fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Fundusze unijne: połączone dotacje dla firm na usługi doradcze i zakupy inwestycyjne

123RF
Mikro, małe i średnie firmy, które skorzystają z usług akredytowanych ośrodków doradczych i dzięki nim wprowadzą innowacje technologiczne, otrzymają pieniądze zarówno na zakup tych usług, jak i przeprowadzenie inwestycji wdrożeniowej.

Rozpoczął się ostatni etap naboru wniosków w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest on skierowany do mikro, małych i średnich firm, które mają szansę na zdobycie dofinansowania przeznaczonego na zakup specjalistycznych usług doradczych związanych z przygotowaniem firmy i jej zespołu do wprowadzenia nowych rozwiązań o charakterze technologicznym (innowacji technologicznej) skutkujących wprowadzeniem nowego lub zmodernizowanego produktu lub procesu. Chodzi więc o usługi, które wolno scharakteryzować jako proinnowacyjne, mające pomóc w wykreowaniu innowacyjnego rozwiązania lub rozwinięciu pomysłu już stworzonego przez firmę, przygotowaniu całej organizacji i jej otoczenia do wdrożenia tego rozwiązania i wreszcie uczynienia tego.

Jednak na tym wsparcie, jakie oferowane jest poprzez działanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP", nie kończy się. Dodatkowo firmy będą mogły pozyskać środki na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych, niezbędnych do praktycznego wykorzystania innowacji. Można więc powiedzieć, że ta część programu „Inteligentny rozwój" łączy w sobie dwa rodzaje dotacji: na zakup usług doradczych oraz na wsparcie działań inwestycyjnych.

Tylko z akredytacją

W przypadku omawianego wsparcia, usługę proinnowacyjną mogą świadczyć maksymalnie trzy instytucje otoczenia biznesu wybrane przez wnioskodawcę przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przewidziana do wykonania usługa musi być świadczona przez akredytowane IOB albo IOB zgłoszone do akredytacji. Akredytacja powinna dotyczyć zakresu usług wskazanych przez przedsiębiorcę we wniosku o dofinansowanie. Zgłoszenie IOB do akredytacji w zakresie usług wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie musi nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Instytucja wskazana przez wnioskodawcę musi zostać akredytowana przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie wskazanych usług przed podpisaniem (zawarciem) umowy o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z regulaminem konkursu, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie możliwe jest zawarcie z wykonawcami, w tym z akredytowanymi instytucjami doradczymi umów warunkowych związanych z realizacją zadań przewidzianych w projekcie z warunkiem zawieszającym do czasu złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania dofinansowania na realizację projektu. Umowa warunkowa musi zawierać zobowiązanie do realizacji zakresu zamówienia w okresie realizacji projektu. Zawarcie z wykonawcą umowy bezwarunkowej:

- będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem do realizacji zamówienia na rzecz wnioskodawcy,

- zakładającej realizację zamówienia przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia takiego wniosku zostanie uznane za rozpoczęcie realizacji projektu, a tym samym wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu uznane zostaną za niekwalifikowane (wniosek zostanie odrzucony, nie otrzyma dofinansowania).

Dozwolone wydatki

Przygotowując i zgłaszając projekt do dofinansowania należy przestrzegać minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z regulaminem konkursu, przedsiębiorca musi więc przygotować budżet na poziomie minimum 50 tys. zł. Przy tym jest to minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu ogółem, a także minimalna wartość kosztów kwalifikowanych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji. Innymi słowy budżet na poziomie 50 tys. zł kosztów kwalifikowanych nie pozwoliłby w ogóle sfinansować kosztów inwestycyjnych.

Z kolei maksymalna wartość kosztów usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 500 tys. zł. Jednocześnie ich wartość ma wpływ na wielkość inwestycyjnej części przedsięwzięcia. Zgodnie z zasadami działania 2.3.1 maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji początkowej musi być bowiem niższa niż dwukrotność wartości kosztów usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji. Jak łatwo ustalić, koszty kwalifikowane części inwestycyjnej muszą być niższe od miliona zł.

Co do poziomu refundacji poniesionych wydatków, to należy wspomnieć, że maksymalna intensywność dofinansowania dla usług doradczych wynosi 70 proc. kosztów. Poziom ten dotyczy wyłącznie tych przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie. W przypadku firm niespełniających tego warunku, maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 50 proc.

W przypadku działań inwestycyjnych (zakup maszyn, urządzeń, technologii, materiałów i prac budowlanych, itp.) maksymalna intensywność dofinansowania będzie ustalana w oparciu o § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (DzU z 2014 r., poz. 878).

Firmy, które chciałyby skorzystać z opisanego wsparcia, muszą przygotować i złożyć aplikacje do końca lutego. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). ©?

Co wolno kupić

Do kosztów kwalifikowanych usług doradczych w zakresie innowacji oraz wsparcia innowacji zalicza się koszty następujących usług:

- analizy alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji,

- uszczegółowienia i oceny wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji,

- przygotowania szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji,

- identyfikacji i mapowania kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji,

- poszukiwania i nawiązania kontaktu z dostawcą technologii,

- pomocy w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji,

- pomocy w procesie przygotowania lub przeprowadzenia negocjacji z dostawcą technologii,

- doradztwa w procesie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii,

- analizy ryzyka wdrożenia innowacji,

- doradztwa i pomocy w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji,

- doradztwa, pomocy i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji,

- monitorowania i oceny efektów wdrożenia innowacji,

- analizy wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne,

- doradztwa w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej,

- opracowania strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji,

- doradztwa w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji,

- pozostałego uzasadnionego doradztwa niezbędnego do wdrożenia innowacji technologicznej.

- udostępniania przestrzeni biurowej,

- udostępniania banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku,

- udostępniania laboratoriów,

- znakowania, testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

Działanie 2.3.1 w skrócie

Zgodnie ze szczegółowym opisem działania 2.3.1, dofinansowaniu mogą podlegać projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju instytucje otoczenia biznesu. Przez zakup usług proinnowacyjnych należy rozumieć zakup:

- usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,

- usług doradczych w zakresie innowacji, o których mowa powyżej oraz usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA