fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dofinansowanie dla firm z Wielkopolski na rozwój nowoczesnych produktów i technologii

123RF
Wielkopolskie firmy będą mogły nabyć wyniki badań i wprowadzać je do własnej praktyki albo zainwestować w utworzenie własnej strefy badawczej. Nabór wniosków na projekty z zakresu poszerzania potencjału innowacyjnego będzie prowadzony do piątego kwietnia.

Władze województwa wielkopolskiego ogłosiły konkurs w ramach działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski". Jest on skierowany do przedsiębiorców, konsorcjów przemysłowo-naukowych, sieci i grup zrzeszających firmy oraz spółek celowych, w tym typu spin-off, ustanowionych przez publiczne instytucje badawcze w celu podjęcia współpracy z sektorem przedsiębiorstw (będą traktowane jako podmioty gospodarcze).

Jak wynika z założeń działania 1.2 oraz regulaminu konkursu, dofinansowanie będzie można otrzymać na projekty, których przedmiotem jest:

- wsparcie działalności B+R związanej z rozwojem regionalnych inteligentnych specjalizacji, realizowanej przez albo dla przedsiębiorców,

- wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej,

- wdrożenie wypracowanych w ramach projektów wyników prac B+R,

- wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Na dofinansowanie projektów zarezerwowano 50 mln zł. Środki te zostaną podzielone pomiędzy autorów najlepszych projektów, to jest takich, które uzyskają najwyższą ocenę w trakcie weryfikacji formalnej i merytorycznej. A sprawdzane będzie m.in. to, czy przedsięwzięcie w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz infrastruktury B+R służy realizacji wskazanych w projekcie badań (konieczne jest przedstawienie opisu prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w gospodarce). Ocenie podlegać będzie, czy zaplanowane prace B+R są adekwatne do wskazanego celu projektu, realizacji potrzeb innowacyjnych (zniesienia barier technologicznych). Weryfikowane będą także zidentyfikowane ryzyka związane z pracami B+R.

Inny przykład odnosi się do kryterium związanego z zakupem technologii. Zgodnie z nim przedsięwzięcie może dotyczyć zakupu technologii, ale pod warunkiem, że będą w projekcie przeprowadzone prace rozwojowe uzupełniające i dostosowujące daną technologię do specyfiki przedsiębiorstwa w celu przygotowania jej do późniejszego wdrożenia. Ważne jest także kryterium odnoszące się do rozliczania wydatków. W związku z tym badane będzie, czy przedstawione w projekcie wydatki są uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia realizacji danego projektu oraz adekwatne do jego zakresu i celu, np. czy poszczególne wydatki nie zostały w sposób znaczący przeszacowane.

Przez „uzasadnione" należy rozumieć, że koszty kwalifikowane muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowane w projekcie. Każda pozycja zawarta w harmonogramie rzeczowo-finansowym musi być odpowiednio opisana i uzasadniona. Przez „racjonalne" należy rozumieć, że ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności (potrzeb inwestycyjnych). Przez „adekwatne" należy rozumieć, że muszą być także odpowiednie (rodzajowo i pod względem wysokości) do zakresu poszczególnych działań w projekcie oraz do rezultatów tych działań.

Ponadto wszystkie projekty muszą wpisywać się w inteligentne specjalizacje regionalne (opisane w Regionalnej Strategii Innowacji). I wreszcie, wskutek realizacji inwestycji powinien nastąpić wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa. Definicja tego kryterium jest następująca: analizując wzrost potencjału w wyniku działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa bezpośrednio związanej ze sferą biznesową uwzględniać się będzie następujące elementy:

- nowoczesność rezultatów prac badawczo-rozwojowych w porównaniu do aktualnego stanu wiedzy w zakresie objętym projektem,

- praktyczną użyteczność rezultatów prac B+R,

- opłacalność wdrożenia rezultatów prac B+R powstałych w wyniku realizacji projektu,

- wielkość utworzonej lub rozbudowanej komórki badawczo-rozwojowej (w tym stworzenie lub zakup linii pilotażowej).

Te i pozostałe kryteria oceny projektów można znaleźć na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl. Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do piątego kwietnia. Wyniki naboru mają zostać ogłoszone we wrześniu. Regulamin konkursu nie przewiduje podziału naboru na etapy.

>Rozwojowe szanse Śląska

Swoich szans na rozwój mogą poszukiwać także śląskie przedsiębiorstwa. A to za sprawą konkursu do działania 3.2 „Innowacje w MSP". Nabór wniosków jest już prowadzony i będzie trwał do 18 kwietnia. W tym wypadku wnioski o dofinansowanie mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, na które czeka ponad 77 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania do kosztów kwalifikowanych wynosi:

- 45 proc. dla mikro przedsiębiorców,

- 45 proc. dla małych firm,

- 35 proc. dla średniej wielkości przedsiębiorców.

Otrzymane środki będzie można przeznaczyć m.in. na rozwój (rozbudowę) przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny, aparaturę, linie produkcyjne lub technologiczne i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług. -

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA