fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Jak zarząd spółki z o.o. podejmuje uchwały

123RF
W jaki sposób zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje uchwały – pyta pani Janina.

Warunkiem podjęcia uchwały przez zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: sp. z o.o.) jest prawidłowe zawiadomienie wszystkich członków tego organu o posiedzeniu, a nadto powzięcie jej bezwzględną większością głosów (art. 208 § 5 k.s.h.). W świetle art. 4 § 1 pkt 10 k.s.h. bezwzględna większość głosów oznacza zaś więcej niż połowę oddanych głosów. Zgodnie, z kolei, z pkt 9 cyt. przepisu „głosy oddane" to zarówno te opowiadające się za daną uchwałą, przeciwko niej, jak również wstrzymujące się od jej podjęcia (oddane zgodnie z k.s.h. albo umową spółki). Przy obliczaniu głosów nie uwzględnia się więc głosów nieważnych, jak również tych, których nie oddano (bo np. ktoś w ogóle odmówił udziału w akcie głosowania). Głosowanie powinno odbywać się osobiście. Jednakże umowa spółki może – analogicznie do treści art. 222 § 3 k.s.h. – dopuścić głosowanie na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu. Do skutecznego podjęcia uchwały nie jest natomiast wymagany podpis przewodniczącego (prezesa zarządu) ani jej ogłoszenie. Uchwała zapada z chwilą jej powzięcia, a nie – złożenia pod nią parafy. Zostaje ona przyjęta lub odrzucona z zakończeniem głosowania, a nie – z chwilą jej podania do wiadomości. Powołana norma art. 208 § 5 k.s.h. znajduje zastosowanie, jeżeli zarząd jest wieloosobowy, a umowa sp. z o.o. nie stanowi inaczej (czyli np. bezwzględna większość głosów może być zastąpiona jednogłośnością).

K.s.h. nie zawiera żadnych regulacji odnoszących się do sposobu informowania członków zarządu o posiedzeniach tego organu. Kwestia ta powinna zatem znaleźć wyraz albo w regulaminie owego gremium bądź też w umowie spółki. W przeciwnym wypadku, zawiadomienie o posiedzeniu może mieć zarówno postać sformalizowaną (np. list polecony, poczta kurierska za potwierdzeniem odbioru), jak również odformalizowaną (np. telefoniczną, ustną). W sytuacji więc, w której wszyscy członkowie zarządu zostaną prawidłowo poinformowani o jego posiedzeniu, ale jeden z nich nie będzie na nim obecny (np. z powodu choroby), to – przy założeniu, że zarząd liczy co najmniej 3 członków – uchwała będzie mogła być skutecznie powzięta.

Umowa sp. z o.o. może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.

Uchwały zarządu sp. z o.o. podlegają zaskarżeniu w trybie art. 189 k.p.c. (tj. żądania ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego bądź prawa) po wykazaniu przez wnoszącego powództwo interesu prawnego. Analogiczny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w uchwale podjętej w składzie 7 sędziów 18 września 2013 r., III CZP 13/13 (nie ma ona mocy zasady prawnej).

Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały zarządu sp. z o.o. wnosi się do właściwego dla siedziby spółki Sądu Okręgowego – najlepiej (ale nie jest to konieczne) – Wydziału Gospodarczego, bo przedmiotowa sprawa należy do kategorii spraw ze stosunku spółki. Podmiot występuje – w przedmiotowym procesie- w charakterze pozwanego reprezentowanego przez radę nadzorczą albo pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników, ewentualnie- w braku organu nadzoru oraz uchwały zebrania udziałowców o ustanowieniu pełnomocnika- kuratora ustanowionego przez sąd rozpoznający sprawę na wniosek powoda. Pozew podlega stałej opłacie sądowej w kwocie 2 tys. zł (od każdej uchwały).

Podjęcia przez zarząd sp. z o.o. uchwały wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności podmiotu, jak również te, które wprawdzie nie wykraczają poza owe spectrum, ale przed ich załatwieniem przez jednego z członków zarządu, choćby jedna z pozostałych osób tworzących obsadę tego gremium, sprzeciwiła się ich przeprowadzeniu. ?

—Anna Borysewicz, adwokat

Podstawa prawna: art. 4 § 1 pkt 9–10, art. 208 § 1 i 3–5 i § 8 oraz art. 210 § 1 ustawy z 15 września 2000 r.– Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2244)

art. 17 pkt 42, art. 40, 69 oraz art. 189 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2432)

art. 58 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2244)

art. 29 pkt 5 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1629)

art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 723)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA