcia będzie dwuetapowy. Najpierw firmy z makroregionu mające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który może być przedmiotem sprzedaży zagranicznej, będą mogły się starać o maksymalnie 50 tys. zł na zakup usługi doradczej w zakresie opracowania odpowiedniego modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji.

Wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w firmie związanego z internacjonalizacją jego działalności. Ten pierwszy etap może obejmować m.in.:

- analizę możliwości eksportowych firmy,

- wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,

- koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,

- wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),

- rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki itp.),

- propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

Wdrożenie planu

Następnie firmy będą mogły starać się o kolejną dotację – do 500 tys. zł – z przeznaczeniem m.in. na zakup usługi doradczej związanej z dostosowaniem produktu do rynków docelowych, udziałem w zagranicznych targach i wystawach międzynarodowych, a także na zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z wdrożeniem opracowanego na I etapie modelu biznesowego. W tym wypadku wsparcie może obejmować:

- doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,

- doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),

- doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalnoprawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,

- doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,

- zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20 proc. tzw. wydatków kwalifikowanych.

Ponadto w ramach II etapu przewiduje się wsparcie na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych, ale wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20 proc. tzw. wydatków kwalifikowanych w ramach II etapu).

Ruszą konkursy

W 2016 r. odbędą się dwa konkursy dotyczące I etapu wsparcia, na które łącznie zostanie przeznaczonych 15 mln zł. Pierwszy zostanie ogłoszony w marcu (nabór rozpocznie się w kwietniu, a zakończy w maju). Drugi zaplanowano na październik–listopad 2016 r. Konkurs dotyczący drugiego etapu (z budżetem 50 mln zł) zostanie ogłoszony w grudniu 2016 r.

Instytucją odpowiedzialną za nabór i ocenę wniosków będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. To jej powierzono bowiem realizację działania 1.2 „Internacjonalizacja MSP". Więcej informacji o tym programie, w tym kryteria formalne i merytoryczne, którym będą musiały sprostać firmy starające się o wsparcie, można znaleźć na stronie www.polskawschodnia.gov.pl. Ponadto ogłoszenie o konkursie wraz z jego regulaminem zostanie opublikowane na stronie PARP.

podstawa prawna: Pomoc dla firm będzie udzielana w oparciu o przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I „Przedsiębiorcza Polska wschodnia" programu „Polska wschodnia" (DzU z 2015r., poz. 1007)

Kierunkowe zasady wyboru projektów

Wsparciem na I etapie zostaną objęte projekty, w których firmy-wnioskodawcy jeszcze przed złożeniem wniosku dokonają konkurencyjnego wyboru wykonawcy usług doradczych w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją ich działalności. W trakcie oceny zweryfikowany zostanie potencjał i doświadczenie wskazanego wykonawcy do realizacji usług w ramach projektu.

W ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MSP" priorytetowo traktowane będą projekty:

- wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski wschodniej,

- których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych przedsiębiorstwach,

- przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30 proc. sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,

- przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA